Hva med litt fakta­sjekk, Syl­vi List­haug?

Nest­le­der i Frp har va­ert på Ven­ne­sla-be­søk, og hva er vel mer na­tur­lig enn å ut­ta­le seg skrå­sik­kert om by­rå­kra­tisk rot og fir­kan­te­de po­li­ti­ke­re.

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD GRØNBERG styre­le­der, Ven­ne­sla na­e­rings­for­ening

Øns­ket fra Fi­ladel­fia om å re­gu­le­re om et na­e­rings­om­rå­de til bo­li­ger for skole­ele­ver sy­nes for List­haug å va­ere helt na­tur­lig, og også kri­tikk­ver­dig at man ikke ap­plau­de­rer.

Ven­ne­sla Na­e­rings­for­ening har i lang tid en­ga­sjert seg i sa­ken, og vi har hele ti­den gitt ut­trykk for sva­ert po­si­ti­ve hold­nin­ger til KV som skole­til­bud. Vi øns­ker at sko­len skal få mu­lig­he­ter til å ut­vik­le seg, og vi øns­ker at til­bu­det skal va­ere til­gjen­ge­lig for til­rei­sen­de fra hele lan­det. Der­for er vi også po­si­ti­ve til at sko­len må ha et in­ter­nat.

Ut­ford­rin­gen er imid­ler­tid at Fi­ladel­fia gjen­nom et for­søk på en snik­re­gu­le­ring prø­ver å fra­røve byg­da et av de få sen­trumsna­ere na­e­rings­om­rå­de­ne som kom­mu­nen dis­po­ne­rer. Rik­tig­nok gjor­de po­li­ti­ker­ne et kri­tikk­ver­dig ved­tak den gang til­ba­ke i 2015 da de gav en dis­pen­sa­sjon til å til­la­te en drift som den vi har i dag. Po­en­get var imid­ler­tid at ti­den for dis­pen­sa­sjon skul­le be­nyt­tes til å fin­ne en va­rig løs­ning. For­sla­get til den­ne kom ald­ri, og man søk­te på ny om dis­pen­sa­sjon i 2017.

Sko­len er opp­rin­ne­lig god­kjent for 90 ele­ver. Etter en ny søk­nad som ble inn­vil­get i 2009, er sko- len nå god­kjent for 240 ele­ver. Pr i dag går det 89 ele­ver ved sko­len. I re­gu­le­rings­pla­nen blir det vist til at man ikke har pla­ner om å søke om ut­vi­del­se. Det er da vik­tig å se det­te i for­hold til god­kjen­nel­sen for 240 ele­ver, alt­så har man mu­lig­het for å øke med 150 ele­ver fra da­gens nivå.

Det bur­de ikke va­ere noen over­ras­kel­se når noen hev­der at det­te kan bli en ut­ford­ring. Det er hel­ler ikke noe som bur­de over­ras­ke noen at det er en sam­men­heng mel­lom det­te og det fak­tum at det lig­ger et for­slag om å set­te av 5 mål i re­gu­le­rings­pla­nen til bo­lig­for­mål.

Fra Sen­trum nord og syd­over til og med Vike­land fin­nes det i dag 45 mål med na­e­rings­are­al. Det er for in­gen­ting å reg­ne når vi set­ter det inn i et per­spek­tiv som sier at pro­gno­se­ne for be­folk­nings­vekst frem mot 2040 an­ty­der at vi skal øke fra da­gens 14.500 inn­byg­ge­re til ca 21.000.

Vi i Na­e­rings­for­enin­gen har et øns­ke om at så man­ge som mu­lig av dis­se skal fin­ne jobb i byg­da. I dag job­ber 53% av ar­beids­stok­ken uten­for kom­mu­nens gren­ser. Frps nest­le­der kan kan­skje hev­de at det for hen­ne er helt i or­den, men vi får det vans­ke­lig til å rime med Ven­ne­sla Frps ut­tal­te øns­ke om å va­ere et na­e­rings­ori­en­tert par­ti.

