Nye bus­ser er ful­le av feil

Bus­ser som skrang­ler, varme­ap­pa­ra­ter som spyr ut røyk over be­kym­re­de pas­sa­sje­rer og pro­ble­mer med bil­lett­ma­ski­ner. Pro­ble­me­ne har va­ert man­ge for Bore­al etter at de over­tok buss­drif­ten i Kris­tian­sand-re­gio­nen 1. juli.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE [email protected]

● Skrang­ler og brå­ker. Løse sto­ler, pla­ter og de­ler. ● Varme­ap­pa­rat som spyr ut ille­luk­ten­de røyk. ● Svar­te skjer­mer på kort­le­se­re. ● Bil­lett­ma­ski­ner i 104 nye bus­ser må to­tal­re­no­ver­es.

– Vi må ta høy­de for noen pro­ble­mer i for­bin­del­se med en så­pass stor le­ve­ran­se av bus­ser, men det har blitt at­skil­lig fle­re pro­ble­mer enn det vi had­de hå­pet på, kon­sta­te­rer Ha­rald Vå­lands­myr i Bore­al Buss, re­gion­le­der for re­gion sør.

1. juli i år over­tok Bore­al buss­kjø­rin­gen i Kris­tian­sand-re­gio­nen. Over 360 an­sat­te inn­tok det nye buss­an­leg­get på Da­la­ne i Kris­tian­sand, og over 140 flun­ken­de nye Sca­nia-bus­ser sto kla­re for å gå i rute i re­gio­nen.

For­vent­nings­ful­le sjå­fø­rer så fram til å ta i bruk mo­der­ne og miljø­venn­li­ge bus­ser på bio­die­sel.

SKRANGLETE BUS­SER

Men mye har ikke svart til for­vent­nin­ge­ne i for­bin­del­se med opp­star­ten. Vå­lands­myr an­slår at en fire­del av bus­se­ne har va­ert ram­met av pro­ble­mer.

Bus­ser skrang­let un­der kjø­ring, varme­an­legg på har spydd ut sto­re sky­er med ille­luk­ten­de damp, og bil­lett­sys­te­mer har gått i svart.

– Både sjå­fø­rer og pas­sa­sje­rer har rea­gert på skrang­ling og knir­king i bus­se­ne. Vi opp­le­ver at Sca­nia ikke har le­vert den stan­dar­den vi har be­stilt, sier re­gion­le­de­ren.

Ole Bent Røise­land er an­svar­lig for Sca­nia sin verk­sted­drift for buss både na­sjo­nalt og den som dri­ves i egne verk­ste­der på an­leg­get på Da­la­ne. Han for­kla­rer at blant an­net løse de­ler, som pla­ter, sto­ler og an­net, tro­lig er år­sa­ken til uly­de­ne i bus­se­ne.

– Vi er­kjen­ner at det­te er et pro­blem. Mann­skap fra fab­rik­ken har va­ert her for å ut­bed­re ting, sier Røise­land.

– Hvor­dan er det mu­lig at det er så pass mye uly­der fra helt nye bus­ser?

– Det kan hand­le om ma­te­ria­le­ne som er brukt el­ler selve hånd­ver­ket i for­bin­del­se med mon­te­rin­gen av bus­se­ne. Ting har kan­skje ikke blitt limt sam­men skik­ke­lig – el­ler det kan ha blitt be­nyt­tet feil type skru­er. Pro­duk­sjo­nen av bus­se­ne ble også flyt­tet fra Fin­land til Po­len. I sum er det fle­re fak­to­rer som har ført til at ting har blitt vel­dig lite greit, for­tel­ler Røise­land.

Mann­skap både fra Sca­nia og Bore­al har i lang tid ar­bei­det på spreng for å lo­ka­li­se­re og ut­bed­re uly­de­ne. Sca­nia har ut­vi­det åp­nings­tida på verk­ste­det sitt på Da­la­ne for å in­ten­si­ve­re ak­ti­vi­te­ten.

– Vi har ikke tatt lett på det­te, og har brukt mil­lio­ner av kro­ner på fin­ne og av­dek­ke pro­ble­me­ne, un­der­stre­ker Røise­land.

RØYK­LEG­GING

Rundt 80 av bus­se­ne hos Bore­al er hy­brid­bus­ser. I dis­se er det in­stal­lert varme­an­legg, en slags olje­fyr, som fun­ge­rer ved hjelp av bus­se­nes bio­die­sel. An­leg­get pro­du­se­rer blant an­net var­me i ku­pe­en hvor pas­sa­sje­re­ne sit­ter.

Varme­an­leg­ge­ne har spydd ut sto­re, ille­luk­ten­de sky­er med vann­damp når det er blitt satt i drift, noe som over tid har fått både pas­sa­sje­rer og sjå­fø­rer til å rea­ge­re.

– Det­te har va­ert en ube­ha­ge­lig si­tua­sjon. Røyk­leg­gin­gen har va­ert dår­lig re­kla­me for Bore­al, og vi har fått til­bake­mel­din­ger fra både be­kym­re­de pas­sa­sje­rer og sjå­fø­rer. Noen har jo trodd at det har tatt fyr i bus­sen, be­mer­ker Ha­rald Vå­lands­myr.

