Mo­bil­net­tet skal rus­tes for kri­ser

Et­ter mye uva­er det sis­te året, er nå Ind­re Ag­der langt fram­me i køen for å få for­ster­ket mo­bil­nett. Det vil gi mo­bil­dek­ning selv med man­ge ti­mers strøm­brudd.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARI HORVE REITE [email protected] TEKST: CHRISTINA S. ØSTTVEIT christina.ost­[email protected]

Et­ter mye uva­er det sis­te året, er nå Ind­re Ag­der langt fram­me i køen for å få for­ster­ket mo­bil­nett.

De fles­te base­sta­sjo­ner fal­ler ut et­ter 2–4 ti­mer uten strøm. For­ster­ke­de base­sta­sjo­ner – så­kalt for­ster­ket elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon (ekom) – kan fun­ge­re i tre døgn uten strøm.

I Ag­der er det bare Lil­le­sand kom­mu­ne som har mo­bil­dek­ning i tre døgn der­som strøm­men for­svin­ner.

– Sty­rings­grup­pen for for­ster­ket Ekom har ved­tatt å star­te plan­leg­ging i re­gion Ind­re Ag­der i 2019. De skal ana­ly­se­re hvor det er størst svak­het i sys­te­met, og på bak­grunn av det be­stem­me hvil­ke til­tak og kom­mu­ner som blir prio­ri­tert, sier Eli­se Linde­berg, av­de­lings­di­rek­tør for sik­ker­het i Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het (Nkom) som hol­der til i Lil­le­sand.

Hvert år får mel­lom sju og ti kom­mu­ner for­ster­ket Ekom. Fra 2013 har an­tall mil­lio­ner som er satt av til det­te for­må­let økt jevnt. I år er det es­ti­mert at det vil bli brukt 53 mil­lio­ner kro­ner.

I DRIFT I 2020

Så langt har kom­mu­ner i Nord­land, Finn­mark og på Vest­lan­det blitt prio­ri­tert for for­ster­ket ekom, si­den dis­se om­rå­de­ne har va­ert ut­satt for eks­trem­va­er og strøm­brudd.

– Vi har hatt sto­re ut­fall i Ind­re Ag­der de sis­te fem åre­ne, så det prio­ri­te­rer vi å job­be med nå, sier Linde­berg.

– Vi for­ven­ter at en del av til­ta­ke­ne i Ag­der vil va­ere ope­ra­ti­ve i 2020, men en­de­lig ut­byg­gings­plan er ikke fast­satt, sier Linde­berg.

Be­slut­nin­gen om hvem som skal få for­ster­ket ekom blir tatt på bak­grunn av sta­ti­stikk fra Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB), tele­ope­ra­tø­re­ne og fyl­kes­menn.

SÅRBART I IND­RE STRØK

– Både snø­fal­let i vin­ter og vind­hel­ga i sep­tem­ber vis­te sår­bar­het, og ram­met ind­re de­ler av Vestag­der har­dest. Og høs­ten 2016 had­de vi et snø­fall i Ve­gårs­hei som vis­te sår­bar­het der. Det be­tyr ikke at det ikke er sårbart i and­re om­rå­der, men det er i ind­re strøk va­e­ret har truf­fet har­dest de sis­te åre­ne, sier Yng­ve År­øy, fyl­kes­be­red­skaps­sjef hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der.

Fyl­kes­man­nen le­der nå et pro­sjekt som skal øke ro­bust­he­ten i kraft­for­sy­ning, elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon, in­for­ma­sjon og vel­ferds­tek­no­lo­gi (Keiv-pro­sjek­tet).

IKKE SENKE SKULDRENE

For­ster­ket ekom i ind­re Ag­der vil hjel­pe godt på be­red­skaps­si­tua­sjo­nen, men År­øy ad­va­rer mot å senke skuldrene.

– Det vil selv­føl­ge­lig va­ere vel­dig bra. For jo leng­re du kan hol­de på mo­bil kom­mu­ni­ka­sjon, jo bed­re er det. Men det må ald­ri fri­ta kom­mu­ne­ne og de and­re ak­tø­re­ne fra å ha pla­ner der­som det fal­ler bort. For­ster­ket ekom re­du­se­rer sann­syn­lig­vis pro­ble­me­ne, men det eli­mi­ne­rer dem ikke, un­der­stre­ker År­øy.

HAR GJORT MYE

Te­le­nor me­ner de har gjort mye for å bed­re nett­ver­ket sitt de sis­te åre­ne et­ter at uva­e­ret «Dag­mar» her­jet på Vest­lan­det.

– Et­ter det har vi gjort man­ge end­rin­ger, både med tan­ke på re­serve­kraft og re­serve­vei­er. Alle våre base­sta­sjo­ner med 4G har i dag mi­ni­mum 2–4 ti­mers re­serve­strøm. Noen har be­ty­de­lig mer, sier Bjørn Amundsen, dek­nings­di­rek­tør i Te­le­nor.

PUSLESPILL I KJEDER

Amundsen for­kla­rer at mo­bil­net­tet er et puslespill av base­sta­sjo­ner som hen­ger sam­men i kjeder.

– Der­for er det ikke sik­kert at det hjel­per å ha re­serve­strøm på en base­sta­sjon i et ut­satt om­rå­de. For sen­tra­len den hen­ger på må også ha strøm. Der­for kan et om­rå­de som har strøm li­ke­vel mis­te mo­bil­dek­nin­gen, for­kla­rer Amundsen.

– Hvor man­ge ti­mer kan base­sta­sjo­ne­ne fun­ge­re et­ter strøm­brudd?

– Det er umu­lig å si. På en base­sta­sjon er det kan­skje åtte ti­mer hvis få bru­ker den, men hvis man­ge bru­ker den, er det kan­skje to ti­mer.

TRENGER ROBUST KRAFTNETT

Han me­ner Te­le­nors pro­ble­mer ved strøm­brudd først og fremst er kraft­sel­ska­pe­nes an­svar.

– Strøm­men vil for­svin­ne også ved se­ne­re uva­er, og det blir litt feil å sky­te på ope­ra­tø­re­ne. Det er ikke vi som skal le­ve­re sta­bil kraft. Det vik­tigs­te for å sik­re mo­bil­dek­nin­gen ved uva­er, er å sør­ge for et kraftnett som er så robust som over­ho­det mu­lig.

SAMARBEIDER

Kon­sern­di­rek­tør i Ag­der Ener­gi, Un­ni Fa­res­tveit, sier de samarbeider tett med be­red­skaps­av­de­lin­gen i Fyl­kes­man­nen, samt kom­mu­ner og tele­ope­ra­tø­rer for å ska­pe et ster­ke­re tele­nett.

Fa­res­tveit sier at sel­ska­pets jobb er å hol­de seg opp­da­tert på det hun be­skri­ver som «kri­tis­ke sam­funns­ob­jek­ter» de har an­svar for.

– All hon­nør til ini­tia­ti­vet fra Fyl­kes­man­nen. Når det gjel­der om­rå­der vi prio­ri­te­rer, har vi spe­si­elt kon­takt med de kom­mu­ne­ne som var mest ut­satt i vin­ter og den­ne høs­ten. Vi har en tett dia­log med dis­se, sier Fa­res­tveit.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Yng­ve År­øy, be­red­skaps­sjef hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Bjørn Amundsen, dek­nings­di­rek­tør i Te­le­nor.

FOTO: NKOM

Eli­se Linde­berg, av­de­lings­di­rek­tør for sik­ker­het i Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Un­ni Fa­res­tveit, kon­sern­di­rek­tør for sam­funns­kon­takt i Ag­der Ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.