Ad­va­rer mot at for­eld­re kan ska­de skole­mil­jø

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE [email protected]

Kon­su­lent­sel­ska­pet PWC me­ner det er for­eld­re ved Wilds Min­ne sko­le som sprer udo­ku­men­ter­te på­stan­der om rek­tor An­ne Ma­rie Mau­land Mansoor og som øns­ker hen­ne fjer­net. De ad­va­rer mot at det­te kan ska­de mil­jø­et ved sko­len.

Wilds Min­ne sko­le har i lang tid va­ert pre­get av kon­flik­ter mel­lom sko­lens le­del­se og en grup­pe for­eld­re. Nå er kon­su­lent­sel­ska­pet PWC in­ne for å bed­re mil­jø­et på sko­len.

– Sam­ar­bei­det vi del­tar i er in­ne i et godt og kon­struk­tivt spor, sa He­ge Gab­ri­el­sen fra PWC da hun ori­en­ter­te om ar­bei­det i et møte i kon­troll­ut­val­get tors­dag.

Men sam­ti­dig gjor­de hun det klart at det fort­satt er kon­flik­ter ved sko­len. Det kom fram i mø­tet at det er for­eld­re som øns­ker at rek­tor slut­ter og at det­te har blitt med­delt re­pre­sen­tan­ter fra PWC.

– De ut­ford­rin­ge­ne man har hatt er ikke over. Det er mot­kref­ter som er ty­de­li­ge og som job­ber ak­tivt med å få fram en an­nen side av sa­ken som de me­ner at ikke har kom­met godt nok fram, sa He­ge Gab­ri­el­sen.

I fjor kom det en rap­port om for­hol­de­ne ved sko­len. Re­sul­ta­tet av den var at det ble satt i gang et ar­beid for å for­bed­re for­hol­de­ne, blant an­net ved å ska­pe et bed­re sam­ar­beid mel­lom for­eld­re og sko­lens le­del­se. Det er det­te PWC nå er i gang med.

Si­den den gang er det også kom­met nye for­eldre­re­pre­sen­tan­ter i FAU.

ØDELEGGENDE

An­kla­ge­ne mot rek­tor An­ne Ma­rie Mau­land Mansoor har blant an­net dreid seg om at mobbe­sa­ker har blitt hånd­tert dår­lig.

– Det er ikke noe som til­si­er at mobbe­sa­ke­ne ikke er godt nok hånd­tert, sa Gab­ri­el­sen.

De for­tal­te også at på­stan­der som har blitt ret­tet mot Mansoor ikke er do­ku­men­tert. Noen har også blitt be­hand­let av po­li­ti­et uten at det har blitt fun­net noe hånd­fast.

– Det er ord, og selv om det ikke lig­ger noe i det, er det ødeleggende. Det er så­pass man­ge at det kan øde­leg­ge det vi har fått til. Jeg skul­le øns­ke vi had­de det­te un­der kon­troll, men det er mot­kref­ter, sa He­ge Gab­ri­el­sen.

SPRES

PWC job­ber med en rek­ke til­tak på Wilds min­ne sko­le. De har kon­takt med både for­eldre­ut­val­get og elev­rå­det og vur­de­rer også et for­eldre­møte der de selv del­tar.

He­ge Gab­ri­el­sen be­skrev en si­tua­sjon ved sko­len der på­stan­der om rek­tor fort­satt blir spredt.

– Det­te er udo­ku­men­ter­te på­stan­der, men de spres rundt. For­eld­re får høre om det­te og vet ikke hva de skal tro, sa Gab­ri­el­sen.

Hun sa at slik si­tua­sjo­nen er nå, kan det ska­pe pro­ble­mer for skole­mil­jø­et.

– I yt­ters­te kon­se­kvens kan det gå ut over ele­ve­ne.

SPE­SI­ELT

Faed­re­lands­ven­nen har va­ert i kon­takt med for­eld­re som har hatt en konflikt gå­en­de med rek­tor, men de vil ikke si noe om sa­ken el­ler om de fø­ler seg truf­fet av kri­tik­ken fra PWC.

Iføl­ge opp­vekst­di­rek­tør Svein Ove Ue­land er det en uvan­lig si­tua­sjon som har opp­stått.

