Mer klima­sat­sing fra re­gje­rin­gen

En ny re­gje­rings­platt­form må ha en ster­ke­re of­fen­siv på kli­ma. Det har skjedd mye si­den for­ri­ge platt­form ble meis­let.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Idag sty­rer re­gje­rin­gen en klima­po­li­tikk som ikke len­ger er til­pas­set de vold­som­me ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for. Si­den Jel­øya-er­k­la­e­rin­gen ble for­mu­lert har mye skjedd, og se­nest i høst kom FNS sis­te klima­rap­port som slår fast at det gjø­res for lite og for sent.

i dag har Nor­ge som mål å kut­te ut­slip­pe­ne av klima­gas­ser med 40 pro­sent fra 1990-nivå in­nen 2030. Det­te må­let skal nås i sam­ar­beid med EU. Cir­ka halv­par­ten av kut­te­ne skal skje i sek­to­re­ne trans­port, jord­bruk, av­fall og bygg. I høst men­te re­gje­rin­gen i for­bin­del­se med stats­bud­sjet­tet at Nor­ge må kut­te ut­slip­pe­ne med 18,8 mil­lio­ner tonn CO2 for å nå må­let, sam­men­lig­net med slik ut­slip­pe­ne ven­tes å ut­vik­le seg frem­over. In­nen 2050 skal ut­slip­pe­ne va­ere re­du­sert med 80–95 pro­sent sam­men­lig­net med 1990-nivå. Det­te må­let lig­ger Nor­ge dår­lig an til å nå. Like fullt kre­ver Ven­st­re skjer­pe­de krav og me­ner at 40 pro­sent kutt i klima­gas­ser skal økes til 45. De vil også dis­ku­te­re ord­nin­ger rundt olje­skat­ten, noe som kan bli en het po­tet frem­over. Nor­ge er jo tun­ge i pe­tro­le­um, og end­rin­ger i skatte­po­li­tik­ken her kan få sto­re kon­se­kven­ser. Ven­st­re har også pro­gram­fes­tet fjer­ning av lete­re­fu­sjons­ord­nin­gen og senk­ning av fri­inn­tek­ten til olje­sel­ska­pe­ne.

Ven­st­re vil få støt­te i mye av det­te fra KRF i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne over nytt­år. Det blir spen­nen­de å se hvor mye de to par­ti­ene får gjen­nom­slag for. For­hå­pent­lig­vis vil også Høy­re se be­ho­vet for ster­ke­re til­tak.

Det er nå det gjel­der. Kli­ma er den vik­tigs­te sa­ken over hele ver­den og på­vir­ker alt an­net – fat­tig­dom, migrasjon, økte, po­li­tis­ke spen­nin­ger og eks­tre­mis­me. Vi ser jo hvor­dan blant an­net økte die­sel- og ben­sin­av­gif­ter får de­mon­stran­ter ut i ga­te­ne i Frank­ri­ke, og våre hjem­li­ge pro­tes­ter mot økte bom­penge­av­gif­ter kan kan­skje også va­ere en for­smak på noe stør­re.

Kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en (V) slo selv fast det­te på kli­ma­topp­mø­tet i Po­len den­ne uka: – Be­skje­den fra FN er klar og ty­de­lig: Må­let er fort­satt in­nen rekke­vid­de, men de kom­men­de åre­ne blir kri­tis­ke. Vi må styr­ke am­bi­sjo­nen in­nen 2020. Hvis ikke vil Pa­ris­av­ta­len bli umu­lig å opp­fyl­le.

Kli­ma er den vik­tigs­te sa­ken over hele ver­den og på­vir­ker alt an­net – fat­tig­dom, migrasjon, økte, po­li­tis­ke spen­nin­ger og eks­tre­mis­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.