Kro­nisk svar­ting

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYSTEIN G. DAATLAND

Ro­bin Hans­son, by­styre­kan­di­dat for Kris­tian­sand SV, har fredag 7. de­sem­ber et inn­legg hvor han for­tel­ler om sine li­del­ser.

●●Men hele hans inn­legg hand­ler om and­re men­nes­kers mør­ke si­der. Det va­ere seg po­li­ti­ke­re så vel som and­re mer nor­ma­le men­nes­ker. Det ly­ser na­er­mest hat ut av lin­je­ne. Der­som han, ved å lese gjen­nom hele sitt inn­legg som for­tel­ler så ty­de­lig hvor­dan han ser på nord­menn (som han da, etter eget ut­sagn ikke fø­ler seg som), er det jo ikke så mer­ke­lig at han har på­dratt seg syk­dom­men som han be­teg­ner som «kro­nisk svar­ting». Hva nå enn det står for. Men det er vel noe al­vor­lig. I alle fall når den er kro­nisk, og der­med reg­nes å vare i minst seks uker.

Det er vans­ke­lig for and­re men­nes­ker å hjel­pe ham så len­ge hans tan­ker er slik som han be­skri­ver dem. Ikke et enes­te pent ord skjen­ker han sine med­bor­ge­re. Alle hans tan­ker sy­nes nes­ten å ly­se av ond­skap – mot and­re. Vi sy­nes litt synd på ham. Der­som han imid­ler­tid leg­ger bort sine for­døm­men­de tan­ker, og kon­sen­tre­rer seg om mer sym­pa­tis­ke ting som mu­li­gens også fin­nes hos and­re men­nes­ker. Ja en­dog om de ikke er so­sia­lis­ter, da vil­le han, om mu­lig, selv få et ly­se­re sinn. Kan­skje syk­dom­men «kro­nisk svar­ting» da vil­le slip­pe ta­ket og mu­lig vise ham at det fin­nes and­re gode men­nes­ker ute i den onde ver­den. Han vil­le da om mu­lig se ly­se­re på til­va­er­el­sen. For kan­skje han ikke li­der av noe uhel­bre­de­lig, men noe kro­nisk som li­ke­vel gir seg etter seks–åtte uker. Det vil­le nok også gi ham mer til­lit og sym­pa­ti hos vel­ger­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.