– Vi opp­le­ver at det­te er en vel­dig spe­si­ell sak. Det er vans­ke­lig å få grep om hva den hand­ler om og få over­sikt over hvil­ken agen­da uli­ke ak­tø­rer har, sier han til Faed­re­lands­ven­nen.

Iføl­ge Ue­land har de gått gjen­nom un­der­sø­kel­ser om triv­sel, la­e­rings­mil­jø og ar­beids­mil­jø ved Wilds Min­ne sko­le. Det­te er un­der­sø­kel­ser som alle sko­le­ne i kom­mu­nen gjen­nom­fø­rer.

– De lig­ger på lin­je med and­re sko­ler og i noen til­fel­ler over. Og det­te er ting vi har gått grun­dig inn og sett på.

TIL ETTERRETNING

Rek­tor An­ne Ma­rie Mau­land Mansoor var selv med på mø­tet i kon­troll­ut­val­get. Da Faed­re­lands­ven­nen snak­ket med hen­ne på fre­dag, ba hun om å få sva­re på mail.

Hun er klar over at noen for­eld­re ikke øns­ker hen­ne som rek­tor.

– Ja, jeg er kjent med det og tar det til etterretning. Men sam­ti­dig har det va­ert vik­tig i en slik si­tua­sjon å hol­de fo­kus på det gode ar­bei­det som gjø­res på sko­len, både i for­hold til fag­lig og so­si­al ut­vik­ling for ele­ver. Jeg opp­le­ver at fore­sat­te ved Wilds Min­ne sko­le er opp­tatt av bar­nas bes­te og at de job­ber kon­struk­tivt sam­men med sko­len om det­te, skri­ver hun.

- Pre­ger den­ne sa­ken på noen måte ele­ve­ne i dag?

– Jeg ten­ker at ele­ver all­tid vil va­ere vare på når avi­sen skri­ver om de­res sko­le. Men ut i fra de må­lin­ge­ne vi har, kan vi ikke se at ele­ve­ne pre­ges av det som har va­ert i avis­over­skrif­ter tid­li­ge­re. Vi har ele­ver med høy triv­sel på sko­len og vi har en stab som job­ber kon­struk­tivt inn i for­hold til de ut­ford­rin­ger som til en­hver tid vil va­ere i et skole­sam­funn på nes­ten 400 ele­ver.

ENGASJERER

I for­bin­del­se med at Wilds Min­ne sko­le var tema i kon­troll­ut­val­get, had­de også ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) be­nyt­tet sin møte­rett i ut­val­get. Han og de and­re del­ta­ker­ne fikk et ty­de­lig bud­skap fra He­ge Gab­ri­el­sen:

– Vi job­ber godt og kon­struk­tivt, men vi kan ikke si at sa­ken er løst. Det kan va­ere vel­dig ødeleggende det som skjer ak­ku­rat nå.

Også Ha­rald Fur­re selv har blitt kon­tak­tet av for­eld­re som kom­mer med på­stan­der om sko­lens le­del­se.

– Det vik­tigs­te er at det ikke fin­nes hold i de ryk­te­ne som noen for­mid­ler til meg og and­re po­li­ti­ke­re. Det har va­ert grunn­lag for vel­dig mye uro, sa han un­der mø­tet.

FOTO: KJETIL REITE

He­ge Gab­ri­el­sen (t.h.) og Han­ne Li­an fra kon­su­lent­sel­ska­pet PWC ad­var­te i sin ori­en­te­ring mot at kon­flik­te­ne ved Wilds Min­ne sko­le fort­satt kan va­ere ødeleggende for skole­mil­jø­et. Til venst­re: Mo­ni­ca Smith-tøn­ne­sen fra Ag­der kom­mune­re­vi­sjon.

FOTO: KJETIL REITE

Det har va­ert kon­flik­ter på Wilds Min­ne sko­le mel­lom en grup­pe for­eld­re og le­del­sen. Tors­dag var sa­ken oppe i kon­troll­ut­val­get. Rek­tor ved sko­len An­ne Ma­rie Mau­land Mansoor (t.h.) var med på mø­tet sam­men med blant and­re Fau-le­der Rag­ne Wal­de­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.