Churchills barne­barn fryk­ter trump-tenden­ser

Churchills barne­barn trek­ker Do­nald Trump inn i brexit-de­bat­ten. Han ad­va­rer mot ame­ri­kans­ke, hate­ful­le til­stan­der hvis bri­te­ne må ut i om­kamp om brexit.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG - ELISABET SVANE, POLITIKEN / FAED­RE­LANDS­VEN­NEN

-Nei til Mays av­ta­le kan føre oss ut i hat og bit­ter­het.

Sir Nicholas So­a­mes, el­ler bare Nick So­a­mes, fra Mid Sus­sex, er en her­re med et visst vo­lum. Og ikke minst his­to­rie. Han er barne­barn av selv­es­te sir Win­ston Churchill, og selv om hans po­li­tis­ke kar­rie­re ald­ri har brakt ham i naer­he­ten av mor­fars iko­nis­ke sta­tus, er han fort­satt noen man lyt­ter og nik­ker til når han tar or­det i Un­der­hu­set. Hvor det blir mum­let noe som skal bety «yes», selv om det hø­res mer ut som «njaaarh».

Un­der tors­da­gens brexit­de­batt i Un­der­hu­set, hvor øko­no­mi­en sto på dags­or­de­nen, ad­var­te So­a­mes, som har sit­tet i Un­der­hu­set i over 35 år og va­ert mi­nis­ter un­der John Ma­jor, ikke bare mot å stem­me nei til stats­mi­nis­ter There­sa Mays skils­misse­av­ta­le med EU. Han ad­var­te også i ster­ke ven­din­ger mot en ny folke­av­stem­ning. Og han dro inn pre­si­dent Do­nald Trump som et skrekk­ek­sem­pel på hva som kan skje for det tid­li­ge­re im­pe­ri­et hvis Mays av­ta­le fal­ler på tirs­dag – som det mes­te nå ty­der på.

– DYPT BEKYMRET

– Jeg er dypt bekymret, na­er­mest redd, for hva som vil skje hvis vi en­der med en no deal (in­gen av­ta­le) el­ler en ny folke­av­stem­ning, som vil fin­ne sted et­ter en tøff og bru­tal valg­kamp. Det vil kas­te Stor­bri­tan­nia ut i en mot­by­de­lig og hate­full til­stand av bit­ter­het, som i dag pre­ger og for­styr­rer det of­fent­li­ge liv i USA, sa So­a­mes, uten å leg­ge skjul på at det er det of­fent­li­ge liv i USA un­der pre­si­dent Do­nald Trumps le­del­se han sik­ter til.

– Det vil va­ere så­pass ødeleggende for den de­mo­kra­tis­ke de­batt og hele det po­li­tis­ke liv. Slik vil vi ikke ha det her.

De­ret­ter opp­ford­ret han igjen til å stem­me for There­sa Mays av­ta­le. Den er, som han sa, en av­ta­le som «ikke gjør sa­er­lig man­ge for­nøy­de, men … også en av­ta­le som gir rom for man­ges ar­gu­men­ter».

En av­ta­le som med So­a­mes’ ord ikke er per­fekt, men er ak­ku­rat det kom­pro­mis­set man kun­ne få til.

Ver­ken mer el­ler mind­re.

MANG­LER 100 STEM­MER

Det er imid­ler­tid fort­satt, nå fire da­ger før den en­de­li­ge av­stem­nin­gen, et mindre­talls­syns­punkt. Bri­tis­ke medi­er reg­ner med at There­sa May ennå mang­ler å flyt­te over 100 stem­mer for å få et fler­tall på tirs­dag, og blant dem man­ge av hen­nes egne.

Hun fikk imid­ler­tid én over på sin side fra Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne. Hele par­ti­et har sagt at de vil stem­me imot av­ta­len hen­nes, noe som fikk par­ti­ets inn­pis­ker, en slags parti­gruppe­le­der, Step­hen Lloyd, til å trek­ke seg fra pos­ten. Som whip er det hans opp­ga­ve å få de and­re til å føl­ge parti­lin­jen, hvil­ket er vri­ent når han selv ikke gjør det.

Mens de­bat­ten gikk i Un­der­hu­set, fort­sat­te stats­mi­nis­ter There­sa May sin kamp for å san­ke stem­mer. I lø­pet av mor­ge­nen og sent ons­dag kveld ble ryk­te­ne om en ut­set­tel­se av tirs­da­gens av­stem­ning sta­dig ster­ke­re, men det ble av­kref­tet av May.

Det kun­ne de glem­me – hun går for en av­stem­ning på tirs­dag. Og bare på tirs­dag, gjor­de hun det klart, på en måte som ikke var til å mis­for­stå.

FORBLIR I TOLLUNIONEN?

Til gjen­gjeld kom hun med en hånds­rek­ning – el­ler ret­te­re sagt kas­tet et kjøtt­styk­ke – til par­la­men­tet. Det hand­let om den sto­re blå­knu­ten, den så­kal­te back­stop, hvor Stor­bri­tan­nia skal for­bli i EUS toll­union hvis ikke EU og Stor­bri­tan­nia fin­ner en fel­les av­ta­le om det frem­ti­di­ge sam­ar­bei­det på en måte som gjør at man unn­går en «hard» gren­se mel­lom Ir­land og Nor­dir­land.

Både EU og May gjen­tar at det er en for­sik­ring som kun trer i kraft hvis man ikke blir eni­ge før ut­gan­gen av 2020. Det tror imid­ler­tid ikke mot­stan­der­ne hen­nes på, og det er også slik at Stor­bri­tan­nia ikke selv kan be­stem­me hvor len­ge de vil bli i en back­stop.

Der­for er Mays til­bud nå at par­la­men­tet in­volve­res før man går inn i en even­tu­elt back­stop. Ikke noe knall­til­bud, men en måte å kom­me mot­stan­der­ne i møte på.

I lø­pet av de kom­men­de da­ge­ne vil vi sik­kert se fle­re av den­ne ty­pen til­bud fra May. Klok­ken går og ne­der­la­get lu­rer.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Nicholas So­a­mes er barne­bar­net til Sir Win­ston Churchill. So­a­mes og til­hen­ger av stats­mi­nis­ter There­sa Mays brexit-av­ta­le. Her er So­a­mes av­bil­det i bryl­lu­per til Meg­han Mark­le og prins Har­ry i mai i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.