Syl­vi List­haug får det til å hø­res ut som om det er mot­vil­je blant kom­mu­nens po­li­ti­ke­re til sko­len for­di den kon­kur­re­rer med vår egen vi­dere­gå­en­de sko­le nord i byg­da. For oss hø­res det ut som ukjen­te ar­gu­men­ter i de­bat­ten som har på­gått en stund. Vi i Na­e­rings­for­enin­gen vil imid­ler­tid ha oss fra­bedt at noen mis­ten­ker oss for å ha den­ne type mo­ti­ver. Vi har som ho­ved­mål å bi­dra til at det leg­ges til ret­te for na­e­rings­ut­vik­ling, og at det sik­res area­ler som in­vi­te­rer til ny­etab­le­rin­ger og der­med at det ska­pes ar­beids­plas­ser i kom­mu­nen. Vi er skuf­fet over at Frps nest­le­der ikke de­ler vår opp­fat­ning av hvor vik­tig det er å sør­ge for le­di­ge na­e­rings­area­ler i kom­mu­nen.

Det had­de va­ert in­ter­es­sant å vite om Syl­vi List­haug var ori­en­tert om de ne­ga­ti­ve ut­ta­lel­se­ne til re­gu­le­rings­pla­nen som har kom­met fra de be­drif­te­ne som er etab­lert i om­rå­det. Er hun kjent med råd­man­nens kri­tis­ke røst hva an­går tra­fikk­sik­ker­het og blan­ding av skole­ele­ver og bil­tra­fikk/tung­trans­port in­ne på det etab­ler­te na­e­rings­om­rå­det?

Vi en­ga­sjer­te oss tid­lig i de­bat­ten rundt Fi­ladel­fias øns­ker om å ut­vi­de sin virk­som­het i et re­gu­lert na­e­rings­om­rå­de. I den for­bin­del­se tok vi der­for selv kon­takt både med Ven­ne­sla kommune og Hydro Vi­ge­lands Brug for å sjek­ke hvil­ke al­ter­na­ti­ver som kun­ne fore­lig­ge for å unn­gå å ra­se­re et av de få na­e­rings­om­rå­de­ne som fin­nes i byg­da. Hydro Vi­ge­lands Brug er grunn­ei­er i om­rå­det. Vi har lagt ned mye tid og kref­ter i å se på mu­lig­he­ter, og vi end­te tid­lig opp med et for­slag om at kom­mu­nen kun­ne ak­sep­te­re en om­re­gu­le­ring av Høg­vol­len fra for­mål tu­ris­me til å kun­ne etab­le­re in­ter­nat på om­rå­det.

Gang­sti med un­der­gang un­der ho­ved­vei­en er al­le­re­de på plass, og tur­sti­en vest for ho­ved­vei­en for­bin­der Høg­vol­len med sko­len med en kort gang­tur på 500 me­ter. En li­ten fakta­sjekk av Frps nest­le­der, el­ler kan­skje en in­for­ma­sjon fra de lo­ka­le Frp-er­ne som in­vi­ter­te List­haug til å ut­ta­le seg om sa­ken, had­de va­ert en bed­re og mer po­si­tiv til­na­er­ming enn å slu­ke rått ar­gu­men­te­ne om at sko­len ikke opp­fat­tes å va­ere vel­kom­men.

Vi i Na­e­rings­for­enin­gen hå­per fort­satt på en po­si­tiv inn­stil­ling fra Fi­ladel­fias le­del­se for å se på al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger som både sik­rer mu­lig­he­ten for vekst og ut­vik­ling for seg og sko­len, og sam­ti­dig bi­drar til at vi leg­ger til ret­te for na­e­rings­ut­vik­ling i et om­rå­de som fra po­li­ti­ker­nes side opp­rin­ne­lig er til­tenkt ny­etab­le­rin­ger og vekst for etab­lert na­e­rings­liv.

Sam­ti­dig sav­ner vi en fakta­ba­sert til­na­er­ming fra Frps nest­le­der når hun øns­ker å frem­stå som dom­mer over po­li­ti­ke­re og kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjon som ikke de­ler hen­nes syn på sak.

Vi i Na­e­rings­for­enin­gen vil ha oss fra­bedt at noen mis­ten­ker oss for å ha den­ne type mo­ti­ver.

FOTO: KJE­TIL NY­GAARD

Syl­vi List­haug (t.h.) be­søk­te ny­lig ele­ver og le­del­se ved KV Ven­ne­sla mu­sikk­gym­nas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.