Rett-på-veg­gen-kunst i Råd­hu­set

Kuns­ten som sym­bo­li­se­rer Nye Kristiansand skal ma­les rett på veg­gen i det gam­le Råd­hu­set. Og det skal la­ges et helt nytt ord­fø­rer­kje­de som er lett å put­te i lom­men.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TONE SANDBERG [email protected]

Det ble klart da Pro­sjekt­grup­pen for sym­bo­ler fre­dag pluk­ket ut kunst­ne­re som skal set­te preg på sam­men­slå­in­gen av Kristiansand, Søgne og Song­da­len.

Det gam­le råd­hu­set på Tor­vet skal ren­ses for gam­le ord­fø­rer­por­tret­ter. Så stil­les veg­ge­ne i hele førs­te eta­sje, pluss trappe­rom­met, til rå­dig­het for et kunst­verk som ska­pes di­rek­te på veg­gen.

Kunst­ner­ne Espen Diet­rich­son (42), An­ders Slet­vold Moe (40) og An­na Ma­rie Gud­munds­dottir (44) in­vi­te­res nå til å lage kon­kur­ranse­for­slag, og det bes­te av dem blir rea­li­sert i lø­pet av nes­te år, slik at det står fer­dig til 1. ja­nu­ar 2020.

– Jeg er vel­dig for­nøyd, sier Søg­nes vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp), som le­der Pro­sjekt­grup­pen for sym­bo­ler.

Han gjor­de det imid­ler­tid klart på et tid­lig tids­punkt at hans kunst­fag­li­ge kom­pe­tan­se er re­la­tivt be­gren­set, og bil­led­kunst­ner Ag­ne­te Erich­sen ble i som­mer en­ga­sjert for å lose pro­sjek­tet i havn.

VANNET SOM FORENER

«Vann­vei - livs­ner­ve» er det over­ord­ne­de ide­en kunst­ner­ne får i opp­ga­ve å gi et abs­trakt ut­trykk på råd­hu­sets veg­ger.

– Vann, hav og elv er noe de tre kom­mu­ne­ne har til fel­les, og som bin­der for­tid med nå­tid. Sam­ti­dig øns­ker vi kunst som vi­ser at et gam­melt bygg mø­ter en ny kom­mu­ne og en ny tid, sier Erich­sen.

– Det­te er et pre­sti­sje­pro­sjekt, og jeg tror det kan ska­pes noe vel­dig bra her, leg­ger hun til.

Det er Erich­sen som har for­mu­lert kunst­pla­nen og pluk­ket ut et kre­sent ut­valg kunst­ne­re hun men­te bur­de kon­kur­re­re om opp­ga­ven.

På den lis­ten sto også navn som Met­te Staus­land og Olaf Chris­top­her Jens­sen, men sist­nevn­te trakk seg fra lis­ten i sis­te øye­blikk.

NULL KRO­NER FRA KORO

Blant de tre som nå kon­kur­re­rer er Diet­rich­son den enes­te med bak­grunn fra Sør­lan­det. Han er opp­vokst i Aren­dal, men bo­satt i Oslo i lik­het med An­ders Slet­vold Moe. Begge dis­se had­de se­pa­rat­ut­stil­lin­ger i Kristiansand Kunst­hall i 2015. Is­lands­ke Gud­munds­dottir har kunst­ut­dan­ning fra Ber­gen og er bo­satt i Sør-fron.

Fel­les­nemn­da for Nye Kristiansand og de tre gam­le kom­mu­ne­ne har be­vil­get to­talt 750.000 kro­ner til pro­sjek­tet. Hå­pet var at KORO, sta­tens or­gan for ut­smyk­ning i of­fent­li­ge rom, også skul­le bi­dra, men bare åtte av 29 fyl­kes­kom­mu­na­le og kom­mu­na­le pro­sjek­ter slapp gjen­nom nål­øyet i høst, og Råd­hu­set var ikke blant dem.

– Det var synd, men jeg tror det blir vel­dig flott li­ke­vel. Jeg hå­per vi får til noe som gir folk en ty­de­lig til­stede­va­er­el­se gjen­nom kuns­ten, sier Erich­sen.

– Vi hå­per ikke. Det er noe vi får, fast­slår Egel Ter­kel­sen.

SPLIT­TER NYTT KJEDE

Nye Kristiansand kre­ver også et helt nytt ord­fø­rer­kje­de, og på mø­tet fre­dag ble det be­stemt at smykke­kunst­ner Ali­da Rud­jord (52) fra Far­sund, bo­satt i Aren­dal, skal ut­for­me det nye stas­sym­bo­let.

110.000 kro­ner er av­satt til opp­ga­ven, og også her vil vann va­ere in­spi­ra­sjon for kje­det som skal inne­hol­de sym­bo­ler fra alle tre kom­mu­ner, pluss by­våp­net i midt­en.

– Det skal va­ere et prakt­smyk­ke som sam­ti­dig er en­kelt å gå med. Og lett å put­te i lom­men, opp­ly­ser ut­valgs­med­lem Si­grun Saet­her (KRF) fra Søgne.

Trav­le kom­mune­po­li­ti­ke­re har nem­lig gitt ut­trykk for at de ikke øns­ker å ba­ere rundt på en eks­tra kof­fert når de has­ter fra et opp­drag til det nes­te.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Det­te er et pre­sti­sje­pro­sjekt, og jeg tror det kan ska­pes noe vel­dig bra her, sier pro­sjekt­le­der Ag­ne­te Erich­sen. Alle veg­ge­ne i førs­te eta­sje stil­les til dis­po­si­sjon for et nytt kunst­verk. El­se Ma­rie Ja­cob­sens tep­pe i bak­grun­nen skal flyt­tes til det nye råd­hus­kvar­ta­let. Hva som skjer med por­tret­ter av ord­fø­re­re og råd­menn, er fore­lø­pig ikke be­stemt.

Pro­sjekt­grup­pa for sym­bo­ler i Nye Kristiansand sam­let foran Chris­ti­an IV som grunn­la Gam­le Kristiansand. Fra v. Si­grun Saet­her (KRF), Espen Alf Hal­vor­sen (KRF), kom­mu­nens pro­sjekt­le­der Ire­ne Mo­løk­ken, Egel Ter­kel­sen (Frp), ut­valgs­sek­reta­er Ma­ren Svenn­ing, Ha­rald Sø­dal (KRF), In­ger Skeie Han­sen (H) og Hilde­gunn Ma­rie T. Schuff (MDG).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.