Jea­nett Sme­stad (21) fikk sitt bren­nen­de øns­ke opp­fylt

Jea­nett Sme­stad har i åre­vis visst hva hun ville bli: Brannkonstabel. Nå er drøm­men opp­fylt og brann­sta­sjo­nen i Søgne fått sin førs­te kvin­ne.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JARLE R. MARTINSEN [email protected]

– For meg er det­te et spen­nen­de og va­riert yrke der hen­sik­ten er å hjel­pe men­nes­ker. Det ap­pel­le­rer vel­dig til meg, sier 21-årin­gen.

Det er en del­tids­stil­ling hun har fått. Da den ny­lig ble lyst ut, søk­te seks per­soner – og hun ble an­satt.

– Jea­nett opp­fyl­ler alle kri­te­ri­ene. I til­legg til at vi har fått an­satt en åpen­bart dyk­tig per­son, er det også gle­de­lig at det en kvin­ne. Det tror jeg er vel­dig po­si­tivt for mil­jø­et, sier sta­sjons­sjef Jarle Da­ni­el­sen.

LANGT MEL­LOM KVINNENE

Det er sva­ert langt mel­lom kvinnene i brann­ve­se­ne­ne i Nor­ge. Bare vel tre pro­sent er i hel- el­ler del­tids­stil­lin­ger. Til sam­men­lig­ning er det nes­ten helt likt mel­lom kjøn­ne­ne i po­liti­eta­ten.

– Det er nok man­ge jen­ter som tror det å va­ere i brann­ve­se­net er et kre­ven­de fy­sisk yrke, noe det jo tid­vis også her. Men fram­for alt er det and­re fer­dig­he­ter som gjel­der, kan­skje mest psy­kisk, sier Da­ni­el­sen.

Det var som 17-åring Sme­stad fat­tet in­ter­es­se for yr­ket da hun drøf­tet al­ter­na­ti­ve­ne med sin far. – Han men­te det­te bur­de va­ere noe for meg. Der­med be­søk­te vi brann­sta­sjo­nen, for­tel­ler hun.

Må HA KORT VEI

Da var det gjort, det­te var yr­ket for hen­ne. Si­den ble det fle­re be­søk og hun søk­te et­ter hvert på en del­tids­stil­ling. Den fikk hun ikke for­di hun bod­de for langt unna brann­sta­sjo­nen.

– En me­get vik­tig for­ut­set­ning for jobb her er at du har kort vei til sta­sjo­nen, for­tel­ler Da­ni­el­sen.

Sme­stad tok kon­se­kven­sen av det og flyt­tet fra No­de­land til Tang­vall, bare et mi­nutt unna brann­bi­le­ne. Hun be­gyn­te dess­uten å tre­ne sys­te­ma­tisk for å kla­re opp­taks­kra­ve­ne. Et av kra­ve­ne er å gå på trede­møl­le i fullt ut­styr, flas­ke på ryg­gen, i sta­dig høy­ere fart, brat­te­re og brat­te­re.

– Det var kjempe­tungt, men jeg fikk det til, smi­ler hun.

Nå går hun aspi­rant­kurs og vil om to-tre må­ne­der va­ere klar for å gi inn i et av vakt­la­ge­ne. Da hand­ler det om å va­ere i døgn­be­red­skap ei uke hver må­ned. På sikt øns­ker hun å bli hel­tids­an­satt. Hun vil ta røyk­dyk­ker­ser­ti­fi­kat og va­ere i stand til å kjø­re ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy.

– VIK­TIG MED BEGGE KJØNN

Hil­de Bjørk­ås Udø har job­bet si­den 2009 som brannkonstabel og er nå vi­kar på hel­tid hos brann­ve­se­net i Kristiansand. Det gle­der hen­ne stort å høre om an­set­tel­sen av Jea­nett Sme­stad i Søgne.

– Der­med er det så vidt jeg vet fire kvin­ner som er brannkonstabel i Ag­der, sier hun.

Hun me­ner det er vik­tig med begge kjønn i eta­ten.

– Vi ut­fyl­ler hver­and­re på opp­drag på en god måte. Det fin­nes man­ge til­fel­ler der det er nød­ven­dig å hjel­pe hver­and­re en­ten det er fy­sisk el­ler psy­kisk, sier hun.

Udø har sit­tet i en in­tern grup­pe for å bed­re re­krut­te­rin­gen av kvin­ner.

– Vi samarbeider med and­re brann­ve­sen i Nor­ge med ide­er og er­fa­ring, for­tel­ler hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.