Nek­ter å ret­te seg et­ter på­legg

For­bru­ker­til­sy­net vars­ler bø­ter på 40.000 kro­ner i uka mot Svein Mag­ne Pe­der­sen og stif­tel­sen Mi­sjo­nen Je­sus Le­ger. Pe­der­sen selv me­ner det­te er i strid med grunn­lo­ven og nek­ter å føye seg et­ter på­leg­get.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE [email protected]

For­bru­ker­til­sy­net vars­ler bø­ter på 40.000 kro­ner uka mot Svein Mag­ne Pe­der­sen og stif­tel­sen Mi­sjo­nen Je­sus Le­ger.

«Mi­sjo­nen me­ner at det­te er en inn­gri­pen i den frie re­li­gions­ut­øvel­se, en grunn­lovs­be­skyt­tet rett», skri­ver ad­vo­kat Kim Ei­lert­sen ved ad­vo­kat­fir­ma­et El­den i et brev til For­bru­ker­til­sy­net.

I Svein Mag­ne Pe­der­sens blad Le­ge­dom står ofte per­soner fram og for­tel­ler at de har blitt fris­ke et­ter for­bønn på Pe­der­sens mø­ter.

Men på noen av dis­se mø­te­ne er det inn­gangs­pen­ger. Da me­ner For­bru­ker­til­sy­net at det­te i strid med re­gel­ver­ket om mar­keds­fø­ring av al­ter­na­tiv be­hand­ling. Der­for har de vars­let en mulkt på 30.000 kro­ner i uka til Pe­der­sens stif­tel­se Mi­sjo­nen Je­sus Le­ger og 10.000 kro­ner i uka til Pe­der­sen selv.

Pre­di­kant Tom Ro­ger Ed­vard­sen, som hol­der til i Vald­res, dri­ver en lig­nen­de virk­som­het og får en mulkt på til sam­men 30.000 uka til seg selv og sin stif­tel­se.

Svein Mag­ne Pe­der­sen had­de frist på seg til fre­dag med å ret­te opp i det For­bru­ker­til­sy­net me­ner er re­gel­brudd. Men Pe­der­sens ad­vo­kat me­ner For­bru­ker­til­sy­net bru­ker re­gel­ver­ket for å gri­pe inn i ret­tig­he­ter be­skyt­tet av grunn­lo­ven.

«Selv om (...) det er po­li­tisk press, og en­kel­te po­li­tis­ke kref­ter er ueni­ge i det Mi­sjo­nen gjør, skal ikke det va­ere grunn­lag for an­grep mot sli­ke ret­tig­he­ter», står det i bre­vet.

VARS­LER BØ­TER

For­bru­ker­til­sy­net vil nå gå gjen­nom til­sva­ret fra de to pre­di­kan­te­ne før de fat­ter ved­tak om bø­ter.

– Vi ser hva de har skre­vet og om de ret­ter seg et­ter på­leg­ge­ne. Hvis ikke de gjør det, vil det bli fat­tet et ved­tak om tvangs­mulkt, sier For­bru­ker­til­sy­nets di­rek­tør Eli­sa­beth Lier Haug­seth til Faed­re­lands­ven­nen.

Hun av­vi­ser at på­leg­get drei­er seg om inn­skren­king i re­li­gions­fri­het el­ler yt­rings­fri­het. Det de har rea­gert mot er de til­fel­le­ne der man tar be­talt for for­bønn. Slik som Svein Mag­ne Pe­der­sen fort­satt prak­ti­se­rer på mø­ter med inn­gangs­pen­ger.

– Da me­ner vi at det ikke drei­er seg om re­li­giøs ak­ti­vi­tet, men om al­ter­na­tiv be­hand­ling. Der er lov­ver­ket strengt, og man kan ikke mar­keds­føre at be­hand­lin­gen har ef­fekt på en kon­kret syk­dom, som for ek­sem­pel kreft, sier Haug­seth.

FÅR STØTTE

Mens Svein Mag­ne Pe­der­sen har fått hard kri­tikk fra fle­re kris­ten­le­de­re for sin ak­ti­vi­tet, får han i den­ne sa­ken støtte fra blant and­re Da­gen-re­dak­tør Ve­bjørn Sel­bekk.

– Når de blan­der seg inn på den­ne må­ten, er det en ut­ford­ring for både yt­rings­fri­he­ten og re­li­gions­fri­he­ten. Det er noe som of­fent­li­ge or­gan skal hol­de seg langt unna. Det er helt feil å klas­si­fi­se­re ham som al­ter­na­tiv be­hand­ler. Det er han ikke. Han dri­ver med bønn for syke, noe som blir prak­ti­sert i man­ge sam­men­hen­ger. Også den nors­ke kir­ke, sier Sel­bekk.

Haug­seth sva­rer at de ikke gri­per inn i mu­lig­he­ten til å kom­me med vit­nes­byrd og vi­dere­for­mid­le dis­se.

– Men når det­te blir satt i sam­men­heng med de ar­ran­ge­men­te­ne der de tar seg be­talt for for­bønn, bry­ter de for­bu­det mot å mar­keds­føre at be­hand­lin­gen har ef­fekt på en kon­kret syk­dom, sier Haug­seth.

REGLER FOR MAR­KEDS­FØ­RING

Iføl­ge Haug­seth kan re­li­giøs ak­ti­vi­tet de­fi­ne­res som al­ter­na­tiv be­hand­ling når det er tje­nes­ter man tar seg be­talt for. Det kom­mer fram i for­ar­bei­det til re­gel­ver­ket.

– Man kan ytre seg om vel­dig mye før man blir straf­fet for det. Man­ge rea­ge­rer på at en ar­tik­kel om hel­bre­del­se kan med­føre straff?

– Det er vik­tig at yt­rings­fri­he­ten står sterkt, men reg­le­ne for mar­keds­fø­ring leg­ger be­grens­nin­ger på yt­rings­fri­he­ten. Na­e­rings­dri­ven­de kan ikke si hva de vil i sin mar­keds­fø­ring. Og så len­ge virk­som­he­ten de­res an­ses som al­ter­na­tiv be­hand­ling, skal de un­der­leg­ges reg­le­ne for mar­keds­fø­ring av al­ter­na­tiv be­hand­ling.

Pe­der­sens ad­vo­ka­ter be­stri­der på sin side at ak­ti­vi­te­ten Pe­der­sen dri­ver kan be­trak­tes som al­ter­na­tiv be­hand­ling. Ad­vo­kat John Chris­ti­an El­den skri­ver i en epost til Faed­re­lands­ven­nen at de nå vil av­ven­te For­bru­ker­til­sy­nets en­de­li­ge av­gjø­rel­se før de be­stem­mer hva de skal gjø­re vi­de­re.

FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN / VG

Svein Mag­ne Pe­der­sen ri­si­ke­rer sto­re bø­ter, men nek­ter å føye seg.

FOTO: EVA MYKLEBUST

På fle­re av Svein Mag­ne Pe­der­sens mø­ter er det fort­satt inn­gangs­pen­ger. Det er noe av bak­grun­nen for For­bru­ker­til­sy­nets på­legg. Her fra et møte i Vennesla i 2012.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.