10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

7. DE­SEM­BER 2008

●●Mens and­re be­drif­ter per­mit­te­rer el­ler sier opp an­sat­te på grunn av fi­nans­kri­sen, sat­ser Na­tio­nal Oil­well Var­co stort og an­non­se­rer at be­drif­ten tren­ger 200 nye med­ar­bei­de­re. «Opp­tur i ned­gangs­ti­der», kal­ler be­drif­ten det. Al­le de 200 stil­lin­ge­ne er ved ho­ved­kon­to­ret i Kris­tian­sand og for det al­ler mes­te fas­te stil­lin­ger. Per­so­nal­di­rek­tør Kjell Ham­men leg­ger ikke skjul på at en av grun­ne­ne til at de går så stort ut i dis­se ned­gangs­ti­der er at det nå er let­te­re å få tak i kva­li­fi­sert ar­beids­kraft fra hele lan­det. Ord­fø­rer Per Si­gurd Sørensen (H) sier at sat­sin­gen er vik­tig for hele Sør­lan­det. – Vi ser bare mer og mer ty­de­lig hvor vik­tig den­ne bran­sjen er for lands­de­len, slår ord­fø­re­ren fast.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.