Fløy kan be­hol­de plas­sen i 2. di­vi­sjon

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBAEK JØR­GEN­SEN

Fløy ryk­ket egent­lig ned til 3. di­vi­sjon. Nå kan øko­no­misk trøb­bel hos en di­vi­sjons­kol­le­ga gi dem 2. di­vi­sjons­plas­sen til­ba­ke.

Sty­ret i Nar­do tru­er med å trek­ke la­get fra nes­te års 2. di­vi­sjon på grunn av sto­re, øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger.

20. de­sem­ber har sty­ret inn­kalt til eks­tra­or­di­na­ert års­møte. Der inn­stil­les det på at klub­ben, som skyl­der over 2 mil­lio­ner kro­ner, leg­ger ned A-la­get.

Det sit­ten­de sty­ret vars­let sam­ti­dig at de fra­trer der­som inn­stil­lin­gen ikke får støtte, iføl­ge Adresse­avi­sen.

Om Nar­do trek­ker la­get er det Fløy som over­tar plas­sen til trøn­der­ne. Kris­tian­san­der­ne kom tred­je sist i di­vi­sjo­nen.

– Om Nar­do trek­ker la­get, går plas­sen til det ned­ryk­ke­de la­get i 2. di­vi­sjon som gjor­de det best – uav­hen­gig av av­de­ling. I det­te til­fel­let Fløy, sier Ru­ne Nord­haug, sek­sjons­sle­der for klubb­støt­te i Nor­ges Fot­ball­for­bund.

– Vi føl­ger selv­føl­ge­lig si­tua­sjo­nen. Kom­mer det en fore­spør­sel, får vi ta den, sier Dag­finn Gras­tveit, le­der i se­nior­sty­ret i Fløy.

– Er dere rig­get for en plass i 2. di­vi­sjon om fore­spør­se­len kom­mer?

– Vi får ta det når fore­spør­se­len even­tu­elt kom­mer, sva­rer Gras­tveit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.