25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

8. DE­SEM­BER 1993

Er re­klame­pla­ka­te­ne fra Hen­nes og Mau­ritz med den lett­kled­de fru An­na Ni­co­le Smith tra­fikk­far­li­ge? Det­te spørs­må­let ble de­bat­tert i Stor­tin­get i går. Det end­te med at de folke­valg­te stram­met gre­pet, mot Høy­res og Frem­skritts­par­ti­ets stem­mer, og gav vei­sje­fe­ne til­la­tel­se til å fjer­ne slik ulov­lig opp­satt re­kla­me som i til­legg kan va­ere tra­fikk­far­lig. I en sva­ert opp­lagt for­sam­ling ral­jer­te Carl I. Ha­gen over lov­for­sla­get. – Pla­ka­ter med Cin­dy el­ler An­na inne­hol­der mye form og far­ge og lite av noe an­net. Men er det tra­fikk­far­lig, spur­te Ha­gen. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Kjell Op­seth sier i etter­tid til NTB at fru Smith i seg selv ikke er tra­fikk­far­lig. – Men det kom­mer an på hvor hun står, sier Op­seth.

Og i se­ri­en om Re­form 94 lo­ver re­for­mens far, Gud­mund Her­nes, at Nor­ge får ver­dens bes­te sko­le. Avi­sen for­tel­ler også at det kom­mer sta­dig nye opp­lys­nin­ger i den sto­re am­fe­ta­min­sa­ken som star­tet med av­slø­rin­gen av flyd­rop­pet over Lil­le­sand der 13 kilo am­fe­ta­min ble tatt. Po­li­ti­et me­ner at liga­en har stått bak tre sli­ke dropp på til sam­men 33,5 kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.