– Lang­sik­tig ar­beid å få opp kvinne­an­de­len

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Brann­sjef Jan Røilid hos Kris­tian­sand­re­gio­nen brann og red­ning IKS sier at det er et lang­sik­tig ar­beid å få an­satt fle­re kvin­ner i eta­ten.

– Det er i gjen­nom­snitt en le­dig stil­ling hos oss i året. Da er det jo ikke kjønn som av­gjør hvem som an­set­tes, men kva­li­fi­ka­sjo­ner, sier han.

Han for­tel­ler at det nå er på gang fag­skole­ut­dan­nel­se som brannkonstabel ved Nor­ges brann­sko­le fra 2021. Det hå­per han skal høy­ne sta­tu­sen for yr­ket for kvinnene som der­med øns­ker å skaf­fe seg kom­pe­tan­sen som trengs.

El­lers job­bes det mot kvinnene blant an­net gjen­nom åpen dag ved brann­sta­sjo­nen slik man had­de i vår. Da kom det 20 da­mer som fikk tes­tet ut­styr og hvor­dan de tak­let høy­de, klaus­tro­fo­bi og fy­sis­ke tes­ter.

Brann­ve­se­net skal også va­ere del­ak­tig på ut­dan­nings­mes­sen i Gimle­hal­len i ja­nu­ar der de øns­ker å nå spe­si­elt jen­te­ne.

ARKIVFOTO

Brann­sjef Jan Røilid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.