La­erer etter­fors­kes for sek­su­ell at­ferd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN

Opp­vekst­di­rek­tø­ren har bedt po­li­ti­et un­der­sø­ke opp­lys­nin­ger om at en grunn­skole­la­erer skal ha ut­satt fle­re jen­ter for sek­su­ell at­ferd.

I juni i år mot­tok kom­mu­nen et var­sel fra for­eld­re­ne til en elev i Kris­tian­sand-sko­len.

– Det­te går på sek­su­ali­sert at­ferd fra en la­erer, som noen jen­ter har opp­levd som ek­kelt og kren­ken­de. Det­te skal ha skjedd noen år til­ba­ke i tid, sier opp­vekst­di­rek­tør Svein Ove Ue­land til Faed­re­lands­ven­nen.

Han sier kom­mu­nen for halv­an­nen må­ned si­den ba po­li­ti­et om å se på om det er grunn til å star­te etter­forsk­ning mot la­ere­ren.

– Sa­ken er over­sendt po­li­ti­et for de­res vur­de­ring av om de over­send­te opp­lys­nin­ge­ne gir grunn­lag for vi­de­re etter­forsk­ning og even­tu­ell på­ta­le, sier Ue­land.

– Var det for­eld­re­ne som ba de­re om å kon­tak­te po­li­ti­et?

– Det er vi som har over­sendt sa­ken til po­li­ti­et etter å ha va­ert i fle­re sam­ta­ler med for­eld­re­ne til jen­ta, sier Ue­land.

Opp­vekst­di­rek­tø­ren opp­ly­ser at ved­kom­men­de la­erer ikke len­ger er i jobb.

Ag­der-po­li­ti­et be­kref­ter til Faed­re­lands­ven­nen at de er i gang med etter­forsk­ning for å dan­ne seg et bil­de av hand­lin­ge­ne og om­fan­get.

– En navn­gitt la­erer, som tid­li­ge­re har job­bet på en sko­le i dis­trik­tet, er an­meldt for mu­li­ge sek­su­el­le hand­lin­ger el­ler at­ferd mot mindre­åri­ge ele­ver ved en sko­le. Hand­lin­ge­ne lig­ger noe til­ba­ke i tid, opp­ly­ser Ani­ta Kle­ve­land, som le­der av­snitt for grov vold og sek­su­el­le over­grep.

– Er noen av­hørt i sa­ken?

– Vi har kalt inn rek­tor til av­hør, men det er ikke gjen­nom­ført ennå.

– Er la­ere­ren sik­tet?

– In­gen er sik­tet så langt, sier Kle­ve­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.