Kraf­tig vind og vans­ke­li­ge kjøre­for­hold i hel­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Bi­lis­ter som skal for­se­re fjell­over­gan­ger i Sør-nor­ge i hel­ga, må va­ere for­be­redt på li­ten storm og vans­ke­li­ge kjøre­for­hold. Det kan bli kre­ven­de også i lav­lan­det.

Snø og vind er fa­si­ten for va­er­for­hol­de­ne den­ne hel­ga, og sa­er­lig i fjell­om­rå­de­ne vil kom­bi­na­sjo­nen føre til kre­ven­de kjøre­for­hold.

– Det vil blå­se en kraf­tig vind fra sør­øst, og i fjel­let kan det blå­se opp til li­ten storm ut­sat­te ste­der. I kom­bi­na­sjon med snø som blå­ser kan det bli ut­ford­ren­de for­hold i fjel­let, sier stats­me­teoro­log Mar­tin Gra­ne­rød ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Det vil blå­se opp fra lør­dag kveld, men det ver­ste ruske­va­e­ret får Sør­lan­det gjen­nom søn­da­gen. Søn­dag kveld roer va­e­ret seg igjen. Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt vil sen­de ut var­sel om vans­ke­li­ge kjøre­for­hold på fjell­over­gan­ger sør for Fin­se.

– I lav­lan­det blir det også ned­bør og noe vind, men ikke fullt så kraf­tig. Ned­bø­ren kom­mer nok som snø gans­ke langt ned mot kys­ten, og kom­bi­na­sjo­nen av vind og snø kan gi ut­ford­ren­de kjøre­for­hold i lav­lan­det også, po­eng­te­rer stats­me­teoro­lo­gen.

Yt­terst langs kys­ten vil ned­bø­ren vip­pe mel­lom regn, sludd og snø, men Gra­ne­rød me­ner at tem­pe­ra­tur­vars­lin­gen ser så pass kald ut at ned­bø­ren vil star­te som snø langs kys­ten lør­dag kveld.

Søn­dag ven­tes mel­lom fem og fem­ten centi­me­ter snø i ind­re strøk i Ag­der. Det er usik­kert når lav­tryk­ket vil be­ve­ge seg vi­de­re nord­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.