Berg- og dal­bane for Vi­pers-wa­a­de

Vi­pers-spil­ler Sil­je Wa­a­de had­de mildt sagt en spe­si­ell opp­lad­ning til EM – og si­den har mes­ter­ska­pet fort­satt med opp- og ned­tu­rer.

Faedrelandsvennen - - SPORT - BREST TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aa­[email protected]

– Det har va­ert noen uker der fø­lel­se­ne har gått i berg-og-dal­bane, sier Sil­je Wa­a­de.

Mes­ter­ska­pet star­tet med tap for Tysk­land lør­dag, fort­sat­te med sei­er over Tsjek­kia man­dag før Nor­ge na­er­mest ble spilt ut av Brest Arena i stor­ta­pet for Ro­ma­nia ons­dag.

– UTRO­LIG IR­RI­TE­REN­DE

– Vi ble pis­set på. Vi har prøvd å fin­ne et godt svar på hva som svik­tet. Vi fø­ler at vi var godt for­be­redt, og at de kom med det vi for­be­red­te oss på. Men li­ke­vel klar­te vi ikke å løse det. Utro­lig ir­ri­te­ren­de, kon­sta­ter­te Sil­je Wa­a­de i pres­se­so­nen etter kam­pen.

Men det var uke­ne før EM som var eks­tra spe­si­el­le for trøn­de­ren.

Vi­pers-spil­le­ren var en av 28 spil­le­re i brutto­trop­pen til EM, men ble vra­ket da de 16 Em-spil­ler­ne ble pluk­ket ut. Men etter noen da­ger be­stem­te lands­lags­sjef Thorir Hergeir­s­son seg for å li­ke­vel ta med hen­ne og Ing­vild Bak­ke­rud til Frank­ri­ke, men fort­satt som re­ser­ver som skul­le bi­dra til høy­ere nivå på tre­nin­ge­ne.

Til slutt øde­la Aman­da Kurtovic kors­bån­det i sis­te kamp i Mø­bel­rin­gen Cup – og hun spil­ler i lik­het med Wa­a­de høyre­back – og der­med ble det li­ke­vel plass til Wa­a­de som en av 16 spil­le­re i Em­trop­pen.

TO FØLELSESLADEDE UKER

– Først var jeg skuf­fet over å ikke bli med. Der­et­ter he­vet jeg meg over det. Så fikk jeg be­skjed om å va­ere med li­ke­vel, men i en an­nen rol­le. Da inn­stil­ler man seg på nytt, og gle­der seg til det. Til slutt får man be­skjed om å bi­dra ute på par­ket­ten. Det har va­ert to følelsesladede uker, men slik er spor­ten. Det er sli­ke ting man må for­be­re­de seg på, men jeg fø­ler at jeg har tak­let det bra, sier 24-årin­gen.

Som selv­føl­ge­lig er strå­len­de for­nøyd med å va­ere på plass i Frank­ri­ke, men li­ke­vel ikke uten et «men».

– Det er utro­lig hyg­ge­lig, men for­an­led­nin­gen med ska­den til Aman­da la en li­ten dem­per på gle­den. Jeg kjen­ner alt til kne­ska­der, og fø­ler vel­dig med hen­ne. Men når man ris­ter av seg det, og vet at spor­ten er tøff og bru­tal, så må man va­ere klar til å bi­dra med det man er god på, sier trøn­de­ren.

– MER RO I ANGREPSSPILLET

Hun skry­ter av job­ben Ole Gus­tav Gjek­stad har gjort med hen­ne etter at hun kom til Vi­pers foran se­son­gen.

– Jeg var kan­skje litt stres­set tid­li­ge­re, men nå fø­ler jeg at jeg har fått mer ro over angrepsspillet. Jeg fø­ler at Ole har «truf­fet» meg fint, og jeg fø­ler fram­gang dag for dag. Det er kjekt å få den opp­le­vel­sen etter en litt tung se­song i fjor, sier den tid­li­ge­re By­åsen-spil­le­ren.

Hittil i EM har hun ho­ved­sa­ke­lig spilt for­svar, men har også av­las­tet Linn Jørum Sul­land noe of­fen­sivt. Men den nors­ke bak­spil­ler­rek­ka har i lik­het med res­ten av la­get ikke kom­met opp på for­ven­tet nivå.

– Dess­ver­re er det lite av det vi le­ve­rer som er sta­bilt. Vi må fin­ne ut av det. Vi møt­te et Ro­ma­nia som er mye bed­re enn Tysk­land. Det er egent­lig ta­pet mot dem jeg ir­ri­te­rer meg mest over, sier Wa­a­de etter at Nor­ge er vi­de­re til ho­ved­run­den med null po­eng.

Hun nek­ter li­ke­vel å gi opp hå­pet om semi­fi­na­le. I går reis­te la­get 100 mil øst­over i Frank­ri­ke til Nancy hvor det ven­ter kam­per mot Un­garn, Ne­der­land og Spa­nia.

– Teo­re­tisk er ikke lø­pet kjørt, men vi må vin­ne al­le våre og ha hjelp av and­re. Men vi tren­ger strengt tatt «bare» at Ne­der­land ta­per mot oss og Ro­ma­nia, og at vi vin­ner al­le tre kam­pe­ne, så er vi i semi­fi­na­le, sier Sil­je Wa­a­de.

I til­legg må hel­ler ikke Tysk­land ta mer enn tre po­eng på sine tre kam­per.

FOTO: BILDBYRÅN NORWAY

Sil­je Wa­a­de har in­gen god for­kla­ring på hvor­for Nor­ge har le­vert så usta­bilt hittil i EM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.