Po­si­ti­ve tegn i kon­kurs­tal­le­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Det var 3,3 pro­sent faer­re kon­kur­ser og 19,6 pro­sent faer­re be­drif­ter som ble tvangs­av­vik­let i no­vem­ber enn i sam­me må­ned i fjor.

Sam­let gir det en ned­gang på 6 pro­sent, vi­ser tall fra ana­lyse­sel­ska­pet Bis­no­de. De sis­te 12 må­ne­de­ne har 6301 be­drif­ter gått kon­kurs el­ler blitt tvangs­av­vik­let.

– An­tal­let tvangs­av­vik­lin­ger va­rie­rer vel­dig fra må­ned til må­ned. Men med en klar ned­gang i dis­se tal­le­ne i tre må­ne­der på rad, er det­te mer po­si­tivt enn tid­li­ge­re i år, sier kre­ditt­øko­nom Per Ei­nar Ruud i Bis­no­de.

Sam­ti­dig vars­les det at bu­tik­ke­ne fort­satt sli­ter, og at sta­dig fle­re ho­tel­ler og res­tau­ran­ter må sten­ge dø­re­ne, og det før jule­bord­se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.