10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

8. DE­SEM­BER 2008

Det er sto­re ut­byg­gings­pla­ner for Hamre­san­den. Et stor­slått strand­ho­tell med bade­an­legg og spa-av­de­ling og 125 bo­li­ger for godt voks­ne plan­leg­ges. – Fi­nans­kri­sen er bare po­si­tiv for oss. Ma­te­rial­pri­se­ne ra­ser ned­over, og en­tre­pre­nø­re­ne får sta­dig bed­re ka­pa­si­tet, sier Corne­lis Ver­kerk fra fa­mi­lie­be­drif­ten Hamre­san­den Re­sort. Der­med er to stor­pro­sjek­ter på til sam­men 400–500 mil­lio­ner kro­ner i ferd med å gjø­re strand­hugg på Hamre­san­den. Først ute er 125 se­nior­bo­li­ger på Gu­ri­nes jor­de der det i dag er cam­ping. Dis­se skal stå fer­dig al­le­re­de i 2010. De­ret­ter selve ro­si­nen i pøl­sa, et «livs­stil­ho­tell» på sju eta­sjer med 120 rom, bade­land på 500 kvad­rat­me­ter, kon­fe­ranse­lo­ka­ler, leke­av­de­ling, res­tau­rant og spa-sen­ter på top­pen av byg­get.

Og mens det er mild­va­er og snø­bart langs kys­ten, er det rene vin­terel­do­ra­do­et på Sandrip, bare 20 mi­nut­ters kjø­ring fra Kristiansand. I hel­gen yret det av vin­ter­gla­de fa­mi­li­er der. I Han­ne­vi­ka har Mor­ten Lø­land (22) tatt in­ner­svin­gen på jule­lys­kon­kur­ren­te­ne med en kilo­me­ter lys på hu­set sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.