Fød­sels­pen­ger, barne­trygd og ba­ere­kraft

Faedrelandsvennen - - MENING -

I Krfs al­ter­na­ti­ve bud­sjett er det noen pos­ter de har fram­he­vet: inn­stram­min­ger i abort­lo­ven og øk­ning av fød­sels­pen­ger, kon­tant­støt­te og barne­trygd.

●●Dis­se for­sla­ge­ne vil bi­dra til at be­folk­nings­øk­nin­gen i Nor­ge vil sti­ge. For hvert år som går, blir det sta­dig ty­de­li­ge­re at jor­das fram­tid er truet av for høy men­nes­ke­lig ak­ti­vi­tet. Klima­end­rin­ger, hav­nivås­stig­ning, ør­ken­spred­ning, ut­ryd­del­se av dyre­ar­ter, for­uren­sing, over­for­bruk av ikke for­ny­ba­re na­tur­res­sur­ser,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.