Tap­pes også på ny­bygd fab­rikk i Ki­na

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE [email protected]

Fra juni i år har vann­flas­ker med Voss-logo blitt pro­du­sert fra en ny­bygd fab­rikk i Ki­na. Ru­ne I. Fløg­stad i Voss of Nor­way me­ner det ikke ut­van­ner merke­va­ren.

– Voss-van­net er en merke­vare som har in­ter­na­sjo­nal ka­rak­ter. Det vi ser er at Voss er an­er­kjent som en kva­li­tets­merke­vare in­nen ho­tell-, res­tau­ran­tog dag­lig­vare­bran­sjen over hele ver­den. Men vi ser at for­bru­ke­re i ut­lan­det ikke nød­ven­dig­vis knyt­ter van­net til Nor­ge, sier

Ru­ne I. Fløg­stad, kon­takt­per­son og styre­med­lem i Voss of Nor­way.

I 2016 be­tal­te det ki­ne­sis­ke in­ves­te­rings­sel­ska­pet Reig­n­wood Group en mil­li­ard kro­ner for å bli ho­ved­ei­ere i Voss of Nor­way, mor­sel­ska­pet til Voss Pro­duc­tion på Vatnestrøm. I som­mer åp­net sel­ska­pet pro­duk­sjons­fab­rikk i fyl­ket Zhuxi in Hu­bei-pro­vin­sen i Ki­na i sam­ar­beid med ho­ved­ak­sjo­na­eren. Pro­duk­sjons­sel­ska­pet he­ter VOSS (Hu­bei) Wa­ter & Be­verage Co. Ltd, og eies av Reig­n­wood Group og Voss of Nor­way AS. Der pro­du­se­res plast­flas­ker med Voss-vann til det ki­ne­sis­ke mar­ke­det, på den iko­nis­ke, sy­lin­der­for­me­de flas­ken.

På sam­me måte som det opp­ly­ses på de nors­ke flas­ke­ne at de er pro­du­sert på Vatnestrøm, står det at de ki­ne­sis­ke flas­ke­ne er pro­du­sert i nett­opp Ki­na.

– Hvor­dan kan flaske­vann fra en kil­de i Ki­na for­sva­re Voss-lo­go­en, som er blitt byg­get opp som en eks­klu­siv, norsk merke­vare?

– Etter at Reig­n­wood kom inn på ei­er­si­den har vi brukt tid på at kva­li­te­ten og be­skaf­fen­he­ten kan stemp­les med og as­so­si­e­res med Voss-lo­go­en. Kil­den i Hu­bei lig­ger i et na­tur­om­rå­de hvor det er lite be­byg­gel­se og god kva­li­tet på van­net som til­freds­stil­ler kva­li­tets­kra­ve­ne som Voss for­bin­des med, sier han.

– I fa­sen da vi dis­ku­ter­te med Reig­n­wood var et av de sen­tra­le te­ma­ene at vi måt­te va­ere eni­ge om hvor­dan vi øns­ker å ut­vik­le Voss vi­de­re. Den pro­fi­len som Voss har byg­get opp i USA og res­ten av ver­den skal va­ere ret­nings­gi­ven­de, sier Fløg­stad.

AV­VI­SER KANNIBALISERING

Reig­n­wood Group skri­ver på sin Face­bo­ok-side at fab­rik­ken i Ki­na di­rek­te og in­di­rek­te gir jobb til over 640 men­nes­ker som le­ver i fat­tig­dom. Sel­ska­pet skal ha in­ves­tert over en mil­li­ard yuan, drøye 1,25 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner, på vann­pro­sjek­tet. Fab­rik­ken ge­ne­re­rer iføl­ge Reig­n­wood­grup­pen 380 mil­lio­ner yuan i skatte­inn­tek­ter til den lo­ka­le re­gio­nen. Det til­sva­rer na­er­me­re en halv mil­li­ard nors­ke kro­ner.

– Det blir et sup­ple­ment til pro­duk­sjo­nen på Vatnestrøm, og ikke en kannibalisering mel­lom pro­du­sen­te­ne i Nor­ge og Ki­na. Vo­lu­me­ne for Voss to­talt sett i Ki­na kom­mer til å øke, sier Fløg­stad.

Fløg­stad sier at den ki­ne­sis­ke ut­vi­del­sen ikke har bi­dratt til den tøf­fe øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen som nå sen­der an­sat­te ved fab­rik­ken på Vatnestrøm ut i per­mit­te­ring. Per­mit­te­rin­gen skyl­des at sal­get i USA har svik­tet i for­hold til mål­set­ting. In­ter­na­sjo­nalt har sal­get økt og sel­ska­pet lig­ger i år foran bud­sjett. Det in­ne­ba­erer også i Ki­na.

FORT­SATT KI­NA-EKSPORT

Fra Vatnestrøm har det i ho­ved­sak blitt eks­por­tert Voss-vann på glass­flas­ker til Ki­na ret­tet mot ho­tell- og res­tau­rant­bran­sjen, noe fab­rik­ken også skal fort­set­te med. Plast­flas­ke­ne som pro­du­se­res i Ki­na går ut til re­tail­mar­ke­det, som kios­ker og dag­lig­vare­bran­sjen.

– I Ki­na er det 1,2 mil­li­ar­der inn­byg­ge­re og med det ver­dens størs­te kon­su­ment­mar­ked, og fab­rik­ken i Hu­bei er byg­get for å le­ve­re Voss til det ki­ne­sis­ke mar­ke­det, sier han.

Han sier at det i dag ikke er pla­ner om å star­te yt­ter­li­ge­re pro­duk­sjons­an­legg ver­ken na­sjo­nalt el­ler in­ter­na­sjo­nalt.

IN­GEN STOR TRUS­SEL

Fab­rikk­sjef Olaf Grims­mo ved Voss Pro­duc­tion på Vatnestrøm sier at Ki­na-ut­vi­del­sen ikke ut­gjør noen stor trus­sel for fab­rik­ken i Ive­land.

– For oss ut­gjør det in­gen kri­se el­ler be­kym­ring fore­lø­pig, så len­ge det ikke er et pro­dukt som skal uten­for Ki­na. Vår merke­vare er fort­satt «wa­ter from Nor­way», sier fab­rikk­sje­fen.

– Vi har job­bet i hele år med å ef­fek­ti­vi­se­re og strøm­linje­for­me pro­duk­sjo­nen vår for å kun­ne møte kon­kur­ran­sen i fram­ti­da. En gang vil jo vårt vo­lum nå en topp, men det ki­ne­sis­ke mar­ke­det er enormt stort, og før de kla­rer å met­te det med sin egen pro­duk­sjon, sup­ple­rer vi også med å pro­du­se­re til sam­me mar­ked, sier Grims­mo.

FOTO: VOSS OF NOR­WAY

Pro­duk­sjo­nen på fab­rik­ken i Ki­na star­tet opp i juni i år. Der pro­du­se­res plast­flas­ker med Voss-vann for kun å dek­ke det ki­ne­sis­ke mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.