Nå er det nes­ten ikke torsk igjen

Fis­ke­re mel­der at tors­ken na­er­mest har for­svun­net. Og det bare en drøy uke før jul­af­ten.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HEN­RIK IHME hen­[email protected]

Fis­ker­ne mel­der at tors­ken na­er­mest har for­svun­net langs kys­ten.

– Kyst­tors­ken er vik­tig for oss. Det er den vi har le­ven­de og har høy­est pris på. Men i år er det unor­malt lite av den, sier Rei­dar Fred­rik­sen, dag­lig le­der på Rein­hart­sen på Fiske­bryg­ga.

Selv om be­stan­den langs kys­ten har min­ket de sis­te åre­ne, er det alt­så nå en helt spe­si­ell si­tua­sjon hos den kjen­te fiske­hand­le­ren.

– I dag har jeg ikke fått le­vert noe. Det er sjel­dent det er så lite torsk så langt ut i de­sem­ber.

Faed­re­lands­ven­nen har snak­ket med fle­re garn­fis­ker som for­tel­ler sam­me his­to­rie.

Tors­ken har na­er­mest for­duf­tet.

– TRAGISK

– Det er tragisk at den for­svin­ner. Det har gått grad­vis ned­over de sis­te ti åre­ne, sier Ar­ne Arne­sen, som fisker lo­kalt fra Flek­ker­øy.

– Det er bare torsk jeg fisker på nå, og jeg spa­rer på de le­ven­de så jeg kan sel­ge når pri­sen er høy­est rett før jul. Men det er vel­dig lite å få nå, sier han.

De pen­sjo­ner­te fis­ker­ne Ing­var og Per Kris­tof­fer­sen på Flek­ker­øy er for ti­den på jakt etter torsk, men Ing­var på 84 år sier han ald­ri har sett så lite som nå.

– Vi har prøvd å få jule­torsk. For to uker si­den had­de vi 35 garn i Hom­bor­sund, som ga fire torsk.

Vig­go Ha­e­stad fisker mye i Ulv­øy­sund i Hø­våg. Han sier at det er «mer­ke­li­ge» for­hold i ha­vet.

– Det er noen rare strøm­for­hold. Det er for ek­sem­pel fullt av røde ma­ne­ter i ha­vet nå. Jevnt over er det lite fisk. Jeg hå­per det snur over nytt­år, hvis ikke er det «nat­ta», sier han.

Også fra fiske­la­get i Man­dal mel­des det om lite torsk.

– Det er ikke tvil om at det er lite i år. På bak­grunn av hva fis­ker­ne mel­der inn så skal kun­de­ne våre få torsk til jul. Men folk må va­ere ras­ke, sier Ron­ny Aa­nen­sen ved fiske­mot­ta­ket.

Rei­dar Fred­rik­sen sier at han skal kla­re å ha nok fisk i ut­sal­get, men at han kan måt­te le­ne seg på nord­sjø­torsk for å ha nok.

– Vi får noe lo­kalt, el­lers så ven­ter vi le­ve­ring fra Bå­ly. De plei­er å ha en so­lid fangst før jul. Og blir det litt kal­de­re i van­net kan det va­ere at fangs­te­ne tar seg opp her også.

STA­DIG MIND­RE

Si­gurd Hei­berg Espe­land er fors­ker ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet i Flødevigen. Han sier at det sta­dig blir mind­re kyst­torsk, noe en tids­se­rie på fisking på nes­ten 100 år vi­ser.

– Vi trek­ker strand­not 200 ste-

der fra Søg­ne til svenske­kys­ten hvert år. De sis­te 20 åre­ne har be­stan­den lig­get på et histo­risk lavt nivå, men i år har det va­ert vel­dig lite, sier han.

Det­te ble gjort i må­neds­skif­tet sep­tem­ber/ok­to­ber, men Espe­land sier at vin­ter­fis­ke etter torsk med garn hel­ler ikke ga sa­er­lig fangst.

– Ved Kra­gerø var det vel­dig dår­lig. Det har ikke va­ert så dår­lig før. Vi fikk un­der 10 fisk på 40 garn.

I Oslo­fjor­den og fram til svenske­gren­sen er be­stan­den så kraf­tig re­du­sert at fors­ker­ne snak­ker om kol­laps, og den si­tua­sjo­nen ut­vik­ler seg vest­over.

Espe­land me­ner at år­sa­ken for torske­for­svin­nin­gen er sam­men­satt.

– I fjor så vi mye ny­fød­te torsk, og det var en god klas­se. Men vi ser dem ikke igjen som vok­sen­fisk i år. Kan­skje den ikke var lo­kal, el­ler så har den dødd el­ler svømt på dy­pe­re vann, sier fors­ke­ren.

Men at tors­ken sli­ter med re­krut­te­rin­gen er det in­gen tvil om.

– Tors­ken li­ker ikke varmt vann, så tem­pe­ra­tur spil­ler inn. Det sam­me gjør til­gang til mat og over­fis­ke.

– 75 pro­sent av vok­sen torsk dør i lø­pet av ett år, av na­tur­li­ge år­sa­ker el­ler fiske. Det er for høyt, for vi tren­ger vok­sen torsk som kan pro­du­se­re av­kom. Blant yn­ge­len i Top­dals­fjor­den ser vi også at dø­de­lig­he­ten er høy, sier han.

VIL HA FOR­BUD

Fis­keri­di­rek­to­ra­tet fore­slo ny­lig å inn­føre for­bud mot å fiske torsk fra gren­sen mel­lom Aust-ag­der og Tele­mark til svenske­gren­sen.

For­sla­get er en opp­følg­ning etter at di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re i år send­te ut et hø­rings­for­slag.

I til­legg opp­rett­hol­der di­rek­to­ra­tet for­sla­get om å inn­føre for­bud mot å fiske torsk også i gyte­felt på Ska­ger­rak-kys­ten i pe­rio­den 1. ja­nu­ar til og med 30. april, iføl­ge NTB.

NORD­SJØ­TORSK

Men fra ute på «dy­pet» er det fisk. Reke­trå­ler­ne får torsk når de trå­ler bun­nen, og sel­ger det de får som bi­fangst.

– Vi får ikke kyst­torsk. Og nord­sjø­tors­ken opp­le­ver jeg at sta­bil i be­stan­den. Dess­uten er den­ne best som jule­torsk, sier reke­fis­ker To­re Mar­tin­sen på Fiske­bryg­ga.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Den­ne tors­ken er fan­get på dy­pet uten­for Song­vår i Søg­ne, etter å ha hav­net i trå­len til reke­fis­ker To­re Mar­tin­sen. Langs kys­ten er det lite torsk å få.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Fiske­hand­ler Rei­dar Fred­rik­sen på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand sier at le­ve­ran­se­ne på lo­kal torsk nå er unor­malt lave. Fis­ker­ne kom­mer inn med 20–30 kilo torsk.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Kyst­torsk og nord­sjø­torsk ser helt like ut. Dis­se ek­semp­la­re­ne av sist­nevn­te svøm­te på dypt vann da de hav­net i reke­trå­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.