Kre­ver jern­bane til ny havn fra førs­te dag

Kra­vet om jern­bane til ny havn i Kongs­gård/vi­ge står fast. Der­med ty­der alt på at det blir re­gje­rin­gen som skal fat­te be­slut­ning i den be­ten­te sa­ken om ny havn i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

Fredag mor­gen møt­te Kris­tian­sand kommune blant and­re Ba­ne Nor i et for­søk på å få til en løs­ning i spørs­må­let om ny kon­tei­ner­havn i Kris­tian­sand.

Like etter kl 12.00 var det klart at mek­lin­gen ikke før­te fram: ●●Ba­ne Nor står fast på sitt krav om at man ikke kan ta i bruk en ny kon­tei­ner­havn før jer­ba­ne til Kongs­gård/vi­ge er på plass. Kris­tian­sand kommune vil ikke etter­kom­me det­te. Hvis by­sty­ret be­kref­ter kom­mu­nens syn, blir det re­gje­rin­gen som må fat­te be­slut­nin­gen.

●●I spørs­må­let om Ring­knu­ten har kom­mu­nen klart å bli eni­ge med fyl­kes­man­nen og fyl­kes­kom­mu­nen. Kom­mu­nen for­plik­ter seg til å fin­ne er­stat­nings­are­al før man be­gyn­ner å spren­ge ned fri­lufts­om­rå­det.

Mø­tet var­te i litt over tre ti­mer. Det var len­ge nok til å fin­ne en løs­ning på to av inn­si­gel­se­ne. Del­ta­ker­ne inn­så sam­ti­dig at det ikke var noen me­ning i nye run­der med Ba­ne Nor.

NA­SJO­NA­LE MÅL

Ba­ne Nor me­ner Kris­tian­sand plan­leg­ger en havn i strid med na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer.

– Det­te er en av de vik­tigs­te prin­si­pi­el­le sa­ken vi har be­hand­let. Å etab­le­re en havn uten jern­bane­til­knyt­ning vil va­ere med på å re­du­se­re gods på ba­ne og over- føre det til vei. Da får du stør­re ut­slipp og stør­re ri­si­ko for ulyk­ker. Det vil va­ere i strid med både na­sjo­na­le og re­gio­na­le mål, sa Ragnhild Li­en, sek­sjons­sjef i Ba­ne Nor, da Faed­re­lands­ven­nen snak­ket med hen­ne før mø­tet.

Hoved­be­grun­nel­sen er alt­så at man ikke vil ha jern­bane fra dag en, men ven­te med en slik ut­byg­ging.

– Vi er ikke imot for­tet­ting og hel­ler ikke imot å dis­ku­te­re flyt­ting. Men her er det ikke fun­net den bes­te løs­nin­gen og vi vil dis­ku­te­re al­ter­na­ti­ver, sa Li­en.

MEKLING

Da mek­lin­gen star­tet hos Fyl­kes­man­nen i Aus­tog Vest-ag­der fredag mor­gen, åp­net fyl­kes­mann Stein Yt­ter­dahl med å si at han sjel­dent had­de va­ert borti en lig­nen­de sak.

Pla­ne­ne om en kraf­tig ut­vi­det havn i Kongs­gård/vi­ge be­rø­rer en rek­ke in­ter­es­ser. I til­legg til Ba­ne Nor had­de også fyl­kes­man­nen reist inn­si­gel­se. De pro­te­ste­rer mot at fri­lufts­om­rå­det Ring­knu­ten på sikt er plan­lagt fjer­net uten at det er lagt opp til gode nok er­stat­nings­area­ler.

– Hvis vi etter det­te mø­tet må til KMD (Kom­mu­nal og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet journ.anm) og be­rør­te de­par­te­ment, så har vi ikke nådd fram, sa Yt­ter­dahl.

De klar­te alt­så å bli eni­ge om Ring­knu­ten, men ikke om jern­bane. Der­med blir det kom­mu­na­log mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land (H) som tar den en­de­li­ge av­gjø­rel­sen. Men sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) vil også va­ere in­volvert i be­slut­nin­gen.

IKKE BE­KYM­RET

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) var blant del­ta­ker­ne un­der mek­lin­gen. Han sier at de la fram fle­re for­slag for å bli eni­ge med Ba­ne Nor. Men Kris­tian­sand er ikke inn­stilt på å ven­te med å flyt­te kon­tei­ner­hav­na fram til jern­bane er på plass.

– Det er ikke noe fag­lig el­ler øko­no­misk grunn­lag for å gi til­knyt­ning fra dag en, sier Fur­re til Faed­re­lands­ven­nen.

Han opp­fat­ter Ba­ne Nor som sva­ert ri­gi­de.

– De ar­gu­men­te­rer ut fra na­sjo­na­le mål­set­nin­ger, og til­pas­ser seg ikke den lo­ka­le si­tua­sjo­nen som er at det al­ler mes­te av det som kom­mer med kon­tei­ner­skip skal vi­de­re re­gio­nalt til ste­der der det ikke er jern­bane­til­knyt­ning, sier Fur­re.

Sa­ken skal nå vi­de­re til by­sty­ret der det er fler­tall for å byg­ge ut kon­tei­ner­hav­na før jern­bane er på plass. Etter den tid går den vi­de­re til fyl­kes­man­nen og så de­par­te­men­tet.

– Jeg er ikke sa­er­lig be­kym­ret for at Kom­mu­nal og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet vil føl­ge kra­vet om jern­bane­til­knyt­ning fra dag en, sier Fur­re.

KOST­BART

Ba­ne Nor kjø­per ikke ar­gu­men­tet om at det mes­te av las­ten skal vi­de­re re­gio­nalt og at det der­for ikke er be­hov for jern­bane fra førs­te dag.

– I sli­ke sa­ker er det vik­tig å ten­ke lang­sik­tig og ikke fore­ta sto­re in­ves­te­rin­ger med da­gens per­spek­tiv. Skal man opp­nå må­le­ne som stor­ting og re­gje­ring har satt, er det vik­tig med et lang­sik­tig per­spek­tiv, sa Ragnhild Li­en før mek­lin­gen.

Ba­ne Nor vi­ser også til en ana­ly­se som ble la­get i for­bin­del­se med Havne­plan Kris­tian­sand. Her står det at Kris­tian­sand i stør­re grad enn nå vil va­ere en av de pri­ma­ere in­ter­na­sjo­na­le hav­ne­ne i Nor­ge.

FOTO: KJE­TIL REITE

Fredag mor­gen star­tet mek­lin­gen i for­bin­del­se med ny havn i Kongs­gård/vi­ge. Ragnhild Li­en re­pre­sen­te­rer Ba­ne Nor som me­ner at en ny havn må ha jern­bane­til­knyt­ning fra førs­te dag. Til ven­st­re: Di­de­rik Cap­pe­len fra Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.