Frp vil stan­se kunst­si­lo­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

De har va­ert med på å love 50 mil­lio­ner til å for­vand­le korn­silo til kunst­silo. Nå gjør Frp et sis­te for­søk på å stan­se pro­sjek­tet.

– De and­re er inn­for­stått med at det er dis­sens i det­te spørs­må­let. Så Frp frem­mer for­slag om å stop­pe si­lo­en, sier Frps gruppe­le­der Sti­an Stor­buk­ås.

Spørs­må­let om kunst­silo split­ter de seks par­ti­ene som ut­gjør fler­tal­let i by­sty­ret (H, KRF, Frp, V, Sp, Pp). Frp prø­ver å stan­se pro­sjek­tet ved å frem­me et ver­bal­for­slag i by­sty­ret. Det­te blir stemt over før bud­sjet­tet kom­mer til av­stem­ming.

– Det­te er sis­te sjan­se for å få stan­set kunst­si­lo­en, sier Stor­buk­ås.

Kunst­si­lo­en skal fi­nan­sie­res av en rek­ke of­fent­li­ge ak­tø­rer. Cul­ti­va, fyl­kes­kom­mu­nen, sta­ten og Kristiansand kom­mu­ne er alle vil­li­ge til å sik­re byg­gin­gen. For Kris­tian­sands del drei­er det seg om 50 mil­lio­ner som er lagt inn som en en­gangs­ut­gift i 2020.

Høy­res gruppe­le­der Re­na­te Ha­ege­land er klar over at Frp kom­mer med for­slag om å stan­se pro­sjek­tet.

– Vi er eni­ge om å va­ere ueni­ge, sier hun.

Pen­ge­ne til kunst­si­lo­en lig­ger også in­ne i tid­li­ge­re øko­nomi­pla­ner som Frp har va­ert med og ved­ta.

– De støt­tet pro­sjek­tet i fjor. Så be­gyn­te det å bli mot­stand og så snud­de de, sier Re­na­te Ha­ege­land.

Frp av­vi­ser at de har snudd på grunn av stor fol­ke­lig mot­stand. Stor­buk­ås ved­går li­ke­vel at de var po­si­ti­ve til pro­sjek­tet i en tid­lig fase.

Det er ikke noe som ty­der på at ver­bal­for­sla­get fra Frp får fler­tall i by­sty­ret. Når selve bud­sjet­tet kom­mer opp til av­stem­ming, vil Frp der­med va­ere med å stem­me på et bud­sjett der de 50 mil­lio­ne­ne lig­ger in­ne.

Den gam­le korn­si­lo­en er re­gu­lert til be­va­ring og det vil kos­te 530 mil­lio­ner å set­te den i stand. De størs­te bi­dra­ge­ne kom­mer fra sta­ten (175 mill) og Cul­ti­va (100 mill).

FOTO: KJETIL REITE

Den gam­le korn­si­lo­en skal et­ter pla­nen byg­ges om til kunst­silo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.