Bus­se­ne skal prio­ri­te­res – pri­vat­bi­le­ne må ven­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

For å få fle­re til å vel­ge kol­lek­tivt, skal bus­sen etter nytt­år kom­me seg ras­ke­re gjen­nom lys­krys­se­ne. De som kjø­rer pri­vat­bil må be­la­ge seg på å ven­te enda len­ger på å få grønt lys.

Al­le­re­de fra ja­nu­ar 2019 kan de rei­sen­de gjen­nom Kris­tian­sand sen­trum opp­le­ve end­rin­ger.

– Da vil buss­pas­sa­sje­re­ne opp­le­ve at de kom­mer ras­ke­re fram, mens de som kjø­rer bil vil opp­le­ve å bli ned­prio­ri­tert, sa

Inger Ann Fidje­støl fra Sta­tens veg­ve­sen i et møte i atp-ut­val­get fredag (are­al trans­port plan).

Ut­val­get be­står av Kris­tian­sand og nabo­kom­mu­ne­ne, samt fyl­kes­kom­mu­nen. En vik­tig opp­ga­ve for ut­val­get er å få fle­re til å ta bus­sen.

Fle­re un­der­sø­kel­ser har vist at hvis bus­sen går ofte og ikke står og stan­ger i tra­fik­ken, så vil også fle­re vel­ge det­te til­bu­det.

LYS­KRYSS

Sys­te­met som skal få bus­sen ras­ke­re fram er al­le­re­de på plass. Det fun­ge­rer slik at når bus­sen na­er­mer seg et lys­kryss, skif­ter det til grønt for bus­sen.

Sam­ti­dig må de som kom­mer med bil fra en an­nen ret­ning stå len­ger på rødt mens de ven­ter på at bus­sen har pas­sert.

Fra nytt­år vil man grad­vis skru til sys­te­met slik at bus­se­ne får sta­dig høy­ere prio­ri­tet, mens bi­le­ne må ven­te sta­dig len­ger.

– Sys­te­met slår inn når bus­sen kom­mer kjø­ren­de på rute­tid el­ler litt etter rute­tid. Da sen­der bus­sen et sig­nal til lys­krys­set, sier Inger Ann Fidje­støl.

Det er først og fremst i rush­ti­den at sys­te­met vil slå inn si­den det er da for­sin­kel­se­ne er flest.

GJEN­NOM SEN­TRUM

Sys­te­met vil bli inn­ført på 16 lys­kryss på strek­nin­gen fra Bel­le­vue (ved Ar­ki­vet) til UIA.

Fidje­støl vil ikke gi noen an­slag over hvor mye tid bus­sen vil spa­re. Rute­ti­de­ne vil inn­til vi­de­re va­ere som i dag.

– Men vi hå­per at buss­pas­sa­sje­re­ne opp­le­ver å få en rei­se mer el­ler mind­re uten stopp, sier Fidje­støl.

Det er li­ke­vel ikke slik at det er ube­gren­set hvor len­ge bi­le­ne må stå og ven­te på at bus­se­ne slip­pes fram. Det­te gjel­der blant an­net i krys­set der bus­se­ne svin­ger ut av Hen­rik Wer­ge­lands gate og ned i Fest­nings­gata.

Her må bus­se­ne be­la­ge seg på å ven­te på de and­re tra­fi­kan­te­ne hvis køen av bi­ler i Fest­nings­gata blir for lang.

FOR­SIN­KEL­SER

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk, Siv Wi­ken, sa un­der mø­tet i atp-ut­val­get at de reg­ner med en mo­de­rat øk­ning i an­tall buss­pas­sa­sje­rer i 2018.

For å få den veks­ten de øns­ker, må de set­te i verk fle­re til­tak. En buss som kom­mer ras­ke­re fram er et av til­ta­ke­ne.

– I dag har vi man­ge for­sin­kel­ser i rush­ti­den, så vi hå­per at det­te til­ta­ket vil gi bed­re re­gu­la­ri­tet enn i dag, sier Wi­ken til Faed­re­lands­ven­nen.

Hvis til­ta­ket lyk­kes, kan det også bli ak­tu­elt med nye rute­ti­der der bus­sen går ras­ke­re gjen­nom byen.

Bus­se­ne gjen­nom sen­trum skal prio­ri­te­res i lys­krys­se­ne etter nytt­år. I dag sli­ter bus­se­ne med for­sin­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.