Kal­ler trus­le­ne et an­grep på de­mo­kra­ti­et

Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp) kal­ler trus­le­ne mot ham og hans fa­mi­lie et an­grep på det nors­ke de­mo­kra­ti­et. – Det er ille og al­vor­lig, sier han.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Jeg vil ikke gå inn på hvor­dan vi opp­le­ver det per­son­lig, ut over å si at det er ille og at vi ikke øns­ker å ha det sånn i Nor­ge, sier jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp) til NTB på spørs­mål om han fø­ler seg redd et­ter at han tors­dag våk­net til en ram­po­nert bil og sji­ka­nøs tag­ging på hus­veg­gen.

Det er førs­te gan­gen han kom­men­te­rer det som av Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) klas­si­fi­se­res som alvor­li­ge trus­ler, og mu­li­gens et for­søk på å an­ten­ne bi­len til jus­tis­mi­nis­te­ren. Wa­ra vil ikke spe­ku­le­re i hvem som står bak el­ler hva som kan ha va­ert mo­ti­vet. Men stats­rå­den plas­se­rer trus­le­ne i en po­li­tisk kon­tekst, ved å be­teg­ne dem som et an­grep på de­mo­kra­ti­et.

– Jeg kon­sta­te­rer at vi er kom­met til et punkt der det er blitt vel­dig ube­ha­ge­lig. Jeg vil ikke spe­ku­le­re i år­sa­ker her. Det er opp til po­li­ti­et å på­gri­pe gjer­nings­men­ne­ne, sa stats­rå­den da han møt­te pres­sen fre­dag.

PST ser al­vor­lig på «trus­ler mot myn­dig­hets­per­soner», men har ikke gitt noen ut­dy­pen­de opp­lys­nin­ger om hvem og hvor­for.

TAGGET OG TRUET

Det var natt til tors­dag at hu­set og bi­len til jus­tis­mi­nis­ter Wa­ra ble tagget med or­det «ra­sist» og teg­nin­gen av et hake­kors. I til­legg hang en hys­sing ut av ben­sin­tan­ken på bi­len, hvil­ket blir an­sett som et for­søk på å ten­ne på bi­len el­ler en trus­sel om det.

Wa­ra tar inn­over seg at det man­ge toppo­li­ti­ke­re har la­ert seg å leve med – grov sji­ka­ne og alvor­li­ge trus­ler på net­tet – nå har kom­mer til ut­trykk i den pri­va­te sfa­eren og at de der­for også ram­mer fa­mi­li­en hans.

– Det er det som gjør den­ne sa­ken så al­vor­lig. En ting er å ret­te ver­bal skyts mot en po­li­ti­ker som gjør en jobb, noe helt an­net er å gå inn mot fa­mi­li­en hans, sier Wa­ra, som un­der­stre­ker at man uan­sett ikke skal frem­me trus­ler.

Han po­eng­te­rer det er blitt et tøf­fe­re kli­ma, men er klar på at hen­del­sen ikke leg­ger bånd på ham som po­li­ti­ker.

– De som er satt til å gjø­re en jobb, må få gjø­re den job­ben uten å bli på­vir­ket av trus­ler, sier han.

TØF­FE­RE KLI­MA

Wa­ra av­vi­ser imid­ler­tid spe­ku­la­sjo­ne­ne til parti­fel­le Chris­ti­an Ty­bring-gjed­de om at trus­le­ne må ses i sam­men­heng med et tea­ter­styk­ke på Black Box Tea­ter i Oslo hvor opp­tak av bo­li­gen til blant and­re Wa­ra vi­ses fra sce­nen. Jus­tis­mi­nis­te­ren sier han ver­ken vil el­ler har grunn­lag for å «lage en kob­ling mel­lom de tin­ge­ne». Han ber om at po­li­ti­et må fin­ne gjer­nings­per­sone­ne og klar­leg­ge mo­ti­vet gjen­nom sin etter­forsk­ning.

Ty­bring-gjed­des bo­lig skal også ha blitt fil­met og bil­de­ne brukt i tea­ter­styk­ket «Ways of Se­eing». Han er av en an­nen opp­fat­ning enn Wa­ra.

– Det er i alle fall na­er­lig­gen­de å tro at det­te kan knyt­tes til tea­ter­fore­stil­lin­gen hvor man lå ute i bus­ke­ne og fil­met bo­li­gen til jus­tis­mi­nis­te­ren og and­re. Det­te kan ska­pe hold­nin­ger og kan­skje vil­je der ute til å gjø­re ha­er­verk og and­re ting som er vel­dig ne­ga­tivt, sier han til NRK.

Tea­ter­sjef An­ne-céci­le Si­bué­birke­land ved Black Box tar av­stand fra ha­er­ver­ket på stats­rå­dens ei­en­dom.

FOTO: NTB SCANPIX

Wa­ras hus og bil ble tagget med «ra­sist» og hake­kors natt til tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.