Slik kan Nor­ge gå vi­de­re til semi­fi­na­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL STRANDE GAMLEMOEN

Nor­ge star­ter mel­lom­spil­let i EM med null po­eng. In­gen kvinne­lag har kom­met seg vi­de­re til semi­fi­na­le med det ut­gangs­punk­tet tid­li­ge­re.

Og da tel­ler vi både OL-, Vmog Em-tur­ne­rin­ger.

Ons­dag tap­te Nor­ge den vik­ti­ge gruppe­spill­kam­pen mot Ro­ma­nia. Nor­ge star­ter der­med mel­lom­spil­let med null po­eng, etter­som de to po­en­ge­ne la­get tok mot ut­slåt­te Tsjek­kia ikke blir med over i mel­lom­spil­let.

His­to­ri­en vi­ser at avan­se­ment til semi­fi­na­le er sva­ert urea­lis­tisk om man be­gyn­ner mel­lom­spil­let med null po­eng.

IKKE UMU­LIG

Det er to­talt seks lag i grup­pe­ne i mel­lom­spil­let. De to bes­te i hver grup­pe går vi­de­re til semi­fi­na­le­ne.

In­gen kvinne­lag har gått vi­de­re til semi­fi­na­le med det ut­gangs­punk­tet Nor­ge har nå.

His­to­ri­en på herre­si­den gir hel­ler ikke mye grunn til norsk håp, men den vi­ser at det i hvert fall ikke er umu­lig.

I VM 2009 klar­te Po­len å slå Russ­land, Tu­ni­sia og Al­ge­rie i gruppe­spil­let. In­gen av de tre la­ge­ne gikk vi­de­re. Der­for fikk ikke po­lak­ke­ne med seg de seks po­en­ge­ne inn i mel­lom­spil­let.

I mel­lom­spil­let gikk re­sul­ta­ter i and­re kam­per po­lak­ke­nes vei. Ster­ke sei­rer mot Dan­mark, Ser­bia og Nor­ge send­te dem vi­de­re til semi­fi­na­le.

I 2012-EM be­gyn­te også Dan­marks her­rer mel­lom­spil­let med null po­eng. Full pott mot Ma­ke­do­nia, Tysk­land og Sve­ri­ge sør­get for plass i semi­fi­na­len. Der slo de Spa­nia, før de der­et­ter tri­um­fer­te mot Ser­bia i fi­na­len i Be­o­grad.

SLIK GÅR NOR­GE VI­DE­RE

Nor­ge star­ter alt­så mel­lom­spil­let ne­derst i grup­pe 2. Om la­get skal ta seg vi­de­re til semi­fi­na­le er i hvert fall én ting sik­kert: Nor­ge må vin­ne al­le sine kam­per.

Hånd­ball­jen­te­ne mø­ter Un­garn fre­dag, Ne­der­land 11. de­sem­ber og Spa­nia da­gen etter­på.

Nor­ge er i til­legg av­hen­gi­ge av at and­re re­sul­ta­ter går de­res vei. Ro­ma­nia må vin­ne al­le tre kam­pe­ne de spil­ler, mot Ne­der­land, Spa­nia og Un­garn.

Slik ser si­tua­sjo­nen ut i Nor­ges om­spills­grup­pe:

Thorir Hergeir­s­son & co. er også av­hen­gi­ge av at Tysk­land ikke tar mer enn tre po­eng på de­res kam­per. De mø­ter Spa­nia, Un­garn og Ne­der­land.

– Vi har mer enn nok med å ten­ke på oss selv. Kla­rer vi å ta seks po­eng så er det opp til de and­re la­ge­ne om vi går vi­de­re el­ler ikke, sa Hergeir­s­son etter ons­da­gens tap mot Ro­ma­nia.

FOTO: NTB SCANPIX

Katri­ne Lun­de (t.v.), Sti­ne Bre­dal Of­te­dal og res­ten av det nors­ke la­get be­hø­ver et mi­ra­kel for å kom­me seg til Em-semi­fi­na­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.