BYT­TER UT DIE­SEL

– Vi har sam­men med Bore­al og eks­per­ter job­bet dag og natt for å få fin­ne ut av pro­ble­me­ne, fort­set­ter Ole Bent Røise­land.

Eks­per­ter fra den tys­ke pro­du­sen­ten av varme­an­leg­ge­ne, Sp­he­ros, me­ner nå at de har fun­net år­sa­ken til røyk­leg­gin­gen. De kon­klu­der­te for 14 da­ger si­den at det er re­ak­sjo­ner knyt­tet til bio­die­se­len som har blitt be­nyt­tet som har skapt røyk­ut­vik­lin­gen.

Fra og med tors­dag den­ne uka er der­for die­se­len byt­tet ut med en bio­die­sel­type med en litt an­nen opp­skrift – en fi­ne­re kva­li­tet. Det skal for­hå­pent­lig­vis løse pro­ble­me­ne.

BYT­TE UT­STYR I 104 BUS­SER

Det har også va­ert pro­ble­mer knyt­tet til bil­let­te­rings­sys­te­met. Pas­sa­sje­rer har i pe­rio­der opp­levd svar­te skjer­mer på kort­le­se­ren, noe som igjen har ført til tap­te bil­lett­inn­tek­ter.

Bil­lett­ma­ski­ner i 104 bus­ser skal nå to­tal­re­no­ver­es, da det har va­ert både feil­mon­te­rin­ger og feil på en del av ut­styr.

– Ut­sty­ret er rett og slett ikke in­stal­lert i hen­hold til spe­si­fi­ka­sjo­nen. Blant an­net har spen­nings­fall for­år­sa­ket svar­te skjer­mer. Nå skal det byttes kab­ler på 104 bus­ser, opp­ly­ser Vå­lands­myr.

– ET PRESS

Bore­al har gitt Sca­nia tids­fris­ter for hva som skal gjen­nom­fø­res av til­tak for å få bukt med alle buss­pro­ble­me­ne. Både Vå­lands­myr og Røise­land opp­le­ver nå at de be­gyn­ner å få kon­troll på si­tua­sjo­nen. – Det har va­ert et press for å løse pro­ble­me­ne – både for oss og for Sca­nia. Det er det in­gen tvil om. Det har i noen til­fel­ler va­ert nød­ven­dig å byt­te ut ma­te­ri­ell, noe som har skapt for­sin­kel­ser. Men min størs­te be­kym­ring er sli­ta­sjen sjå­fø­re­ne ut­set­tes for når de opp­le­ver pro­ble­mer som de kun­ne va­ert for­uten, sier Ha­rald Vå­lands­myr.

– Hvis det duk­ker opp fle­re pro­ble­mer nå, så for­ven­ter vi umid­del­bar re­ak­sjon. Be­ge­ret vårt er fullt, un­der­stre­ker han.

– Vi skal kan­skje sam­ar­bei­de i ti år fram­over, så det er al­les in­ter­es­se å løse pro­ble­me­ne. Mine folk har også opp­levd press for å få ting i or­den. Så vi har slitt på hver vår kant, po­eng­te­rer Røise­land.

Hva buss­pro­ble­me­ne har kos­tet i kro­ner og øre, det er fore­lø­pig ukjent.

– IKKE MORO

Har­ry Karl­sen er ho­ved­verne­om­bud for de an­sat­te hos Bore­al. Han sy­nes sjå­fø­re­ne har tak­let pro­ble­me­ne bra.

– Det er ikke moro når røy­ken står etter bus­sen og ting ikke fun­ge­rer, sier han.

– Både le­del­sen vår og Sca­nia har job­bet kon­ti­nu­er­lig med å løse pro­ble­me­ne.

– Har de­re fått man­ge til­bake­mel­din­ger fra pas­sa­sje­re­ne i for­bin­del­se med pro­ble­me­ne?

– Det har va­ert noe i for­bin­del­se med røyk­ut­vik­ling. Men egent­lig har det va­ert for­bau­sen­de lite, me­ner verne­om­bu­det.

Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) er Bore­al sin opp­drags­gi­ver i Kris­tian­sand-re­gio­nen. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Siv Wi­ken sier at hun ikke har full over­sikt over an­tall kunde­hen­ven­del­ser i for­bin­del­se.

– Vi har fått til­bake­mel­din­ger om både skrang­ling og røyk. Vi for­ven­ter at buss­ma­te­ri­el­let er i hen­hold til kon­trak­ten til en­hver tid. Vi har et godt sam­ar­beid med Bore­al, og opp­le­ver at de job­ber hardt med å løse det som er feil, kom­men­te­rer Wi­ken.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Ole Bent Røise­land (til ven­st­re), an­svar­lig for Sca­nia sin verk­sted­drift for buss både na­sjo­nalt og på an­leg­get på Da­la­ne, og Ha­rald Vå­lands­myr i Bore­al Buss, re­gion­le­der for re­gion sør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.