Vip-bi­ler slått ut av snø

Faedrelandsvennen - - NYHETER - PER ANNAR HOLM

Luk­sus­bi­le­ne er spe­sial­byg­get for å be­skyt­te lan­dets frems­te po­li­ti­ke­re. Men 5–6 centi­me­ter våt snø var nok til at de ikke kom seg av flek­ken.

To red­nings­bi­ler fra Oslo brann- og red­nings­etat (OBRE), fle­re po­liti­pa­trul­jer og liv­vak­te­ne selv måt­te trå til for å få stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H), med føl­ge, trygt ned fra Eke­berg­res­tau­ran­ten tors­dag kveld.

Det var rundt mid­natt det be­gyn­te å blin­ke hef­tig i lys uten­for res­tau­ran­ten. Der var et hundre­talls jour­na­lis­ter fra Stor­tin­gets presse­lo­sje sam­let til sitt tra­di­sjons­rike jule­bord med lan­dets po­li­tis­ke eli­te. Da had­de våt snø la­vet ned over ho­ved­sta­den i fle­re ti­mer.

SPESIALBYGD

I det stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg skul­le for­la­te sel­ska­pet, ble det pro­ble­mer: De tun­ge, spe­sial­byg­de Vip-bi­le­ne be­gyn­te å skli i bak­ken ned fra Eke­berg­res­tau­ran­ten til Kongs­vei­en, og ble stå­en­de på kryss og tvers uten evne til å kom­me hver­ken opp el­ler ned uten hjelp.

Fle­re po­liti­pa­trul­jer, en ber­gings­bil og brann­ve­se­net ryk­ket ut til hen­del­sen.

– Det var litt glatt ja, men både Er­na og Sind­re kom seg trygt hjem, sier stats­sek­reta­er Ru­ne Al­stadsaeter (H) ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor, og re­fe­re­rer til ek­te­pa­ret Sol­berg/ Fin­nes.

Stats­mi­nis­te­ren skal ha blitt ge­lei­det over i en bed­re skodd bil og frak­tet vi­de­re, mens ymse uni­forms­kled­te men­nes­ker for­søk­te å hånd­te­re si­tua­sjo­nen.

RED­NINGS­BI­LER I SVING

Brann­ve­se­net ryk­ket ut noen mi­nut­ter før mid­natt, og holdt på en ti­mes tid.

– Vi had­de to bi­ler med fire mann på opp­dra­get, og de måt­te hol­de på en stund, sier fun­ge­ren­de brann­mes­ter Mor­ten Brat­li ved 110-sen­tra­len.

Si­tua­sjo­nen før­te også til lo­gis­tikk­ut­ford­rin­ger for de man­ge jule­bord­gjes­te­ne på Eke­berg­res­tau­ran­ten. For­di vei­en opp til res­tau­ran­ten var sper­ret, måt­te fest­kled­te gjes­ter på vei hjem i pen­sko gli ned­over til Kongs­vei­en for å få til­gang til dro­sje­bi­ler og an­nen trans­port.

FOTO: HENNING E. EKROLL

De sto litt på kryss-og-tvers, re­gje­rings­bi­le­ne, før brann­ve­se­net strak­te ut en hjel­pen­de wire.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.