❞ Klar­te å lage ma­gisk stem­ning.

Pub­li­kum strøm­met til Tor­vet. I seks mi­nut­ter sto de helt stil­le med sto­re øyne ret­tet mot Dom­kir­ken, mens jule­stem­nin­gen dal­te ned i skjul.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­[email protected]

– Helt fan­tas­tisk ny­de­lig. Jeg sy­nes de klar­te å lage ma­gisk stem­ning. Det var over for­vent­nin­ge­ne, me­ner Ai­na Røl­land, mens søn­nen Isak (2) på ar­men helst had­de sett at det var­te litt len­ger enn seks mi­nut­ter.

Et par tu­sen pub­li­kum­me­re over­var pre­mie­ren på Kvad­ra­tur­for­enin­gens nye lys­show, som har kos­tet 1,3 mil­lio­ner kro­ner å pro­du­se­re.

Men for de skue­lyst­ne er det helt gra­tis. Og de kvit­ter­te med run­gen­de ap­plaus.

– Må KLYPE MEG I AR­MEN

Man­ge me­ner by­ens kirke­vegg er et mer ver­dig ler­ret enn bank­fa­sa­den, der det for­ri­ge 3D-show­et ble satt opp. Blant dem er små­barns­mo­ren fra Kris­tian­sand.

– Det er noe spe­si­elt med å ha det på Dom­kir­ken, jul og kir­ke hø­rer jo sam­men. Jeg lik­te opp­byg­gin­gen, his­to­rie­for­tel­lin­gen, og mu­sik­ken var spen­nen­de fra be­gyn­nel­se til slutt, sier Ai­na Røl­land.

Den 70 me­ter høye veg­gen tar lys­show­et til nye høy­der.

– Hvis ikke folk kom­mer i jule­stem­ning med det­te, så gjør de det ald­ri, me­ner dag­lig le­der Hei­di Sør­vig i Kvad­ra­tur­for­enin­gen.

Jule­byen er vik­tig for han­dels­stan­den, og lys­show­et er selve ro­si­nen i gløg­gen. Nå er også Tor­vet fer­dig, mens is­ba­nen lok­ker barn i alle ald­re ut på ustø bein.

– Jeg må nes­ten klype meg i ar­men. Står vi i Kris­tian­sand, el­ler i en by i Euro­pa? Jeg me­ner at den jule­byen vi le­ve­rer i år er på høy­de med hvil­ken som helst by på kon­ti­nen­tet, sier Sør­vig, som rik­tig­nok er ry­ken­de in­ha­bil. Og når det reg­ner på pres­ten, dryp­per det på klok­ke­ren.

– VI KRYS­SET VARODDBROA

Alle Faed­re­lands­ven­nen snak­ker med kom for å se lys­show­et, men de stop­per ikke der. Etter­på skal de hand­le og helst spi­se en bed­re mid­dag.

– Vi krys­set Varoddbroa for det­te. Da var det godt det var så­pass im­po­ne­ren­de, sier Ve­gard Fur­holt fra Rande­sund.

Han had­de dog ven­tet at det var­te litt len­ger, og at det skul­le «ta enda mer av» enn det gjor­de.

– Det som er så bra er at det er åpent for alle, og gra­tis, til­føy­er han.

Venn­in­ne­ne men­te show­et i stør­re grad for­tal­te en his­to­rie den­ne gang, og at ly­den pas­set som hånd i hans­ke. Og hans­ker var helt på sin plass i de­sem­ber­kul­den på Tor­vet tors­dag kveld.

– Sam­ti­dig ga det litt mer jule­stem­ning. Det hjalp å flyt­te det til kir­ka, me­ner Anet­te Isak­sen.

3D-ani­ma­sjo­nen er la­get av Kris­tian­sands-sel­ska­pet Big­wig. Mens de på Nor­dea-byg­get had­de tre pro­jek­to­rer på 18.000 lu­men hver, bru­ker de den­ne gang seks gan­ger 50.000 lu­men.

Show­et vi­ses fram til 22.de­sem­ber klok­ka 17.15 og 18.05. Søn­dag 16.de­sem­ber er kun vis­ning 17.15, mens tors­dag 20. de­sem­ber også klok­ka 21.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Den­ne venne­gjen­gen over­var lys­show­et på Dom­kir­ken, fra ven­st­re Ve­gard Fur­holt, Paula Echague, Chris­ti­ne Apal­nes, Ing­vild Rui og Anet­te Isak­sen.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Ai­na Røl­land med søn­nen Isak (2) på ar­men og svi­ger­mor Inger Røl­land ved sin side.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Hei­di Sør­vig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.