Fra­stjå­let jule­mat for de fat­tigs­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Or­ga­ni­sa­sjo­nen «Hjelp oss å hjel­pe» bru­ker fri­ti­den på å skaf­fe mat og jule­ga­ver til fle­re tu­sen sør­len­din­ger. Ons­dag kveld ble de fra­stjå­let va­rer til årets nødhjelp.

– Fryk­te­lig trist, men hva kan man si, spør Loi­se Rød­bot­ten (36) i «Hjelp oss å hjel­pe» (Ho­åh) et­ter at en handle­kurv med mat og drik­ke til de fat­tigs­te ble stjå­let fra Re­ma 1000 i Vågs­bygd.

– Jeg ble lei meg, men jeg hå­per bare at de som stjal va­re­ne treng­te dem, sier Eli­sa­beth Thor­sen (56), som sam­men med Rød­bot­ten står i spis­sen for ar­bei­det i hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen.

HJALP 4000 I FJOR

Året rundt går de to le­der­ne sam­men med rundt 40 and­re fri­vil­li­ge i bre­sjen for de al­ler fat­tigs­te på Sør­lan­det. Gjen­nom sine lo­ka­ler i Kvad­ra­tu­ren og side på Face­bo­ok får fle­re tu­sen hjelp med både mat og det al­ler nød­ven­digs­te.

Før fjor­årets jul fikk or­ga­ni­sa­sjo­nen i Vest-ag­der inn 375 opp­drag og hjalp rundt 4000 sør­len­din­ger med jule­mat el­ler ga­ver.

– Folk tar kon­takt med oss på Face­bo­ok der de for­tel­ler hva de mang­ler. Så gjør vi det vi kan for å skaf­fe det til veie, sier Thor­sen.

STRIPSER FAST KURVENE

For å skaf­fe det som trengs har de inn­gått av­ta­ler med na­e­rings­li­vet på Sør­lan­det. Blant an­net har de satt opp 25 handle­kur­ver i mat­vare­bu­tik­ker, der kun­der kan leg­ge igjen en vare som igjen vil gå til tren­gen­de.

Sli­ke handle­kur­ver står ved ut­gan­gen i bu­tik­ke­ne, og var ty­de­lig­vis for fris­ten­de for den el­ler de som tok med seg hele handle­kur­ven fra Re­ma ons­dag kveld.

– De an­sat­te her mer­ket bare at hele kur­ven var borte. Vi er nå nødt til å strip­se dem fast i bu­tik­ke­ne, sier Thor­sen.

Det er langt fra førs­te gan­gen de opp­le­ver ty­ve­ri. I fjor ble de fra­stjå­let sto­re meng­der kla­er før na­sjo­nal­da­gen.

– Vi had­de sam­let inn mas­se tøy som skul­le de­les før 17. mai. Fra la­ge­ret ble det da stjå­let 15– 20 Ikea-ba­ger med pene dres­ser og kjo­ler, sier Rød­bot­ten.

PENSJONISTER I NØD

Or­ga­ni­sa­sjo­nen har holdt på i fire år, og le­der­ne sier på­gan­gen før årets jul er stør­re enn noen gang.

– I år er det van­vit­tig man­ge nye men­nes­ker som tar kon­takt med oss og ber om hjelp. Og det er spe­si­elt man­ge pensjonister, som en­ten ikke har råd til ga­ver til barne­bar­na el­ler jule­mat, sier Thor­sen.

Van­lig­vis job­ber de to da­ger i uken i or­ga­ni­sa­sjo­nen, men nå før jul går det na­er­mes­te i ett. Or­ga­ni­sa­sjo­nen i Vest-ag­der tel­ler rundt 40 fri­vil­li­ge som står på for å hjel­pe folk i nød.

Det er de gode mø­te­ne som dri­ver dem.

– Vi øns­ker at folk skal ha det greit, spe­si­elt nå i jula. Det fin­nes så man­ge fat­ti­ge og bo­steds­løse, og vårt inn­trykk er at det er blitt fle­re av dem. En jul uten ga­ver er trist for bar­na, sier Thor­sen og Rød­bot­ten.

– DYPT INN­TRYKK

– Vi får man­ge mel­din­ger som gjør dypt inn­trykk på oss. I fjor fikk jeg mel­ding fra en gutt som øns­ket seg et eget bade­hånd­kle, for nå måt­te han dele hånd­kle med bro­ren, sier Thor­sen.

Rød­bot­ten sier or­ga­ni­sa­sjo­nen i dag får hen­ven­del­ser fra barne­ver­net, an­sat­te i nød­bo­li­ger og Nav.

– De fles­te av eta­te­ne er i dag klar over oss, og øns­ker at vi kan va­ere med å hjel­pe, sier hun.

I til­legg til alt av mat og nød­ven­di­ge va­rer som gis til or­ga­ni­sa­sjo­nen, fi­nan­sie­res Ho­åh av pen­ge­do­na­sjo­ner fra per­soner de kal­ler «hver­dags­eng­ler».

FOTO: ESPEN SAND

Loi­se Rød­bot­ten og Eli­sa­beth Thor­sen for­tvi­ler over at en handle­kurv med mat, som skul­le gått til de fat­tigs­te den­ne ju­len, ble stjå­let fra Re­ma 1000 i Vågs­bygd.

FOTO: ESPEN SAND TEKST: [email protected]

I 25 bu­tik­ker på Sør­lan­det står det en slik handle­kurv i bu­tik­ken. Va­ren du leg­ger oppi vil gå til sør­len­din­ger som ikke har råd til mat i jula.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.