25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

7. DE­SEM­BER 1993

●● Sta­dig nye opp­lys­nin­ger kom­me rF a ed re lands­ven­nen ihen­de når det gjel­der A p/ lo- etter­ret­nin- gen på Sør­lan­det. Mens v a ert få vå­ger å stå frem of­fent­lig med opp­lys­nin­ge­ne. I e tå­pent brev til F a ed re lands­ven­nens redaktør igår be­kref­ter tid­li­ge­re Lo-sek­reta­er Odd­var Gøt­he­sen at lyd­bånd­opp­ta­ket som ble av­spilt i TV2 tors­dag var au­ten­tisk. Gøt­he­sen un­der­stre­ker at fag­be­ve­gel­sen had­de en vik­tig rol­le i kam­pen mot kom­mu­nis­tisk makt­over­ta­kel­se i Nor­ge og måt­te gjø­re det som var nød­ven­dig for å dri­ve kom­mu­nis­te­ne bort fra vik­ti­ge til­lits­verv. Tid­li­ge­re parti­sek­reta­er Ro­nald Bye be­nek­ter imid­ler­tid å ha hatt kon­takt med Gøt­he­sen om noe av den etter­ret­nings­virk­som­he­ten han selv om­ta­ler i sin bok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.