Han står bak de tolv «kor­se­ne»

Man­nen som står bak de tolv «kor­se­ne» med to elg­skal­ler, et rå­dyr­hode og ei duk­ke på er sva­ert for­nøyd med opp­merk­som­he­ten kunst­ver­ket hans har fått.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL NYGAARD [email protected]

– Det­te er kunst. En litt dyp og al­vor­lig un­der­tone blir for­talt med litt gal­skap og mye hu­mor, sier Mi­kael Skaar­land (32).

Faed­re­lands­ven­nen mø­ter ham på par­ke­rings­plas­sen ved Lille­fjell Ter­ras­se på Mos­by. 500 me­ter unna, på Bein­myr, har han hengt opp to elg­skal­ler, et rå­dyr­ka­da­ver og ei duk­ke på tolv tre­stok­ker.

– Jeg ville ska­pe et ut­trykk som blir sett på både skremmende, hu­mo­ris­tisk og fa­sci­ne­ren­de. Det har jeg klart til de gra­der nå, og er kjempe­for­nøyd, for­tel­ler han.

IKKE RELIGIØST

Selv er Skaar­land vel­dig opp­tatt av å po­eng­te­re at det ikke er me­nin­gen at det skal se ut som kors.

– Det­te har in­gen­ting med re­li­gion å gjø­re. Det er media som skri­ver det er kors. Har ikke folk sett fugle­skrems­ler? Men det er jo ty­pisk Kristiansand, en re­li­giøs, kren­ka by. Man er sår­ba­re på alt rundt re­li­gion her, sier han.

32-årin­gen sat­te opp det førs­te fugle­skrem­se­let for to år si­den. Da bod­de han i om­rå­det. Nå har han flyt­tet til Sø­dal, men be­sø­ker li­ke­vel myra jevn­lig.

Si­den har han ut­vi­det, og i vår ble det tolv­te satt opp. Han er hobby­fo­to­graf, og har jevn­lig va­ert oppe til kunst­ver­ket og fo­to­gra­fert dem.

PO­LI­TI­ET BA OM TIPS

Det var et­ter at en kvin­ne­lig tur­gåer kon­tak­tet po­li­ti­et på ons­dag at sa­ken ble om­talt i Faed­re­lands­ven­nen. En pa­trul­je dro til ste­det og tok ned et rå­dyr­ka­da­ver.

Res­ten lot de stå, og ba om tips gjen­nom media. Ope­ra­sjons­le­der i po­li­ti­et be­skrev kor­se­ne som «skremmende».

– En ka­me­rat skjøt et rå­dyr, og jeg fikk ho­det og pel­sen. Det heng­te jeg opp her, og jeg hå­per å få det til­ba­ke av po­li­ti­et, sier han.

Faed­re­lands­ven­nen har va­ert i kon­takt med po­li­ti­et i Kristiansand, men de øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken før man­dag.

HU­MO­RIS­TISK MENT

Et­ter noen mi­nut­ters gan­ge fra Lille­fjell an­kom­mer Faed­re­lands­ven­nen myra sam­men med 32-årin­gen. Der står fort­satt de tolv tre­stok­ke­ne, elg­skal­le­ne og duk­ken.

– For­står du ikke at det­te sy­net kan opp­le­ves skremmende?

– Jo. El­ler nei. Jeg har jo gjort det­te for hu­mo­rens del. Men det er tå­pe­lig at noen rin­ger po­li­ti­et for­di de blir så skremt av det­te. Det­te er jo helt ufar­lig og hu­mo­ris­tisk. Jeg har hatt med man­ge barn opp hit, og de sy­nes det vel­dig gøy. Det er po­li­ti­et som har gjort det­te al­vor­lig, sva­rer Skaar­land.

– Men for­står du ikke at det kan va­ere skremmende for folk å se skal­ler, mas­ker og tøy når de ikke aner hvor­for de hen­ger slik?

– Jeg blir litt ir­ri­tert av det­te. Som sam­funn må vi la­ere oss å tåle mer. Det er 142 år si­den den sis­te hals­hug­gin­gen i Nor­ge. Men nå blir vi skremt av fugle­skrems­ler i sko­gen. Igjen – det­te er bare hu­mo­ris­tisk ment, sva­rer han.

– Men jeg må ret­te en stor takk til både kvin­nen som rea­ger­te og til po­li­ti­et som ryk­ket ut. Uten dem had­de jeg jo ald­ri fått den­ne opp­merk­som­he­ten, og det er jeg sva­ert takk­nem­lig for, leg­ger han til.

32-årin­gen job­ber som verne­plei­er, og har ald­ri søkt om sti­pen­der el­ler and­re til­skudd til å dri­ve med kunst. Det har han hel­ler ikke pla­ner om, men han lo­ver at det blir and­re pro­sjek­ter.

– Nå som det­te er blitt så godt kjent må jeg jo fin­ne en an­nen plass. Folk får bare gå rundt i sko­gen i Kristiansand og lete, smi­ler han.

– Men jeg kom­mer ikke til å fjer­ne det­te. Jeg har ikke brutt noen lo­ver, så po­li­ti­et kan ikke kre­ve det. Men jeg har ikke va­ert i kon­takt med grunn­ei­e­ren. Hvis han ber meg fjer­ne det stil­ler det seg jo litt an­ner­le­des, av­slut­ter Skaar­land.

Grunn­ei­e­ren på ste­det har ikke be­svart Faed­re­lands­ven­nens hen­ven­del­ser.

– DRASTISK AV PO­LI­TI­ET

Faed­re­lands­ven­nens kunst­an­mel­der Fri­da Fors­gren er be­geist­ret for kunst­ver­ket.

– Det­te er et flott in­stal­la­sjons- verk. Man går ikke i et mu­se­um, men man går tur i sko­gen og så plut­se­lig står dem der. Det er kuns­tens ve­sen å over­ras­ke og sjok­ke­re – og det har nok vir­ket vel­dig sterkt på kvin­nen som valg­te å rin­ge po­li­ti­et, sier Fors­gren.

Hun trek­ker pa­ral­lel­ler til bil­vra­ke­ne som lå på ta­ket i Kvad­ra­tu­ren som­mer­en 2016, og til kunst­ver­ket «Sha­dow­man» i Kristiansand. Ons­dag for­tal­te Faed­re­lands­ven­nen hvor­dan po­li­ti­et kap­pet ned det­te kunst­ver­ket på Silo­kaia i som­mer.

– Det er gans­ke drastisk at po­li­ti­et har gått inn i det­te kunst­ver­ket og tatt bort de­ler av det, for det for­styr­rer jo ikke lov og or­den. Det er både un­der­lig og be­kla­ge­lig, sier Fors­gren.

Da hun fikk pre­sen­tert kunst­ne­rens egen me­ning med kuns­ten ut­tryk­te hun enig­het.

– Kuns­ten er jo nett­opp et yt­rings­rom hvor man kan eks­pe­ri­men­te­re og ut­ford­re kren­kel­ses­kul­tu­ren. Folk tå­ler jo in­gen­ting len­ger, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.