– Har ikke be­vist at hun har ut­ført drap

Un­der retts­sa­ken har den draps­til­tal­te 43-årin­gen blitt om­talt som både ond­skaps­full og ma­ni­pu­le­ren­de. – Vitne­må­le­ne vi­ser at hun kan va­ere usma­ke­lig, men ikke at hun har drept noen, sier for­sva­rer Olav Syl­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND OLSBU [email protected]

I lø­pet av de fire førs­te uke­ne av retts­sa­ken me­ner for­sva­rer

Olav Syl­te at ak­to­ra­tet ikke har be­vist at den til­tal­te 43-årin­gen har ut­ført drap.

– Det er ført en rek­ke vit­ner som sver­ter hen­ne som per­son, uten at det be­ly­ser det til­ta­len fak­tisk gjel­der. Spørs­må­let er om hun har ut­ført drap, ikke om hun kan va­ere i stand til det, sier Syl­te til Faed­re­lands­ven­nen.

De sis­te fire uke­ne har eks­k­ja­eres­ter, ven­ner og be­kjen­te for­klart seg om sine opp­le­vel­ser med kvin­nen som står til­talt for å ha drept sin far i 2002 og sin tid­li­ge­re kja­eres­te i 2014. Man­ge har kom­met med sva­ert ne­ga­ti­ve ka­rak­te­ris­tik­ker.

– Hun kan va­ere hyg­ge­lig og har mas­se livs­kraft. Hun kan også va­ere en kruttøn­ne. Hun er sint på man­ge og er flink til å set­te i gang kon­flik­ter. Vel­dig man­ge av re­la­sjo­ne­ne hen­nes har gått i styk­ker, sa en venn­in­ne og støtte­spil­ler som har kjent til­tal­te i over 20 år.

TRUS­LER OG VOLD

To av kvin­nens eks­k­ja­eres­ter har be­skyldt hen­ne for å ha kom­met med draps­trus­ler. Hen­nes tid­li­ge­re ekte­mann har for­talt at han ble an­gre­pet av kvin­nen i Mar­kens et­ter at ek­te­ska­pet tok slutt et­ter bare tre må­ne­der. I etter­kant søk­te han om be­søks­for­bud og hem­me­lig adres­se, men fikk av­slag.

Kvin­nen er an­meldt fle­re gan­ger, men hun er ald­ri blitt dømt for noe.

– Det som har kom­met fram vi­ser at hun har hatt kon­flik­ter med fle­re per­soner. Det er man­ge som kun­ne blitt ut­satt for noe lig­nen­de i en slik retts­sak. Vitne­må­le­ne vi­ser at hun kan va­ere usma­ke­lig, men ikke at hun har drept noen, sier Syl­te.

Han hev­der at man­ge av vit­ne­ne har hatt kon­takt med hver­and­re og for­kla­rin­ge­ne de­res kan va­ere far­get av det­te.

– En fja­er kan bli til ti høns gjen­nom åre­ne, sier Syl­te.

AV­VI­SER AN­KLA­GE­NE

43-årin­gen nek­ter straff­skyld for alt hun er til­talt for. Hun har ikke øns­ket å for­kla­re seg til po­li­ti­et el­ler i ret­ten. Un­der retts­sa­ken føl­ger hun opp­merk­somt med når de uli­ke vit­ne­ne for­kla­rer seg. Av og til no­te­rer hun noe på lapp og hvis­ker be­skje­der i øret på sin for­sva­rer.

I et in­ter­vju med VG av­vi­ser kvin­nen an­kla­ge­ne som har blitt ret­tet mot hen­ne un­der retts­sa­ken.

– Det er ikke rik­tig. Jeg blir opp­gitt over det jeg hø­rer, rett og slett. Det er vel­dig mye som ikke stem­mer i det hele tatt. Jeg sit­ter og lu­rer på hvor­dan det går an. Jeg hå­per at dom­me­ren gjen­nom­skuer det, sier til­tal­te til VG.

På VGS spørs­mål om hun fø­ler seg mis­for­stått sva­rer kvin­nen at hun kan­skje ikke er så god til å pra­te for seg.

– Jeg er kan­skje ikke ver­dens bes­te til å pra­te for meg. Jeg har ald­ri va­ert det. Jeg kan va­ere vul­ga­er i språ­ket, men jeg er ikke vul­ga­er som per­son, sier kvin­nen.

– HAR IKKE UTELATT DET PO­SI­TI­VE

Ak­to­ra­tet, som be­står av stats­ad­vo­kat Leif Alek­san­der­sen og po­liti­ad­vo­kat Ragn­hild Hel­ge­sen, var på kurs fre­dag og ikke til­gjen­ge­lig for kom­men­tar.

Et­ter­forsk­nings­le­der Øystein Jør­gen­sen, som er bi­sit­ter for ak­to­ra­tet un­der hele retts­sa­ken, er uenig med Syl­te i at vit­ne­ne kun sver­ter til­tal­te uten å be­ly­se skyld­spørs­må­let.

– Un­der etter­forsk­nin­gen har vi snak­ket med en rek­ke per­soner som har stått til­tal­te og de for­na­er­me­de na­er. Det er noe vi gjør i alle sa­ker. Noen av vit­ne­ne har po­li­ti­et tatt kon­takt med, and­re har kom­met til oss for å for­tel­le om sine er­fa­rin­ger. Vi har ikke be­visst lett et­ter de som kun har ne­ga­ti­ve opp­le­vel­ser el­ler utelatt de som har po­si­ti­ve ting å si, sier Jør­gen­sen.

– Hva er for­må­let med dis­se ka­rak­ter­vit­ne­ne?

– De skal vise hvor­dan til­tal­te er el­ler hvor­dan hun har opp­ført seg. Det er lite som er opp­lagt i den­ne sa­ken, så vi er nødt til å for­tel­le ret­ten noe om hvil­ket men­nes­ke vi står over­for. Så blir det opp til ret­ten å vur­de­re hvor­dan vitne­må­le­ne skal vekt­leg­ges når det gjel­der spørs­må­let om skyld, sier Jør­gen­sen.

Til VG sier etter­forsk­nings­le­de­ren at po­li­ti­et i ut­gangs­punk­tet sto­ler på det vit­ne­ne for­kla­rer.

– Hvis vi kan ve­ri­fi­se­re et vitne­ut­sagn med and­re ob­jek­ti­ve holde­punk­ter får ut­sag­net stør­re ver­di. Fle­re uav­hen­gi­ge vit­ner kan også for­tel­le det sam­me. For ek­sem­pel kan en for­kla­ring støt­tes opp av elek­tro­nis­ke spor, sier Jør­gen­sen.

FOTO: JACOB BUCHARD

For­sva­rer Olav Syl­te er kri­tisk til på­tale­myn­dig­he­tens bruk av ka­rak­ter­vit­ner un­der retts­sa­ken mot den draps­til­tal­te 43-årin­gen. Po­li­ti­et av­vi­ser kri­tik­ken.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Et­ter­forsk­nings­le­der Øystein Jør­gen­sen (t.v.) av­vi­ser at po­li­ti­et kun har lett et­ter per­soner som har ne­ga­ti­ve opp­le­vel­ser med til­tal­te. Her av­bil­det med ak­tor Leif Alek­san­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.