Hvor blir idretts­de­bat­ten av?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi er få da­ger unna et nytt valg­år, den­ne gang er det kom­mu­ner og fyl­ker som skal set­te sam­men sine for­sam­lin­ger.

●●Og eks­tra spen­nen­de blir val­get i sep­tem­ber nes­te år med hen­blikk på sam­men­slå­in­ge­ne av våre to fyl­ker og en mas­se kom­mu­ner.

De po­li­tis­ke par­ti­ene er i ferd med å gjø­re sine no­mi­na­sjo­ner, og vi opp­le­ver sta­dig ut­spill om sa­ker som skal prio­ri­te­res. Vi opp­le­ver blant an­net at til­skud­de­ne ser ut til å fly­te i strie strøm­mer når det gjel­der kunst og tra­di­sjo­nell kul­tur, ikke minst til kunst­silo, mu­se­er og Kil­den, det va­ere seg på drifts- og in­ves­te­rings­til­skudd. Men hva med idret­ten? Hva vil de bli til­gode­sett med? Idret­ten er jo de­fi­nert som en del av det ut­vi­de­de kul­tur­be­gre­pet, selv om det må ha gått her­va­eren­de kul­tur­re­dak­tør hus for­bi!

I Kristiansand snak­kes det også om at idretts­eta­ten skal un­der­leg­ges kul­tur­eta­ten, det­te vil helt sik­kert svek­ke prio­ri­te­rin­ger til idret­ten.

Byen er i ferd med å svik­te de man­ge tu­sen barn og unge samt fri­vil­li­ge som hol­der idretts­hju­le­ne i gang. Det kre­ves sto­re be­vilg­nin­ger til opp­da­te­rin­ger av ek­sis­te­ren­de an­legg samt ny­in­ves­te­rin­ger.

Fore­lø­pig har par­ti­ene som fron­ter idret­ten glim­ret med sitt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.