Me­ner at bom­pen­ger må bru­kes uten­for Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

300 mil­lio­ner som skal sam­les inn i bom­pen­ger i Kris­tian­sand må bru­kes uten­for kom­mu­nen. Det me­ner fle­re små­kom­mu­ner som nå har vun­net en vik­tig sei­er.

Fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der går nem­lig inn for at mel­lom 20-30 mil­lio­ner som år­lig blir sam­let inn i bom­pen­ger bli brukt i kom­mu­ner som Ive­land fram­for Kris­tian­sand. Det ska­per gle­de i ut­kant­en: – Vi er et fel­les bo og ar­beids­mar­ked der folk fra nabo­kom­mu­ne pend­ler inn til Kris­tian­sand for å gå på jobb. De er med på å bi­dra og da er spørs­må­let hva de kan få til­ba­ke der de bor, sier Gro Ani­ta My­kjå­land (Sp), ord­fø­rer i Ive­land.

Den nye bom­penge­ord­nin­gen i Kris­tian­sand vil be­gyn­ne å gjel­de i 2019. Det al­ler mes­te av pen­ge­ne (1,8 mil­li­ar­der) skal bru­kes på Gart­ner­løk­ka. Men over en pe­rio­de på rundt 12 år skal det også sam­les inn 300 mil­lio­ner som skal bru­kes på and­re til­tak. Det vil si mel­lom 20-30 mil­lio­ner i året.

Kom­mune­sty­re­ne i både Ive­land og Ven­ne­sla ba om at de ble øre­mer­ket til til­tak i nabo­kom­mu­ne­ne (Lil­le­sand, Bir­ke­nes, Ive­land, Ven­ne­sla, Søg­ne og Song­da­len).

Det­te har fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der gått med på. By­sty­ret i Kris­tian­sand gikk ikke inn for en slik øre­mer­king. Det blir der­med Stor­tin­get som tar den en­de­li­ge be­slut­nin­gen om hvor pen­ge­ne skal bru­kes.

– Spørs­må­let er hvem de vil lyt­te til, så det­te er spen­nen­de, sier fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man.

Iføl­ge My­kjå­land vil det ikke va­ere noe pro­blem å fin­ne til­tak å bru­ke pen­ge­ne på.

– Det kan va­ere gang- og syk­kel­vei­er, snar­vei­er, inn­farts­par­ke­ring og and­re mind­re til­tak som ofte ikke er kost­nads­kre­ven­de, men li­ke­vel nyt­ti­ge mid­ler.

Det nye bom­sys­te­met be­tyr at en per­son­bil be­ta­ler maks 23 kro­ner i bom­men (21 kro­ner nå), mens en el­bil be­ta­ler maks 11 kro­ner (gra­tis nå). Bom­me­ne blir va­eren­de der de er i dag.

Kris­tian­sand by­sty­re gikk ikke inn for øre­mer­king til ut­kant­en. Men vara­ord­fø­rer Jør­gen Kristiansen (KRF) me­ner det er li­ten for­skjell i ved­ta­ke­ne og at mye ty­der på at det mes­te av pen­ge­ne uan­sett vil hav­ne uten­for Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.