Unge men­nes­ker skal ikke bo på al­ders­hjem

Faedrelandsvennen - - MENING -

De­mo­kra­te­ne vil ar­bei­de for at det of­fent­li­ge er­kjen­ner sitt an­svar over­for men­nes­ker med psy­kis­ke og fy­sis­ke funk­sjons­ned­set­tel­ser.

●●Det må sik­res ord­nin­ger som fø­rer til at de i størst mu­lig grad kan like­stil­les med den øv­ri­ge be­folk­nin­gen. Men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne må sik­res ar­beid ut fra sine kva­li­fi­ka­sjo­ner, og loven mot dis­kri­mi­ne­ring i ar­beids­li­vet må bru­kes ster­ke­re for å hind­re at kva­li­fi­ser­te men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne blir ute­stengt fra ar­beids­li­vet. Her må sa­er­lig det of­fent­li­ge ta et mye stør­re an­svar.

Alle unge men­nes­ker med funk­sjons­ned­set­tel­ser må ut av syke­hjem og al­ders­hjem. Det er uver­dig for Nor­ge at fle­re har sli­ke bo­for­mer mot sin vil­je. Det må sat­ses på økt bruk av BPA (bru­ker­styrt per­son­lig as­si­stan­se). De­mo­kra­te­ne vil føl­ge opp at kom­mu­ne­ne får nok pen­ger til å opp­fyl­le kra­ve­ne som dis­kri­mi­ne­rings- og til­gjen­ge­lig­hets­lo­ven, på­leg­ger kom­mu­ne­ne. Det­te be­tyr at of­fent­li­ge bygg og ste­der, samt ga­ter og for­tau må va­ere til­gjen­ge­li­ge for alle.

De­mo­kra­te­ne ser økt mo­bi­li­tet for men­nes­ker med funk­sjons­ned­set­tel­ser som en selv­føl­ge-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.