Alvor­li­ge an­slag

Det er rik­tig og vik­tig at PST prio­ri­te­rer etter­forsk­nin­gen av trus­le­ne mot jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp). De ut­gjør et al­vor­lig an­grep mot de­mo­kra­ti­et vårt.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Jeg be­trak­ter det­te først og fremst som et an­grep og sji­ka­ne av norsk de­mo­kra­ti. Jeg er satt til å gjø­re en jobb for re­gje­rin­gen og på veg­ne av de­mo­kra­ti­et, og da er det et an­grep på de­mo­kra­ti­et, sa Tor Mik­kel Wa­ra da han møt­te pres­sen fre­dag for­mid­dag og for førs­te gang kom­men­ter­te det han er blitt ut­satt for.

Kon­klu­sjo­nen hans er

helt rik­tig. Å an­gri­pe en folke­valgt po­li­ti­ker er et an­grep på de­mo­kra­ti­et, og det ram­mer oss alle. Det er å håpe at PSTS prio­ri­te­ring sør­ger for at sa­ken blir raskt løst og får sine kon­se­kven­ser i det nors­ke retts­sys­te­met. Først etter­fors­ket po­li­ti­et sa­ken, men sa­kens na­tur gjor­de at hånd­te­rin­gen av nok­så raskt ble over­le­vert til Po­li­ti­ets Sik­ker­hets­tje­nes­te. Det er grunn til å tro at hand­lin­ge­ne er po­li­tisk mo­ti­ver­te.

bil­der tatt uten­for

hu­set til jus­tis­mi­nis­te­ren vi­ser om­fat­ten­de tag­ging på både bo­li­gen og på fa­mi­li­ens bil. Blant an­net er det skre­vet «ra-

Hvis det å bli folke­valgt in­ne­ba­erer fare el­ler utrygg­het er hele vårt de­mo­kra­ti i spill.

sist» på bil­pan­se­ret. Bil­de­ne vi­ser at både hus­veg­gen og bi­len er gri­set til med rød ma­ling og tusj. I til­legg har po­li­ti­et fun­net det som ser ut som på­ten­nings­for­søk. En lun­te­lig­nen­de gjen­stand er lagt ned i driv­stoff­tan­ken på bi­len, og det skal se ut som om den er for­søkt tent på.

Vi har en

fore­stil­ling om at Nor­ge er et trygt land, der vi har stor til­lit til hver­and­re. Det er et ideal vi ikke skal fra­vi­ke, vi er en li­ten na­sjon med tross alt få po­li­tis­ke spen­nin­ger. Vi må fort­satt kla­re å be­ve­ge oss trygt rundt, ytre oss fritt, uten å måt­te vur­de­re om det kan få far­li­ge kon­se­kven­ser. Og hvis det å bli folke­valgt in­ne­ba­erer fare el­ler utrygg­het, er hele vårt de­mo­kra­ti i spill. Også vår iden­ti­tet, vår selv­for­stå­el­se.

nes­ten sam­ti­dig med

dis­se hen­del­se­ne steng­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg kom­men­tar­fel­tet på sin Face­bo­ok-kon­to slik at folk ikke len­ger kan kom­men­te­re der. Trus­ler og sji­ka­ne er år­sa­ken, og stats­mi­nis­te­ren gjor­de det med tungt hjer­te. Også det­te er noe po­li­ti­ke­re ut­set­tes for sta­dig mer, både na­sjo­nalt og lo­kalt.

Det fin­nes hat

blant oss, kan­skje tuf­tet på frust­ra­sjon, util­strek­ke­lig­het el­ler frem­med­gjø­ring. Det må vi som stor­sam­funn prø­ve å re­du­se­re, men vi kan ald­ri ta lett på at po­li­ti­ke­re vi har valgt blir ut­satt for trus­ler, sji­ka­ne, vold el­ler for­søk på vold.

FOTO: RUUD, VIDAR

Trus­le­ne mot jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra må tas med det størs­te al­vor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.