Wil­ly Hau­gen til min­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - KÅRE IGLEBAEK

Jeg kom­mer til å sav­ne min gode tre­nings­ka­me­rat Wil­ly Hau­gen, som jeg had­de gle­den av å kjen­ne i 40 år.

Wil­ly var all­tid glad, po­si­tiv, mo­ti­vert, tre­nings­vil­lig og bi­dro med ros til ka­me­ra­ter. Han had­de hus i Vågs­bygd med Vågs­bygd­skau­en som «tre­nings­leir». Han tren­te hele året i all slags va­er. Han var «skogs­man­nen» med lan­ge tu­rer og els­ket også skogs­løp, Ter­reng­ka­ru­sel­len i godt over 40 år, ma­ra­ton­løp fle­re ste­der i Nor­ge og fri­idrett på Vågs­bygd sta­dion og Kris­tian­sand sta­dion.

Un­der nor­disk mes­ter­skap i Fin­land i 1984 (10 km ter­reng­løp) kom Wil­ly og jeg i sam­ta­le med en fin­ne i bad­stua etter lø­pet. Han pro­kla­mer­te «Slut­li­gen är jag 70 år och pen­sio­nist. Nu har jag tid att trä­na två gån­ger om da­gen». Like etter­på ble vi pis­ket ut av fins­ke da­mer. Vi had­de nem­lig gått i feil bad­stue. Re­sul­ta­tet vårt ble 3. plass på Wil­ly og 8. plass på meg.

Wil­ly vant man­ge gan­ger det 15 kilo­me­ter lan­ge By­marks­lø­pet. Jeg hus­ker sa­er­lig godt lø­pet 9. sep­tem­ber 1976, som gikk på sa­er­de­les våte sti­er. Rei­dar An­dre­as­sen ga meg råd om å gå i bak­ke­ne. Jeg var så sli­ten at jeg tenk­te på å ta en taxi fra Eg syke­hus, men jeg rus­let li­ke­vel i mål på én time og åtte mi­nut­ter. Wil­ly ble num­mer to på én time blank, og han had­de ga­ran­tert vun­net om han ikke had­de løpt feil i løy­pa.

I 1983 ble det Nm-gull for ve­te­ra­ner i Bane­heia for Wil­ly. I al­ders­klas­sen menn 45-49 år spur­tet han inn til sei­er på ti­den 31.20 mi­nut­ter, som var 11 se­kun­der bed­re enn andre­mann Ar­ne Mag­ne Ny­mo­en fra Fram. Åre­ne gikk etter det, med man­ge skogs­løp over hele Sør­lan­det. Wil­ly var all­tid klar, og gle­det seg som all­tid over det so­sia­le i og uten­for løy­pa.

Ar­beids­plas­sen hans var i man­ge år Fal­ken Am­bu­lan­se. Se­ne­re ble det Kris­tian­sand kom­mu­ne og ar­beids­plas­sen på sta­dion. Han var også med og rig­get til fri­idretts­stev­ner.

Lund ble etter hvert det nye bo­ste­det med lan­ge tu­rer med hun­den. Bane­heia og tu­rer i fjel­let var også fine tre­nings­om­rå­der for den ak­ti­ve idretts­man­nen. Han døde brått og uven­tet nett­opp i Bane­heia, 81 år gam­mel, lør­dag 1. de­sem­ber. Be­gra­vel­sen er ved Od­der­nes ka­pell tors­dag 13. de­sem­ber klok­ka 11.30. I etter­kant av be­gra­vel­sen blir det åpent minne­sam­va­er i Od­der­nes me­nig­hets­hus.

FOTO: GEIR WIL­LY HAU­GEN

Kris­tian­san­de­ren Wil­ly Hau­gen (81) døde 1. de­sem­ber. På det­te bil­det fra Preike­sto­len i som­mer er han sam­men med barne­bar­na Fer­di­nand Wil­ly og Fri­da samt svi­ger­dat­ter Eli­sa­beth Hau­gen.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Det­te bil­det ble tatt i 2014, da den­ne seks­tet­ten var in­ne i sitt 40. år i Ter­reng­ka­ru­sel­len. Fra venstre: Wil­ly Hau­gen, Ar­ne Haug­land, Odd Ege­land, Leif Wiig, Bir­ger Røi­naas og Wal­ter Tho­mas­sen.

FOTO: FAED­RE­LANDS­VEN­NEN

Wil­ly Hau­gen på vei inn til Nm­gull for ve­te­ra­ner i Bane­heia i 1983.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.