Gode ski­for­hold på Borte­lid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Leng­ter du etter å snø­re sekk og spen­ne på ski­ene, må du smø­re deg med tål­mo­dig­het langs kys­ten, el­ler du kan dra inn­over i lan­det.

– Det er ikke mye ski­føre å mel­de in­nen­for vårt om­rå­de, men det er mu­lig­he­ter. Det enes­te er Hø­g­ås hvor man per i dag har 10–12 km med tråk­ket såle, sier fri­lufts­vei­le­der Erlend Falk­gjer­det i Midt-ag­der Fri­lufts­råd.

An­stein Myk­land, pro­sjekt­le­der for ut­vik­ling av Borte­lid, mel­der om gode for­hold hos dem.

– Det er 15-35 cm snø i ter­ren­get. De har kjørt opp 50 km løy­per, og 30 km av dem er me­get gode, sier Myk­land.

Han sier det ser lyst ut for ski­en­tu­si­as­te­ne i tida fram­over.

– Det er meldt litt snø i hel­ga og enda mer til uka. Det tå­ler ikke mye mild­va­er, men det ser lyst ut nå fram mot jul, sier Myk­land.

På Hov­den vis­te grade­stok­ken is­kal­de 25,7 mi­nus fredag for­mid­dag. Jostein Rys­stad, løype­an­svar­lig i Byk­le kommune, sier de har noen åpne løy­per, men øns­ker seg mer snø.

– Det er ikke så mye som er åp­net enda. Det er litt lite snø. Lys­løy­pa i Byk­le og på Hov­den er åpne, sier Rys­stad.

Ute i ter­ren­get har de trom­let et par løy­per, men med cir­ka 15 cm snø er dis­se av mer va­rie­ren­de kva­li­tet.

Stats­me­teoro­log Mar­tin Gra­ne­rød kan ikke lo­ve noe ski­føre ved kys­ten med det førs­te, men lo­ver snø­dryss over inn­lan­det.

– Det vil kom­me ned­bør gjen­nom hel­ga, og det blir ho­ved­sa­ke­lig som snø høy­ere­lig­gen­de strøk og regn el­ler sludd i ytre strøk. Fra Birke­land og vi­de­re inn­over bør det va­ere mu­lig­he­ter for å få noe ski­føre, sier Gra­ne­rød.

FOTO: PRI­VAT

Kris­ti­an Rings­by fra Hid­ra var stor­for­nøyd med løy­pe­ne på Borte­lid i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.