As­bjørn We­tr­hus til min­ne

Faedrelandsvennen - - NAERT - ODDBJØRN EIKESTØL

●●Lør­dag 1. de­sem­ber døde As­bjørn We­tr­hus, født 20.04.1942.

Han kom tid­lig med i Man­dal golf­klubb, med med­lems­num­mer 72 et­ter opp­star­ten i 1993. Med en­tu­si­as­me og dug­nads­ånd ble han en vik­tig per­son i opp­byg­gings­åre­ne for golf­klub­ben og ble klub­bens le­der i 2003 og 2004. Det er man­ge gode spor et­ter As­bjørn i golf­klub­ben. I hans le­der­tid ble klub­bens flot­te klubb­hus bygd.

As­bjørn voks­te opp på Eik i Søgne der han fikk man­ge leke­ka­me­ra­ter og gode ven­ner. Un­der­teg­ne­de gikk sam­men med As­bjørn på Lun­de sko­le og Søgne kom­mu­na­le real­sko­le i «Tys­ker­brak­ka» på Tang­vall.

Et­ter hvert be­gyn­te stu­die­tida med juss i Oslo, der As­bjørn også stu­der­te sam­men med gode ka­me­ra­ter. Et­ter stu­die­ne ble han ad­vo­kat i Man­dal og flyt­tet til slekts­går­den på Skeie i Man­dal. I en pe­rio­de var As­bjørn ak­tivt med i po­li­tik­ken i Man­dal.

Vi er i dag man­ge som fø­ler savn et­ter As­bjørn. Noen av oss had­de gle­den av å rei­se på man­ge golf­tu­rer sam­men med han, både in­nen lan­det og til Dan­mark, Sve­ri­ge og Tysk­land. As­bjørn var mer enn al­min­ne­lig sam­funns­in­ter­es­sert, og man­ge kvel­der un­der dis­se tu­re­ne had­de vi gode sam­ta­ler om sam­funns­spørs­mål både lo­kalt og om verden der ute.

På sine eld­re da­ger kjøp­te As­bjørn lei­lig­het i Spa­nia i naer­he­ten av Tor­re­vie­ja, og vi er man­ge ven­ner som sav­ner han, der vi spil­te sam­men på Vi­sta­bel­la og and­re flot­te golf­ba­ner un­der en var­men­de sol, el­ler hus­ker ko­se­li­ge sam­men­koms­ter sam­men med As­bjørn og hans kja­ere In­gunn på kvelds­tid.

I 2016 fikk As­bjørn en al­vor­lig kreft­dia­gno­se og li­vet ble et­ter hvert ikke så ak­tivt som før. Men helt til det sis­te var han opp­tatt av sam­va­er med fa­mi­lie, slekt og ven­ner.

Våre tan­ker og dy­pes­te med­fø­lel­se går til In­gunn, barn og barne­barn som har mis­tet As­bjørn så alt­for tid­lig.

På veg­ne av Man­dal Golf­klubb,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.