50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

8. DE­SEM­BER 1968

Det var førs­te gang Jon Try­dal, Byk­les egen ord­fø­rer, stod på top­pen av Nåsi, navn­gje­tent mål for by­tu­ris­ter og ski-en­tu­si­as­ter. Det er ty­pisk nok: Hva had­de Jon Try­dal på Nåsi å gjø­re? Det fin­nes and­re top­per i Byk­le sogn som han har be­ste­get. Men den­ne gan­gen slapp ord­fø­re­ren å klat­re. Han sat­te seg i en stol et par hund­re me­ter fra Hov­den­ho­tel­let og lot seg frak­te til fjells. På ti mi­nut­ter var han så å si på fyl­kets tak, og kun­ne slå ut med hen­de­ne: Se det­te til­byr vi dere! Ski­hei­sen til Nåsi er nå fer­dig­byg­get, og dan­ner en av hjørne­ste­ne­ne i det nye tu­ris­tel­do­ra­do Hov­den er og skal bli. De and­re hjørne­ste­ne­ne er ho­tel­let og Den Gam­le Gaard, Upp­stad i Hy­le­stad som er flyt­tet og res­tau­rert.

På for­si­den kun­ne en også lese om et gull­smyk­ke fra eld­re jern­al­der som var fun­net i gul­rot­åke­ren til Gun­hild Staus­land i Søgne. Og i Stutt­gart var det retts­sak mot fire Ss-of­fi­se­rer som var an­kla­get for masse­mord un­der kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.