Skal tre­ne sam­men i Spa­nia

Kris­tof­fer Hal­vor­sen flyt­tet til Spa­nia al­le­re­de i fjor. Nå har Her­man Dahl fulgt et­ter, og i Giro­na både tre­ner og le­ver de sam­men.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT [email protected]

Her­man Dahl (t.h.) gjør som proff­syk­list Kris­tof­fer Hal­vor­sen – flyt­ter til Giro­na i Spa­nia. Nå skal de bo og tre­ne sam­men gjen­nom vin­te­ren.

– Jeg har flyt­tet for å for­be­re­de meg så bra som mu­lig, og i håp om å le­ve­re enda bed­re re­sul­ta­ter enn i fjor, sier Her­man Dahl.

25-årin­gen var tid­li­ge­re lag­ka­me­rat med Kris­tof­fer Hal­vor­sen i Kris­tian­sands Cykle­klubb, og sam­men har de til­brakt en rek­ke ti­mer på tre­nings­tu­rer sam­men. Men foran for­ri­ge se­song tok Hal­vor­sen ste­get ut i proff­ver­den, og syk­ler nå for Team Sky som er et av ver­dens de­si­dert bes­te syk­kel­lag – og er bo­satt i Giro­na i Spa­nia hvor han ny­ter godt av ide­el­le tre­nings­for­hold.

Mens tre år eld­re Her­man Dahl byt­tet lag fra Team Spare­ban­ken Sør foran for­ri­ge se­song og syk­ler nå for det gam­le la­get til Hal­vor­sen, Team Jo­ker.

SYK­LER SEKS TI­MER OM DA­GEN

Selv om både lønn og sat­sings­for­hold er av to uli­ke ver­de­ner, skal det ikke len­ger stå på tre­nings­for­hold. 6. no­vem­ber flyt­tet Dahl fra Kristiansand til Giro­na, og i den nord­spans­ke byen blir han tro­lig bo­en­de til ut april. Giro­na lig­ger helt på gren­sen til Frank­ri­ke, ved fo­ten av Py­re­ne­ene – og er et el­do­ra­do for syk­lis­ter som året rundt kan bolt­re seg i både fla­te og ku­per­te løy­per i langt mer be­ha­ge­lig vin­ter­kli­ma enn Nor­ge.

– Først og fremst er det kli­ma­et som fris­ter. Det går gans­ke greit å syk­le tu­rer på tre-fire ti­mer hjem­me, men da er du gans­ke kald og guf­fen, og ri­si­ko­en for å bli ska­det el­ler syk øker. Mens her had­de vi 20 gra­der i går, og er ute og syk­ler inn­til seks ti­mer om da­gen, sier Dahl.

Han le­ver­te sin hit­til bes­te se­song på syk­kel­se­tet for­ri­ge se­song, med blant an­net sei­er i GP Hor­sens Pos­ten (ka­te­go­ri 1.1) og had­de 11 re­sul­ta­ter blant de ti bes­te, in­klu­dert to sei­rer – den and­re i Tour de Bre­tag­ne. Men det na­er­mes­te han kom må­let om å bli proff, var å se lag­ka­me­rat Carl Fred­rik Ha­gen sig­ne­re for det bel­gis­ke world tour-la­get Lot­to Sou­dal.

– Må­let mitt er å bli proff, og da må jeg ha enda litt bed­re re­sul­ta­ter enn i fjor. Man­ge av dem jeg har kjem­pet med i fle­re ritt, har tatt ste­get, men det hø­rer også med til his­to­ri­en at fle­re av dem er et par år yng­re enn meg. Selv om ikke jeg er gam­mel, så blir det sta­dig vik­ti­ge­re å få gode re­sul­ta­ter hvis jeg skal nå må­let mitt, sier en rea­lis­tisk Dahl.

– VEL­DIG INSPIRERENDE

Men nett­opp der­for skal det i alle fall ikke stå på sat­sings­s­for­hol­de­ne. Kris­tian­san­de­ren ver­ken ar­bei­der el­ler stu­de­rer, og vil va­ere sik­ker på at han har gjort alt rik­tig i jak­ten på en proff­kon­trakt. I Giro­na høs­ter han i til­legg av er­fa­rin­gen til Hal­vor­sen, som syk­kel­eks­per­ter bare ven­ter på skal ta ste­get opp blant de de­si­dert bes­te spur­ter­ne i verden.

– Det er klart at Kris­tof­fer har pluk­ket med seg mye fra Team Sky om tre­ning og kost­hold, og som jeg også kan pro­fit­te­re av. Det er vel­dig inspirerende, og Kris­tof­fer er et ek­sem­pel på at det er mu­lig å bli proff selv om man kom­mer fra Kristiansand, sier Dahl – som også har en gif­tig spurt som sitt vare­mer­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.