Snart er Por­ta­len til­ba­ke

Alt ty­der på at stein­skulp­tu­ren Por­ta­len skal til­ba­ke til Tor­vet, tre år etter at den ble fjer­net og plas­sert på en øde grus­plass på Mjå­vann.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­[email protected]

Den kjen­te ko­los­sen vil utvil­somt til­fø­re hjer­tet av Kris­tian­sand mer tyng­de. Na­er­me­re be­stemt 15 tonn.

– Det er vel­dig vik­tig at den står på en of­fent­lig plass, syn­lig og til ste­de. Der skal den for­hå­pent­lig­vis stå for evig og all­tid, ut­ta­ler Ter­je Naess (Ap), le­der av kul­tur­sty­ret.

Med åtte mot én stem­me har Naess og hans kol­le­ger an­be­falt at den skal stå nøy­ak­tig der kunst­ner Bård Brei­vik an­vis­te. Tors­dag skal by- og miljø­ut­val­get av­gjø­re sa­ken.

Etter det Ap-po­li­ti­ke­ren ob­ser­ver­te, vek­ket Por­ta­len be­geist­ring blant forbi­pas­se­ren­de.

– Jeg fikk ald­ri inn­trykk av at folk syn­tes det­te var noe dumt el­ler stygt. Sna­re­re litt som hes­ten i Mar­kens, de løp un­der og prøv­de å klat­re på den, sier Ter­je Naess.

– Hvor vik­tig er det at den står der kunst­ne­ren øns­ket den?

– Det er vik­tig, det. En skulp­tur i det of­fent­li­ge rom er ikke til­fel­dig plas­sert. Det har noe med pro­por­sjo­ner og for­hold en kunst­ner har mye mer kom­pe­tan­se på å se enn oss and­re, sva­rer Naess.

Kunst­ner Bård Brei­vik døde i 2016, en stund etter at den 15 tonn tun­ge stein­skulp­tu­ren for­svant fra Tor­vets over­fla­te.

FRAM I LY­SET

Ap tok sa­ken opp i for­mann­ska­pet før som­mer­en, da nye ret­nings­lin­jer for Tor­vet var oppe til vo­te­ring. De vil ha skulp­tu­ren fram i ly­set.

– Vi er fle­re som lu­rer på det­te. Har den hav­net i un­der­grun­nen? spur­te ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Ter­je Naess har bodd i Brei­viks hjem­by Ber­gen, og ble tid­lig fa­sci­nert av kuns­ten hans. Og er det noe Kris­tian­sand tren­ger mer av, iføl­ge ham, er det mo­der­ne kunst i det of­fent­li­ge rom.

– Jeg hå­per den blir til gle­de. Den gir Tor­vet ka­rak­ter og preg av ikke bare å va­ere ei kram­bu, sier le­de­ren av kul­tur­sty­ret.

Brei­vik-skulp­tu­ren måt­te fjer­nes un­der ar­bei­det med Tor­vet Par­ke­ring.

Den var dess­uten plas­sert midt i gang­so­nen over Tor­vet. Der­for hers­ker en viss frykt for at blin­de og svak­syn­te skal få et hardt møte med ko­los­sen.

Av den grunn har for­sla­get til ved­tak et inn­bakt for­be­hold: Den ut­plas­se­res for en pe­rio­de på to år. Høs­ten 2020 gjø­res det en eva­lu­e­ring av plas­se­rin­gen.

SYMMETRISKE LIN­JER

Hvis den har på­ført noen fy­sisk ska­de kan man vur­de­re al­ter­na­tiv lo­ka­li­se­ring.

– Jeg sy­nes det er flott at den nå fin­ner sin fas­te plass her. Det var jo det som var me­nin­gen, sa kunst­ner Bård Brei­vik til Faed­re­lands­ven­nen i 2009.

Om man sto foran og kik­ket gjen­nom åp­nin­gen på stei­nen, gikk en stri­pe av mørk bro­stein tvers gjen­nom og dan­net ret­te og symmetriske lin­jer ned­over Råd­hus­gata.

Sty­ret i Kris­tian­sand kom­mu­nes kunst­fond, og kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, an­be­fa­ler å lyt­te til kunst­ne­ren. I saks­inn­stil­lin­gen fra kul­tur­di­rek­tø­ren he­ter det li­ke­vel:

«Area­let på Tor­vet i dag bru­kes på en helt an­nen måte enn tid­li­ge­re, og ak­ti­vi­te­ten er økt gjen­nom hele året. Det er blant an­net lagt nye lede­lin­jer med tan­ke på uni­ver­sell ut­for­ming, plas­se­ring av sce­ne på ned­re del av Tor­vet er flyt­tet og jule­byen, mo­bil is­bane og vann­ele­ment er kom­met til. Det­te er ele­men­ter man må for­hol­de seg til ved en til­bake­fø­ring av skulp­tu­ren til Tor­vet.»

Brei­vik er også kunst­ne­ren bak den sto­re inn­gangs­bau­ta­en foran Sør­lan­det syke­hus på Eg.

ARKIVFOTO

Stein­skulp­tu­ren sto per­ma­nent på Tor­vet fra 2009 til den ble fjer­net da par­ke­rings­an­leg­get skul­le gra­ves ut i 2015.

ARKIVFOTO

Da­va­eren­de ord­fø­rer Per Si­gurd Sørensen (na­er­mest) job­bet iher­dig for å skaf­fe spon­so­rer til å be­hol­de skulp­tu­ren til Bård Brei­vik (t.h.). Til ven­st­re Hel­mer Espe­land fra park­ve­se­net.

FOTO: KRIS­TIAN­SAND KOMMUNE

Por­ta­len er lag­ret her på den­ne noe øde plas­sen på Mjå­vann vest for Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.