– Kan spil­le hver­and­re gode

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Sti­an Rem­me er sports­di­rek­tør i Team Jo­ker, og ap­plau­de­rer val­get Dahl har gjort om å flyt­te fra hjem­byen.

– Om man bor i Giro­na el­ler Nor­ge spil­ler in­gen rol­le så len­ge man gjør job­ben. Men alle skjøn­ner at å bo i vin­ter-nor­ge kon­tra å få per­fek­te tre­nings­for­hold og løype­trasé­er og nett­ver­ket av proff­syk­lis­ter i Giro­na, kan bi­dra til at man får en per­fekt inn­gang på 2019-se­son­gen, sier Sti­an Rem­me.

– Vi vet at Her­man al­le­re­de har va­ert på blok­ka til proff­lag. Det be­tyr at der­som han kla­rer å hol­de trøk­ket oppe, og tar et par sei­rer som i fjor, vil pi­le­ne peke i rik­tig ret­ning i år også, sier Rem­me.

Han tror imid­ler­tid også at Kris­tof­fer Hal­vor­sen kom­mer til å pro­fi­te­re på at Dahl har flyt­tet ned.

– Jeg tror det­te er vinn-vinn for begge to. Det kan va­ere en­somt å bo ale­ne i ut­lan­det, selv om det er man­ge ryt­te­re i byen, men her kan de spil­le hver­and­re gode. Begge to er dess­uten spur­te­re, og med så eks­tre­me egen­ska­per som Kris­tof­fer har, så får Her­man se hvor ni­vå­et lig­ger. Han må skjer­pe seg hver enes­te dag, sier Rem­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.