Føl­ges fra ku­lis­se­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Freds­sam­ta­le­ne om Je­men fort­set­ter i Sve­ri­ge, men nøk­kel­spil­ler­ne er ikke å fin­ne ved for­hand­lings­bor­det, blant dem Saudi-ara­bia og Iran.

– De føl­ger nok ut­vik­lin­gen og sam­ta­le­ne sva­ert nøye, sier Sve­ri­ges uten­riks­mi­nis­ter Mar­got Wall­ström.

– De ope­re­rer sik­kert i ku­lis­se­ne for å leg­ge press på par­te­ne. Vi hå­per at de gjør det­te og in­spi­re­rer dem til å snak­ke sam­men og fin­ne en vei fram­over, sier hun

Saudi-ara­bia gikk til krig mot Hout­hi-opp­rø­rer­ne i Je­men i mars 2015, i spis­sen for en re­gio­nal koa­li­sjon som støt­tes av USA

Minst 10.000 men­nes­ker er si­den drept, sto­re de­ler av lan­dets in­fra­struk­tur er bom­bet i grus og 14 mil­lio­ner men­nes­ker er iføl­ge FN i fare for å sul­te i hjel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.