Ag­der – Nor­ges mest at­trak­ti­ve lands­del

Ag­der er en lands­del pre­get av op­ti­mis­me, ska­per­kraft og vil­je. Det er kref­ter som Høy­re og po­si­sjo­nen i Vest-ag­der byg­ger vårt for­slag til bud­sjett på.

Faedrelandsvennen - - MENING - MATHIAS BERNANDER Fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant, Ag­der Høy­re

Ramme­be­tin­gel­ser for våre blå na­e­rin­ger er også et vik­tig ar­gu­ment for å fort­set­te støt­ten i Sør­lan­dets Ma­ri­ti­me vi­dere­gå­en­de sko­le.

vi styr­ker ek­sis­te­ren­de sats­nin­ger i re­gio­nen, vi for­bed­rer in­fra­struk­tu­ren og vi leg­ger til ret­te for na­e­rings­ut­vik­ling.

Vår lands­del le­ver av ha­vet. Det har vi all­tid gjort, og det vil vi all­tid gjø­re. Blå vekst er buzzor­det som har pre­get of­fent­li­ge ord­skif­tet i fle­re år. Nå fyl­ler vi det vir­ke­lig med inn­hold. En frem­vok­s­en­de na­e­ring, og et ak­tør­bil­de pre­get av godt of­fent­lig-privat-sam­ar­beid er opp­sum­mert det vi har kalt Blå pak­ke for Lis­ter.

Nå gjen­nom­fø­rer vi et unikt sam­ar­beid på tvers av parti­skille­lin­jer for å gjen­nom­føre en sats­ning det vir­ke­lig run­ger av. Og det fin­nes ikke et mer na­tur­lig sted å star­te enn i vår vest­ligs­te del av fyl­ket.

Lis­ter er al­le­re­de en re­gion der kom­pe­tan­sen om ma­rine­og ma­ri­ti­me na­e­rin­ger do­mi­ne­rer na­e­rings­li­vet. Det er en re­gion som har alle for­ut­set­nin­ger for å lede an i det blå­grøn­ne skif­te. Blå pak­ke Lis­ter sik­rer re­krut­te­ring av kom­pe­tan­se gjen­nom å opp­ret­te en klas­se på VG1 stu­die­sted Flekke­fjord. Et ut­dan­nings­til­bud skred­der­sydd for be­ho­ve­ne fra den blå na­e­rin­gen vår. Vi set­ter sam­ti­dig av mid­ler til nød­ven­di­ge in­ves­te­rin­ger på skole­ste­det, og ikke minst leg­ger vi inn øko­no­misk støtte til å ut­vik­le Akvalab Lis­ter AS.

Her skal det leg­ges til ret­te for en in­fra­struk­tur der grün­de­re, etab­lert na­e­rings­liv, ut­dan­nings- og forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ner kan ut­fors­ke nye pro­duk­sjo­ner og få kunn­skap om li­vet i både salt­vann og fersk­vann. Vi tar sik­te på å gjø­re Akvalab Lis­ter AS til et stjerne­ek­sem­pel på hvor­dan of­fent­lig-privat sam­ar­beid kan ska­pe ar­beids­plas­ser og vekst for våre prio­ri­ter­te om­rå­der.

Ramme­be­tin­gel­ser for våre blå na­e­rin­ger er også et vik­tig ar­gu­ment for å fort­set­te støt­ten i Sør­lan­dets Ma­ri­ti­me vi­dere­gå­en­de sko­le. En stif­tel­se som vet å ut­dan­ne ung­dom til ma­ri­ti­me na­e­rin­ger og som kan for­mid­le vår lands­dels ma­ri­ti­me his­to­rie. Det er en sko­le vi er stol­te av!

Men Sør­lan­dets Ma­ri­ti­me vi­dere­gå­en­de sko­le og Sjø­kurs blir dess­ver­re over­sett i Fyl­kes­råd­man­nens for­slag til bud­sjett hvert enes­te år, og det er en sko­le som igjen er ned­prio­ri­tert av op­po­si­sjo­nen med Ar­bei­der­par­ti­et i spis­sen. Hel­dig­vis har vi et bor­ger­lig fler­tall i Vest-ag­der som ret­ter opp det­te.

Vi­de­re styr­ker­po­si­sjo­nen in­fra­struk­tu­ren i lands­de­len vår gjen­nom økte be­vilg­nin­ger til drift og ved­li­ke­hold av våre Fyl­kes­vei­er, økte ram­mer til ut­dan­ning og styr­king av ungt en­tre­pre­nør­skap. Til sam­men ut­gjør bud­sjet­tet ramme­be­tin­gel­ser som gir grunn­lag for vekst og bi­drar til å gjø­re Ag­der til Nor­ges mest at­trak­ti­ve lands­del!

FOTO: SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS

– Vår lands­del le­ver av ha­vet. Det har vi all­tid gjort, skri­ver Mathias Bernander (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.