Tar gjen­valg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EI­DE

Gro-ani­ta My­kjå­land har in­for­mert Sen­ter­par­ti­ets valg­ko­mi­té om at hun tar gjen­valg til sen­tral­sty­ret i par­ti­et.

– Valg­ko­mi­te­en har tatt kon­takt for sin førs­te son­de­ring om hvem som øns­ker gjen­valg. Jeg har hatt seks spen­nen­de og la­e­re­rike år i sen­tral­sty­ret og har stilt meg til dis­po­si­sjon for valg­ko­mi­te­en, sier My­kjå­land til Faed­re­lands­ven­nen.

– Sen­tral­sty­ret en vik­tig are­na for ut­for­ming av po­li­tikk. Sen­ter­par­ti­et har in­gen stor­tings­re­pre­sen­tan­ter fra Ag­der. Der­for er det­te en vik­tig plass, en­ten det blir noen and­re el­ler meg fra Ag­der, sier hun.

Iføl­ge Af­ten­pos­ten har alle med­lem­me­ne i sen­tral­sty­ret, in­klu­dert parti­le­der og nest­le­der Ola Bor­ten Moe, sagt ja til gjen­valg.

Førs­te nest­le­der Ola Bor­ten Moe fra­tråd­te nest­le­der­ver­vet tid­li­ge­re i år mens par­ti­et skul­le opp­kla­re sms-sa­ken der en el­ler fle­re av ti menn på hytte­tur, med Bor­ten Moe i spis­sen, send­te tid­li­ge­re parti­le­der Liv Sig­ne Na­var­sete en tekst­mel­ding på nat­ta der det sto: «Vi har lyst på fit­ta di».

– Hva ten­ker du om Ola Bor­tens Moe po­si­sjon vi­de­re i par­ti­et etter sms-sa­ken?

– Det skal ikke jeg ut­ta­le meg noe ver­dens ting om. Det er opp til valg­ko­mi­te­en å set­te sam­men et lag, og så er det opp til lands­mø­tet å vel­ge. Men jeg opp­le­ver at det­te ikke er en sak, sier My­kjå­land.

– Vil­le par­ti­et va­ere tjent med at Bor­ten Moe selv av­klar­te sa­ken i for­kant?

– Det vil jeg ikke kom­men­te­re. Det­te blir en spe­ku­la­sjon om hva som kan kom­me, sier hun.

– Ten­ker du at­sms-sa­ken ikke kom­mer opp, at den er over og vekk?

– Jeg øns­ker ikke å si noe mer rundt det­te, sier My­kjå­land.

Par­ti­ets gransk­ning ble av­slut­tet som uav­klart. I mai tok Bor­ten Moe opp igjen ver­vet som førs­te nest­le­der. In­gen av de ti men­ne­ne vil­le si hvem som had­de sendt mel­din­gen. Bor­ten Moe selv hev­det at han ikke viss­te hvem som had­de sendt mel­din­gen.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Ive­lands ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land tar gjen­valg til sen­tral­sty­ret i Sen­ter­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.