Nå må driv­hus­gas­sen fan­ges

Med Paris-av­ta­len blir det ikke gra­tis å slip­pe ut CO2 len­ger. Nå går Eyde­klyn­gen i gang med pro­sjekt for fangst og lag­ring av driv­hus­gas­sen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KRIS­TIAN­SAND FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­[email protected]

– Hvor­for vi ikke har be­gynt med det­te før? Det har jo va­ert nes­ten gra­tis å slip­pe ut CO2, men etter Paris-av­ta­len kan det ikke fort­set­te sånn, kon­sta­te­rer Jø­rild Sva­le­stu­en, se­nior­råd­gi­ver hos stat­li­ge Gass­no­va i Pors­grunn.

Den­ne tors­dag for­mid­da­gen be­fin­ner hun seg imid­ler­tid hos Elkem på Fi­s­kaa i Kris­tian­sand. Hun og et tjue­talls and­re fag­folk fra pro­sess­in­du­stri­be­drif­ter, Sintef og In­no­va­sjon Nor­ge har et slags inn­led­nings­emi­nar. Nå må de nem­lig be­gyn­ne å ten­ke på CO2 for al­vor – fan­ge den, trans­por­te­re den vekk og for­vis­se seg om at den lag­res for all fram­tid langt nede i geo­lo­gi­en, al­ter­na­tivt bru­kes til noe nyt­tig.

Elkem stil­ler med lo­ka­ler og semi­pen­sjo­nert forsk­nings­di­rek­tør Rag­nar Tron­stad som pro­sjekt­le­der, mens Ey­de-klyn­gen er da­gens for­mel­le vert­skap. Lars Pet­ter Malt­by, di­rek­tør for Ey­de In­no­va­tion Cent­re, øns­ker vel­kom­men.

– Jeg pre­si­se­rer: Det vi går i gang med, er en for­stu­die. Men ett el­ler an­net sted må vi jo be­gyn­ne! sier Malt­by.

– VEL­KJENT TEK­NO­LO­GI

Så be­gyn­ner fag­pra­ten.

Anet­te Mat­hi­sen, se­nior­fors­ker hos Sintef In­du­stri, for­tel­ler at fem ut­valg­te pro­sess­in­du­stri­be­drif­ter er be­søkt. Hva inne­hol­der gas­se­ne på for­skjel­li­ge sta­di­er i pro­duk­sjons­pro­ses­sen? Hvor er ut­slipps­punk­te­ne? Har de over­skudds­var­me som kan gi ener­gi til Co2-fangst? Har de til­gang på kjøle­vann? Og til­strek­ke­lig fy­sisk plass, også til mel­lom­lag­ring av CO2 før den frak­tes bort – rea­lis­tisk med skip? Og føl­ge­lig: Har de kai­plass?

Jø­rild Sva­le­stu­en fra Gass­no­va føl­ger opp:

– På Sleip­ner-fel­tet i Nord­sjø­en har det blitt fan­get og lag­ret én mil­lion tonn CO2 per år si­den 1996. Tek­no­lo­gi­en er vel­kjent, men den må til­pas­ses den en­kel­te fab­rikk. Kan­skje må det tas grep for å øke Co2-kon­sen­tra­sjo­nen i det som går inn i fangst­an­leg­get, som for øv­rig ikke nød­ven­dig­vis må va­ere sva­ert, an­ty­der hun.

TRE På SØR­LAN­DET

Så går man kon­kret inn på de fem be­drif­te­ne. Tre av dem hol­der til på Sør­lan­det: Al­coa Lis­ta, REC So­lar Nor­way i Kris­tian­sand (eks. Elkem So­lar) og Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als i Lil­le­sand.

– Al­coa Lis­ta har re­la­tivt høy Co2-kon­sen­tra­sjon i ut­slip­pe­ne, som kom­mer fra én kil­de. REC So­lar Nor­way har også bare én kil­de, men la­ve­re kon­sen­tra­sjon og en areal­mes­sig ut­ford­ring. Per i dag har Saint-go­bain hele 28 kil­der med sva­ert lav Co2-kon­sen­tra­sjon, men det job­bes med pla­ner som vil gi ett ut­slipps­punkt og høy­ere kon­sen­tra­sjon. Be­drif­ten lig­ger imid­ler­tid noen kilo­me­ter fra sjø­en og har ikke in­ter­ne energi­kil­der som kan be­nyt­tes, for­tel­ler Anet­te Mat­hi­sen.

– Ja, det er sam­me ut­vik­lings­pro­sjekt som skal gi re­du­ser­te ut­slipp av svo­vel, PAH og støv, be­kref­ter Saint-go­bains forsk­nings­di­rek­tør Pål Run­de over­for Faed­re­lands­ven­nen i etter­tid.

Når Ey­de-klyn­gen nå en­ga­sje­rer seg for al­vor i Co2-fangst, er det­te sen­tra­le per­soner. F.v. Rag­nar Tron­stad, semi­pen­sjo­nert forsk­nings­di­rek­tør i Elkem, Ey­de In­no­va­tion Cent­res di­rek­tør Lars Pet­ter Malt­by, Jø­rild Sva­le­stu­en fra Gas­no­va og Anet­te Mat­hi­sen fra Sintef In­du­stri. Bil­det er tatt på Elkems pi­lot­sta­sjon på Fi­s­kaa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.