Nek­ter mer ei­en­doms­skatt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MAR­TIN­SEN jarle.mar­tin­[email protected]

Man­dals­råd­man­nen ba by­sty­ret ved­ta ei­en­doms­skatt også for na­e­rings­li­vet i 2019. Men det blir det ikke noe av – i alle fall ikke nå.

– Vi me­ner det er for­svar­lig å la det va­ere, kon­sta­ter­te Chris­tof­fer Wes­ter­moen (KRF) un­der de­bat­ten tors­dag kveld.

Han re­pre­sen­ter­te fler­tal­let sam­men med Ap, SV, Sp og MDG som fikk sitt for­slag gjen­nom. Men både den­ne blok­ken og mindre­tal­let med Frp, Høy­re og Ven­st­re vil­le drop­pe ei­en­doms­skat­ten.

Der­med glip­per kom­mu­nen en mer­inn­tekt på 5,1 mil­lio­ner kro­ner i 2019.

Li­ke­vel: Mens mindre­tal­let vil­le ha en re­duk­sjon av ei­en­doms­skatt for bo­li­ger og fri­tids­bo­li­ger fra 3 til 2,5 pro­mil­le, vil­le fler­tal­let be­hol­de da­gens pro­mil­le­sats.

– Vi kan ikke for­stå venstre­si­dens kjør med ei­en­doms­skatt. Den må ned og bort, kom­men­ter­te Ha­rald Øysle­bø (Frp) det­te punk­tet i de­bat­ten.

HISTO­RISK DEBATT

Langt på vei var bud­sjett­be­hand­lin­gen histo­risk. Det er bare vel et år igjen til Man­dal opp­hø­rer som egen kommune og blir sam­men­slått med Lin­des­nes og Mar­nar­dal.

– 2019 blir et spe­si­elt år mens vi job­ber mot sam­men­slå­in­gen. Det mes­te som blir gjort i de kom­men­de må­ne­de­ne vil re­la­te­re seg til den nye kom­mu­nen, sa råd­mann Ire­ne Lun­de til lo­kal­po­li­ti­ker­ne.

MER TIL BIBLIOTEKET

Det­te er hva by­sty­rets fler­tall (Ap, SV, Sp, MDG og KRF) har end­ret i for­hold til råd­man­nens for­slag:

• De vil bru­ke 300.000 kro­ner for å re­du­se­re bru­ker­be­ta­lin­ger for SFO.

• Støt­ten til biblioteket økes med yt­ter­li­ge 500.000 kro­ner.

• Mid­ler set­tes av til en­gangs­til­tak og plan­leg­ging for re­ha­bi­li­te­ring av Tide­mand­går­den, kva­li­tets­vur­de­ring av vei­er for tøm­mer­trans­port og plan­leg­gings­mid­ler til mu­se­um for man­dals­k­unst­ner­ne.

• Pen­ger set­tes også av for å sik­re en bre­de­re pro­sess i ar­bei­det med å vel­ge hum­mer­vern­om­rå­de.

Dess­uten vil ikke fler­tal­let at barne­tryg­den skal tel­le som inn­tekt når so­sial­stø­nad reg­nes ut etter 1. mai. Iføl­ge råd­man­nen be­tyr det to mil­lio­ner kro­ner mind­re å rut­te med for kom­mu­nen.

Noe av det dis­se par­ti­ene me­ner skal fi­nan­siere det­te, er at de vil at råd­man­nen skal ef­fek­ti­vi­se­re inn­kjøp av tje­nes­ter. Her me­ner de at det er mu­lig å spa­re inn 2,3 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: JARLE R. MAR­TIN­SEN

Ord­fø­rer-kan­di­dat for Ap og gruppe­le­der Even Tron­stad Sage­bak­ken sam­let sine trop­per til et kjapt gruppe­møte un­der by­styre­mø­tet tors­dag kveld. Bud­sjett­de­bat­ten var nok­så ge­mytt­lig og den sis­te i Man­dal kommune før sam­men­slå­in­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.