– Jeg fryk­ter for hele den bri­tis­ke unio­nen

Jan Erik Mu­stad me­ner den po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen i Stor­bri­tan­nia er den ver­ste si­den and­re ver­dens­krig. – Blir det kaos fryk­ter jeg for hele den bri­tis­ke unio­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­[email protected]

– Det­te er det ver­ste po­li­tis­ke opp­sty­ret i Stor­bri­tan­nia si­den and­re ver­dens­krig. Folk er helt i sjokk. Ikke bare over Brexit, men alt som har ho­pet seg opp den sis­te ti­den, og med mis­til­lits­for­sla­get mot There­sa May ons­dag som prik­ken over i-en, sier Jan Erik Mu­stad.

Stor­bri­tan­nia­eks­per­ten fra Kris­tian­sand og UIA kjen­ner de bri­tis­ke øyer bed­re enn de fles­te og er en mye brukt eks­pert­kom­men­ta­tor både i NRK, TV 2 og VG.

Med den kao­tis­ke si­tua­sjo­nen som har opp­stått som føl­ge av Brexit, og som top­pet seg den­ne uka med både ut­satt vo­te­ring over Brexit-av­ta­len og et yd­my­ken­de mis­til­lits­for­slag mot stats­mi­nis­te­ren, har Mu­stad hatt trav­le da­ger.

Faed­re­lands­ven­nen tref­fer den trav­le første­lek­to­ren på en pub midt i bri­te­nes makt­sen­trum, West­min­ster. Mu­stad kom­mer rett fra Hea­throw for en to­da­gers­tur i regi av bri­tisk­po­li­tikk. no, et uav­hen­gig nett­sted om bri­tisk po­li­tikk, Brexit, sam­funns­liv og kul­tur som Mu­stad dri­ver sam­men med en kol­le­ga fra UIO og en fra NTB.

– MIS­TET TROA

Selv om han ikke er over­ras­ket over det som har skjedd, inn­røm­mer han at in­gen ante det skul­le bli så ille.

– At bri­te­ne stem­te ja til Brexit i 2016 var lett å skjøn­ne der­som man reis­te rundt i lan­det og snak­ket med folk. Man­ge bri­ter, og sa­er­lig den fat­ti­ge ar­bei­der­klas­sen, har mis­tet troa på po­li­ti­ker­ne og har in­gen for­vent­nin­ger til dem. For nord­menn som har vokst opp i et rikt land med stor til­tro til både po­li­ti­ke­re og sta­ten kan det­te va­ere vans­ke­lig å skjøn­ne, me­ner Mu­stad.

– OVERDREVENT SELVBILDE

For­vent­nin­ge­ne om hva slags skils­misse­av­ta­le bri­te­ne kun­ne for­ven­te seg, me­ner stor­bri­tan­nia­eks­per­ten også var ute av pro­por­sjo­ner.

– Bri­te­ne tror fort­satt de er en stor­makt og har et selvbilde som ikke stem­mer over­ens med vir­ke­lig­he­ten. At de har et per­ma­nent sete i sik­ker­hets­rå­det i FN er kun av his­to­ris­ke år­sa­ker, og har in­gen­ting med nå­ti­den å gjø­re, me­ner Mu­stad.

Han vi­ser til at bri­te­ne trod­de de kun­ne dik­te­re av­ta­len med EU og na­er­mest trod­de de kun­ne pluk­ke det de vil­le fra en meny.

– Den­ne stor­hets­fø­lel­sen lig­ger så dypt be­gravd i den bri­tis­ke og en­gels­ke folke­sje­la, og har så front­kol­li­dert i for­hand­lin­ge­ne med EU. Men de treng­te kan­skje en rea­li­tets­ori­en­te­ring og har blitt etter­tryk­ke­lig satt på plass.

«HOTEL CA­LI­FOR­NIA»

– Hvor­for har det blitt så mye bråk rundt Brexit-av­ta­len?

– For­di There­sa May har lagt fram en av­ta­le der Stor­bri­tan­nia står med et bein inna­for og et bein uten­for EU. Men når fol­ket en­ten er vel­dig for el­ler vel­dig mot Brexit, er det en av­ta­le in­gen er for­nøyd med, sva­rer Mu­stad.

– Så har hun også gått fra å øns­ke «hard Brexit», hvor alle bånd kut­tes, til å øns­ke «myk Brexit» med av­ta­len hun har frem­for­hand­let. Det skyl­des mye at EU mer og mer har gått mot å bli en fø­de­ral stat som USA, der man er så sam­men­svei­set at det nes­ten er umu­lig å for­la­te unio­nen. Fle­re har sam­men­lig­net det med Hotel Ca­li­for­nia; du kan dra, men ikke sjek­ke ut, hum­rer Mu­stad.

– Hva om bri­te­ne ikke god­kjen­ner av­ta­len?

– Da blir det ikke noen over­gangs­av­ta­le og Stor­bri­tan­nia er ute av EU, uten noen over­gangs­av­ta­le, 30. mars. Da blir det kaos og «God save the Queen», sva­rer Mu­stad sar­kas­tisk.

– TJE­NER På RYD­DIG AV­TA­LE

Det er hel­ler ikke noen ønske­si­tua­sjon for Nor­ge, som iføl­ge første­lek­to­ren vil tje­ne på en klar og ty­de­lig Brexit med en ryd­dig skils­misse­av­ta­le.

– Nor­ge kom alt­for seint i gang med å in­volve­re seg i pro­ses­sen, for går Stor­bri­tan­nia ut av EU uten av­ta­le må vi raskt sik­re oss en bi­la­te­ral av­ta­le med våre na­bo­er i vest. Da bør man også va­ere for­be­redt, sier Mu­stad, som ikke tror si­tua­sjo­nen for Sør­lan­det blir noe an­ner­le­des enn for Nor­ge for øv­rig.

– Men jeg har jo hatt be­kym­re­de sør­len­din­ger på te­le­fo­nen som lu­rer på om fly­ene til Stor­bri­tan­nia fort­satt går og om det er trygt å rei­se dit, hum­rer eks­per­ten.

Selv er han redd det går mot en «hard Brexit» der Stor­bri­tan­ni­na for­svin­ner ut av unio­nen uten av­ta­le.

– Bri­te­ne er jo al­le­re­de uten­for både Schen­gen og penge­unio­nen, men det er klart det vil opp­stå en rek­ke pro­ble­mer der­som Stor­bri­tan­nia for­svin­ner ut av EU på da­gen. Folk er red­de for at va­rer og medi­si­ner skal stop­pe opp på gren­sen, og det er stor usik­ker­het om hva som vil skje med bo­lig­pri­ser, løn­nin­ger og in­fla­sjon. Det­te spil­ler også There­sa så hardt hun kan på for å skrem­me par­la­ments­med­lem­mer til å stem­me for Brexit-av­ta­len.

FRYK­TER FOR BRI­TISK UNION

Skul­le kao­set inn­tref­fe, fryk­ter Mu­stad også for den bri­tis­ke unio­nen.

– Jo ver­re det blir, jo mer ben­sin hel­les på bå­let til de skots­ke se­pa­ra­tis­te­ne. Og skul­le Skott­land for­la­te unio­nen, kan Nordir­land fort føl­ge etter. Pro­vin­sen er delt mel­lom pro­tes­tan­ter og ka­to­lik­ker, og skul­le det bli folke­av­stem­ning er det stor usik­ker­het om Nord-ir­land vil for­bli en del av Stor­bri­tan­nia som i dag, el­ler gjen­for­enes med Ir­land.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May for­la­ter en presse­kon­fe­ran­se i Brus­sel i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.